Stypendia

Osoby uczące się języka chińskiego mogą ubiegać się o stypendium konfucjańskie na naukę w Chinach. Poniżej znajdują się podstawowe informacje o wyjazdach stypendialnych na rok akademicki 2022/2023:

STYPENDIA KONFUCJAŃSKIE 2022/2023

Uwaga: ze względu na globalną pandemię Covid-19 WJAZD DO CHIN JEST UTRUDNIONy. Prosimy śledzić aktualizacje na stronach rządowych ORAZ ZALECAMY BEZPOŚREDNI KONTAKT Z UCZELNIĄ GOSZCZĄCĄ.

W celu aplikacji na stypendium prosimy założyć konto na stronie http://cis.chinese.cn/account/login, następnie wybrać opcję „stypendia dla nauczycieli” i wypełnić formularz.

PRZEWODNIK APLIKACYJNY

W celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania społeczności międzynarodowej na wykwalifikowanych nauczycieli j. chińskiego oraz promowania nauki j. chińskiego na świecie, CLEC (Center For Language Education And Cooperation) będzie kontynuować międzynarodowe programy stypendialne dla nauczycieli j. chińskiego.

Instytuty Konfucjusza, niezależnie Klasy Konfucjańskie, wyznaczone centra egzaminacyjne HSK, zakłady sinologii na zagranicznych uniwersytetach, stowarzyszenia zawodowe zajmujące się nauczaniem języka chińskiego w innych krajach, ambasady Chińskiej Republiki Ludowej (konsulaty) za granicą (czyli tzw. „instytucje polecające”) mogą rekomendować wybitnych studentów oraz obecnie zatrudnionych nauczycieli języka chińskiego w celu pogłębienia wiedzy w zakresie nauczania języka chińskiego (lub pokrewnych specjalizacji) na chińskich uniwersytetach i uczelniach wyższych (tzw. „instytucjach przyjmujących”).

KRYTERIA OGÓLNE

Kandydaci ubiegający się o stypendium muszą spełniać następujące warunki:

a) nie są obywatelami chińskimi;

b) są przyjaźni Chinom, nie byli karani, zobowiązują się przestrzegać chińskiego prawa oraz zarządzeń szkoły;

c) są w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, odznaczają się dobrymi wynikami w nauce oraz wzorowym zachowaniem;

d) są zaangażowani w nauczanie i międzynarodową promocję języka chińskiego;

d) są w wieku od 16 do 35 roku życia (stan an dzień 1 września 2022). Kandydaci aktualnie pracujący jako nauczyciele języka chińskiego nie mogą mieć więcej niż 45 lat, podczas gdy studenci studiów licencjackich nie mogą mieć więcej niż 25 lat

RODZAJE STYPENDIÓW

A. Stypendium doktoranckie: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Obcego (Doctor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: DTCSOL)

Program rozpoczyna się we wrześniu 2022 roku i zapewnia stypendium przez maksymalnie cztery lata akademickie. Kandydaci muszą posiadać tytuł magistra kierunku nauczalnie języka chińskiego jako obcego lub językoznawstwa.

Kandydaci muszą uzyskać co najmniej 200 punktów z egzaminu HSK (poziom 6), 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom zaawansowany).

Stypendium w pierwszej kolejności będzie przyznawane kandydatom posiadającym list intencyjny dot. zatrudnienia jako nauczyciel języka chińskiego.

B. Stypendium magisterskie: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Obcego (Master’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: MTCSOL)

Program rozpoczyna się we wrześniu 2022 roku i zapewnia stypendium przez maksymalnie dwa lata akademickie.

Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata i uzyskać co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK (poziom 5) oraz 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom średniozaawansowany).

Stypendium w pierwszej kolejności będzie przyznawane kandydatom posiadającym list intencyjny dot. zatrudnienia jako nauczyciel języka chińskiego.

C. Stypendium licencjackie: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Obcego (Bachelor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: BTCSOL)

Program rozpoczyna się we wrześniu 2022 roku i zapewnia stypendium na maksymalnie cztery lata akademickie.

Kandydat musi przedstawić dyplom ukończenia szkoły średniej i wynik co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK (poziom 4) oraz 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom średniozaawansowany).

D. Stypendium roczne

Program rozpoczyna się we wrześniu 2022 i zapewnia stypendium przez maksymalnie 11 miesięcy. Studenci, którzy korzystali z podobnych stypendiów w przeszłości nie mogą się o nie ubiegać. Kurs dzieli się specjalizacje:

                      i.        TCSOL: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Obcego

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 270 punktów z egzaminu HSK (poziom 3) oraz przedstawić wynik z egzaminu HSKK.

                     ii.        Język i literatura chińskaHistoria Chin, Filozofia chińska

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK (poziom 4) oraz 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom średniozaawansowany).

                    iii.        Nauka języka chińskiego

Aplikanci muszą uzyskać minimum 210 punktów z egzaminu HSK (poziom 3). Priorytet w zdobyciu stypendium będą mieli kandydaci, którzy przedstawią również wyniki z egzaminu HSKK.

E. Stypendium semestralne

Program rozpoczyna się we wrześniu 2022 lub w marcu 2023 roku i zapewnia stypendium na maksymalnie 5 miesięcy. Osoby posiadające wizę typu X1 lub X2 w paszporcie nie mogą ubiegać się o stypendium. Kurs dzieli się na specjalizacje:

                      i. TCSOL, Język i literatura chińskaHistoria Chin, Filozofia chińska

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK (poziom 3) oraz przedstawić wynik z egzaminu HSKK.

                     ii.  Tradycyjna medycyna chińska i kultura Taiji

Aplikanci muszą przedstawić wynik z egzaminu HSK. Priorytet w zdobyciu stypendium będą mieli kandydaci, którzy przedstawią również wyniki z egzaminu HSKK.

F.    Stypendium 4-tygodniowe

Program rozpoczyna się w lipcu lub grudniu 2022 roku i zapewnia czterotygodniowe stypendium. Osoby posiadające wizę X1 lub X2 w paszporcie nie mogą ubiegać się o stypendium. Oferowane specjalizacje to:

Tradycyjna medycyna chińska i kultura Taiji, nauka języka chińskiego + doświadczenie mieszkania z chińską rodziną, Specjalny Czterotygodniowy Program dla Studentów Instytutów Konfucjusza

Aplikanci muszą przedstawić wynik z egzaminu HSK. Powyższy kurs może zostać zorganizowany przez Instytut Konfucjusza dla grupy 10 – 15 uczestników w porozumieniu z instytucją goszczącą. Przed wyjazdem Instytut Konfucjusza w porozumieniu z instytucją przyjmującą opracowuje szczegółowy plan wyjazdu, a następnie przedstawia go CLEC do zatwierdzenia.

G. Stypendium w ramach porozumienia CLEC oraz instytucji goszczącej

CLEC, we współpracy z niektórymi uczelniami wyższymi, ustanowił specjalne „Stypendium w ramach porozumienia CLEC oraz instytucji goszczącej” (“Cooperative Scholarship”). Metody aplikacji, terminy i formy wsparcia w ramach tego stypendium zostaną zaktualizowane na stronie internetowej aplikacji o stypendium International Chinese Language Teachers Scholarship. 

H. Programy online

i. Internetowy program rocznej nauki języka chińskiego rozpoczyna się we wrześniu lub marcu każdego roku. Wymagany jest wynik 180 punktów z egzaminu HSK (poziom 3). Preferowani są kandydaci, który posiadają również wynik egzaminu HSKK.

ii. Internetowy program semestralnej nauki języka chińskiego rozpoczyna się we wrześniu lub marcu każdego roku. Wymagany jest wynik z egzaminu HSK (brak wymagań co do poziomu).

iii. W przypadku specjalnego programu nauki online (Special Online Study Programme) prosimy o skonsultowanie się z odpowiednimi instytucjami goszczącymi w celu uzyskania szczegółowych wymagań oraz składania wniosków.

PROCEDURA APLIKACYJNA

Rejestracja online zostanie otwarta 1 marca 2022. i będzie dostępna na stronie internetowej Międzynarodowego Stypendium dla Nauczycieli Języka Chińskiego: cis.chinese.cn 

Na stronie należy się zalogować, wyszukać odpowiednie instytucje rekomendujące oraz przyjmujące, a następnie przesłać materiały aplikacyjne do systemu elektronicznego.

Instytuty Konfucjusza (i Klasy Konfucjańskie) w różnych krajach, centra testów językowych oraz wydziały edukacyjne i kulturalne chińskich ambasad i konsulatów są instytucjami rekomendującymi odpowiedzialnymi za rekrutację na stypendia, selekcję kandydatów.

Na profilu prywatnym aplikant może śledzić przebieg aplikacji, otrzymuje komentarze oraz ostateczne wyniki rekrutacji. Stypendyści, którzy otrzymali pozytywną decyzję muszą zatwierdzić ofertę stypendialną instytucji przyjmującej, aby przejść przez kolejne procedury związane ze studiowaniem w Chinach. Należy wydrukować certyfikat CIS (tj. zaświadczenie o otrzymaniu stypendium), który dostępny będzie w systemie elektronicznym oraz zarejestrować się w instytucjach przyjmujących w wyznaczonym terminie, zgodnie z otrzymanym zaproszeniem.

WYMAGANE DOKUMENTY NA STYPENDIUM KONFUCJUSZA

Instytucje rekomendujące oraz goszczące powinny sprawdzić zgodność wszystkich dokumentów z wymaganiami, zgodność imienia aplikującego, obywatelstwa oraz adresu zameldowania. Jeżeli powyższe dokumenty nie zostały wystawione w chińskiej lub angielskiej wersji językowej, wymagane jest tłumaczenie notarialne dokumentów.

A. Dla wszystkich wnioskodawców:

a) zeskanowana kopia strony paszportu ze zdjęciem paszportowym;

b) zeskanowane kopie certyfikatów z testów HSK i HSKK (okres ważności wynosi 2 lata od dnia egzaminu);

c) list polecający od dyrektora instytucji rekomendującej;

B. Dla osób ubiegających się o stypendia kończące się uzyskaniem stopnia naukowego:

a) poświadczenie najwyższego dyplomu ukończenia studiów (lub dowód spodziewanego ukończenia studiów) oraz oficjalny transkrypt;

b) osoby ubiegające się o Stypendium dla studentów DTCSOL zobowiązane są do dostarczenia 2 listów polecających od profesorów, profesorów nadzwyczajnych lub ekspertów z równoważnymi tytułami zawodowymi i technicznymi w odpowiednich dziedzinach oraz 3000-znakowego oświadczenia (personal statement) w języku chińskim (proszę zawrzeć informacje na temat znajomości dziedziny studiów wybranej przez aplikanta oraz propozycję badania naukowego). Pierwszeństwo będą mieli kandydaci, którzy przedstawią porozumienie o pracę z wybraną instytucją dydaktyczną po ukończeniu studiów w Chinach.

c) osoby ubiegające się o Stypendium dla studentów MTCSOL zobowiązane są do dostarczenia 2 listów polecających od profesorów lub profesorów nadzwyczajnych. Pierwszeństwo będą mieli kandydaci, którzy przedstawią porozumienie o pracę z wybraną instytucją dydaktyczną po ukończeniu studiów w Chinach.

C. Kandydaci obecnie pracujący jako nauczyciele języka chińskiego powinni przedstawić dowód zatrudnienia oraz list polecający od pracodawcy.

D. Kandydaci w wieku poniżej 18 lat muszą przedstawić podpisane dokumenty poświadczające wyznaczenie opiekunów prawnych w Chinach.E. Wnioskodawcy muszą również dostarczyć wszelkie dodatkowe dokumenty wymagane przez instytucje przyjmujące.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

a) 15 kwietnia 2022 dla programów rozpoczynających się w lipcu. Instytucje rekomendujące i przyjmujące muszą zakończyć przegląd aplikacji przed 25 kwietnia.

b) 15 maja 2022 dla programów rozpoczynających się we wrześniu. Instytucje rekomendujące i przyjmujące muszą zakończyć przegląd aplikacji przed 25 maja;

c) 15 września 2022 dla programów rozpoczynających się w grudniu. Instytucje rekomendujące i przyjmujące muszą zakończyć przegląd aplikacji przed 25 września;

d) 15 listopada 2022 dla programów rozpoczynających się w marcu 2023. Instytucje rekomendujące i przyjmujące muszą zakończyć przegląd aplikacji przed 25 listopada.

INSTYTUT KONFUCJUSZA WYSTAWIA LISTY REKOMENDACYJNE SWOIM UCZNIOM, KURSANTOM, STUDENTOM I WSPÓŁPRACOWNIKOM. W CELU UZYSKANIA DOKUMENTU PROSIMY O KONTAKT ODPOWIEDNIO DO 10 KWIETNIA/10 MAJA/10 WRZEŚNIA/10 LISTOPADA.

OBECNIE ZATRUDNIENI NAUCZYCIELE JĘZYKA CHIŃSKIEGO

Obecnie zatrudnieni nauczyciele języka chińskiego ubiegający się o stypendia mogą być zwolnieni z obowiązku przedkładania certyfikatów HSK, jeśli przedstawią dowód zatrudnienia i list polecający od instytucji, w której pracują.

KONKURS „MOST DO JĘZYKA CHIŃSKIEGO”

Laureaci finału konkursu „Most do Języka Chińskiego”, którzy otrzymali certyfikat stypendialny Instytutu Konfucjusza 2022, powinni zalogować się na stronie Międzynarodowego Stypendium dla Nauczycieli Języka Chińskiego i przedstawić dokumenty odpowiednim instytucjom przyjmującym po okazaniu certyfikatu stypendialnego. W razie pytań prosimy o kontakt chinesebridge@chinese.cn

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSÓW

W sprawie programów studiów i kursów prosimy kontaktować się BEZPOŚREDNIO z instytucją goszczącą. Instytucja przyjmująca ma prawo wymagać rozmowy kwalifikacyjnej z aplikującym.

INNE

  • Aplikanci zobowiązani są znać szczegółowe kryteria i terminy rejestracji oraz przedłożyć wszystkie niezbędne dokumenty, zgodnie ze wymogami danego stypendium;
  • Od stypendystów wymagane będzie podejście do określonych egzaminów celem weryfikacji postępów w nauce. Beneficjentów stypendiów kończących się zdobyciem stopnia naukowego prosimy o zapoznanie się z „Metodami rocznej ewaluacji stypendysty Instytutu Konfucjusza” (Annual Appraisal Procedures of Confucius Institute Scholarship);
  • Stypendyści, którzy nie zarejestrują się w wybranej instytucji przyjmującej na czas, nie przejdą pozytywnie oceny stanu zdrowia, porzucą studia/zostaną zawieszeni w statusie studenta, zostaną pozbawieni stypendium.
  • W sprawie rejestracji podczas epidemii Covid-19 prosimy o kontakt z instytucjami goszczącymi.

KONTAKT CLEC

Biuro ds. Egzaminów oraz Stypendiów

Email: scholarships@chinese.cn

Tel: +86-10-58595727

ZAŁĄCZNIK 1: Zakres i kryteria Międzynarodowego Stypendium dla Nauczycieli Języka Chińskiego

Stypendium zapewnia pełne pokrycie czesnego, opłaty za zakwaterowanie, diety/kieszonkowego (z wyłączeniem studentów na stypendiach czterotygodniowych) oraz pełnego ubezpieczenia zdrowotnego:

a) Kwota pieniężna pokrywająca koszty czesnego jest do wyłącznej dyspozycji instytucji przyjmującej, która przeznacza ją na ogólne planowanie, zapewnienie zajęć dydaktycznych, kulturalnych, organizację wydarzeń pozalekcyjnych, zarządzanie sprawami studentów międzynarodowych, organizację egzaminów z j. chińskiego, etc. 

b) Kwota pieniężna pokrywająca koszty zakwaterowania jest do wyłącznej dyspozycji instytucji przyjmującej, która przeznacza ją na opłacenie kosztów zakwaterowania studentów międzynarodowych na terenie kampusu (zazwyczaj pokoje dwuosobowe). Studenci mogą również mieszkać poza kampusem po złożeniu wniosku i uzyskaniu pozwolenia od instytucji przyjmującej. Studenci mieszkający poza kampusem mają prawo do dodatku na zakwaterowanie w wysokości 1000 CNY na osobę/miesiąc dla doktorantów i 700 CNY na osobę/miesiąc dla innych studentów, opłacanego miesięcznie/kwartalnie przez instytucje przyjmujące.

c) Dieta/kieszonkowe jest przyznawana co miesiąc przez instytucje przyjmujące. Miesięczny dodatek dla studentów studiów licencjackich, studentów programów rocznych i semestralnych wynosi 2500 CNY na osobę. Dla studentów programu MTCSOL miesięczny dodatek wynosi 3000 CNY na osobę. Dla studentów programu DTCSOL miesięczny dodatek wynosi 3500 CNY na osobę.

Studenci są zobowiązani do wypełnienia procedur rekrutacyjnych na każdy semestr w wyznaczonym terminie; w przeciwnym razie ich stypendium może zostać anulowane. Studenci, którzy zapisali się przed 15. (lub 15) dniem miesiąca mają prawo do pełnej diety przysługującej im na ten miesiąc, podczas gdy ci, którzy zapisali się po 15. dniu danego miesiąca, mają prawo do połowy kwoty.

W czasie trwania studiów, studentowi, który nie przebywa w Chinach z przyczyn osobistych przez ponad 15 dni (za wyjątkiem okresu wakacji zimowych i letnich) zostanie zawieszony dodatek studencki (na okres nieobecności).

W przypadku studentów, którzy zawieszają/przerywają naukę z powodów osobistych lub są ukarani dyscyplinarnie przez instytucje przyjmujące, dodatek studencki wygasa z dniem zawieszenia, przerwania nauki lub z chwilą ogłoszenia decyzji o ukaraniu.

Dieta studencka za miesiąc ukończenia studiów przysługuje po upływie ok. 15 dni od daty ukończenia lub zakończenia studiów potwierdzonej przez instytucję goszczącą.Pełne ubezpieczenie zdrowotne jest wykupywane przez instytucje przyjmujące zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi studiowania w Chinach, określonymi przez Ministerstwo Edukacji Chin. Opłata za ubezpieczenie na osobę wynosi 160 CNY dla studentów stypendiów czterotygodniowych, 400 CNY dla studentów stypendium semestralnego i 800 CNY rocznie dla studentów zaangażowanych w program dłuższy niż jeden rok akademicki.