PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO ZDALNYM EGZAMINIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA CHIŃSKIEGO (HSK, HSKK)

I. Warunki Przystąpienia do Egzaminu

 1. Zdający spoza Chin kontynentalnych (za wyjątkiem Korei Południowej i Wietnamu) mogą zapisać się na egzamin w lokalnym centrum egzaminacyjnym. Przystąpienie do egzaminu organizowanego przez jednostkę zarejestrowaną w innym państwie niż państwo, którego rezydentem jest zdający jest surowo zabronione.
 2. Zdający przebywający w Chinach kontynentalnych, którzy nie mają możliwości wzięcia udziału w egzaminie stacjonarnym, mogą zapisać się na egzamin zdalny w pobliskim centrum egzaminacyjnym, pod warunkiem, że otrzymają zgodę danego centrum egzaminacyjnego.
 3. Zdający zabezpieczył niezbędny sprzęt testowy oraz zapewnił poprawne warunki środowiskowe do wzięcia udziału w egzaminie; zarówno sprzęt, jak i otoczenie testowe zdającego spełniają wymagania ośrodka egzaminacyjnego.
 4. Zdający jest w stanie w pełni zrozumieć i zaakceptować zasady i regulamin przeprowadzania zdalnego egzaminu znajomości języka chińskiego w sieci domowej. 

II. Wymagania Egzaminacyjne

 1. Środowisko Egzaminacyjne
 • Bezpieczny, zamknięty, dobrze oświetlony pokój, wolny od zakłóceń. Zabrania się zdawania egzaminów w miejscach publicznych, tj. parki, kafejki internetowe czy restauracje.
 • Komputer, klawiatura i inne materiały testowe muszą być umieszczone na biurku. Podczas testu zabrania się wchodzenia i wychodzenia z pomieszczenia zarówno zdającemu, jak i osobom trzecim. Ponadto w pomieszczeniu testowym nie powinny znajdować się przedmioty zabronione. W przypadku naruszenia ww. zasad wynik testu zostanie unieważniony.

Lista przedmiotów zakazanych

Wymienione przedmioty nie mogą znajdować się w środowisku egzaminacyjnym zdającego:

– dyktafony, aparaty fotograficzne, kamery i inne urządzenia z funkcją rejestrowania, przechowywania pamięci i odtwarzania (z wyjątkiem urządzeń rejestrujących, które mogą być używane podczas egzaminów ustnych HSKK); 

– ­książki, podręczniki, słowniki, notaki, itp.;

– telefony komórkowe (inne niż telefon używany do monitorowania środowiska egzaminacyjnego), pagery i inny sprzęt o podobnych funkcjach;

– żywność, napoje, lekarstwa, itp.;

– torby, itp.

2. Wymagania sprzętowe

Przed zarejestrowaniem się na egzamin należy sprawdzić, czy komputer, konfiguracja oprogramowania oraz sieć internetowa spełniają wymagania testowe. Osoby, które nie są w stanie spełnić wymagań sprzętowych, nie zostaną dopuszczone do egzaminu.

A. Komputer: system operacyjny Windows 7/10; zalecane ustawienie rozdzielczości ekranu wynosi powyżej 1440 * 900 (minimalne ustawienie wynosi powyżej 1366 * 768);

B. Internet i oprogramowanie

 • Pobierz i zainstaluj oprogramowanie: System Ewaluacji Poziomu Języka Chińskiego Online
 • Przetestuj prędkość łącza internetowego – powinna ona wynosić 150 KB/s i więcej. Jeżeli wymagana prędkość nie może zostać osiągnięta, bardzo prosimy nie rejestrować się na egzamin;

Link do pobrania oprogramowania: https://test.chinesetest.cn:36165/client.html

Uwaga: Zdający – link do testu środowiska egzaminacyjnego online: https://test.chinesetest.cn:36165

C. Kamerka: dobrze oświetlone pomieszczenie, czysta kamerka;

 • Komputer testowy musi być wyposażony w kamerkę o wysokiej rozdzielczości (ponad 300 000 pikseli);
 • Telefon komórkowy wyposażony w aparat, z pobranym oprogramowaniem (Zoom), wyznaczonym przez centrum testowe;

Wejdź do wyznaczonej sali wideokonferencyjnej godzinę przed rozpoczęciem testu i umieść telefon komórkowy 1 metr od siebie, z lewej lub prawej strony, tak, aby egzaminator mógł widzieć zarówno ekran komputera, jak i osobę zdającego;

 1. Egzaminator sprawdzi środowisko egzaminacyjne każdego zdającego przy pomocy dedykowanego oprogramowania (zdjęcie panoramiczne w 360 stopniach);
 2. Zdający muszą podłączyć swój telefon komórkowy do sieci WIFI i włączyć „tryb samolotowy”;
 3. Telefon z aparatem musi mieć wystarczający poziom baterii, który zapewni działanie sprzętu podczas całości egzaminu (czas trwania testu zależy od poziomu egzaminu);

D. Słuchawki: wyraźne odtwarzanie i dobra izolacja akustyczna;

E. Mikrofon (wymagany do testu HSKK): nagranie jest klarowne i wolne od szumów;

III. Rejestracja: Wymagania

 1. W celu prawidłowego przeprowadzenia testu Hankao International/Hanban oraz inne, zewnętrzne centra egzaminacyjne zostają upoważnione do zebrania od uczestników egzaminu informacji niezbędnych do dokonania rejestracji na egzamin, tj.: imię (imiona), nazwisko, aktualne zdjęcie, informacje o certyfikacie itp. Ponadto kandydat upoważnia centrum egzaminacyjne/Hankao International do monitorowania nagrań audio i wideo w czasie trwania testu. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane tylko w zakresie dozwolonym przez prawo i gdy jest to wymagane dla osiągnięcia celów operacyjnych Hankao International/Hanban (tj. utrzymanie bezpieczeństwa egzaminu itp.).

2. W celu dokonania rejestracji na egzamin HSK/HSKK konieczne jest przesłanie zdjęcia kandydata w formie elektronicznej. Wymagania są następujące:

 • aktualne (wykonane nie wcześniej niż 3-6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia egzaminu) zdjęcie kandydata; format jak do dowodu osobistego, wielkość standardowa (35 x 45 mm); zabrania się przesyłania zdjęć z życia codziennego czy zdjęć krajobrazowych;
 • czapki, szaliki, opaski do włosów i okulary przeciwsłoneczne są niedozwolone (z wyjątkiem osób o szczególnych przekonaniach religijnych);
 • dopuszczalne są zarówno zdjęcia czarno-białe, jak i kolorowe, najlepiej na białym tle.

Schemat jest następujący:

Uwaga: Zdjęcia użyte podczas rejestracji posłużą podczas logowania do systemu egzaminacyjnego, w tym do rozpoznania twarzy podczas egzaminu. Jeśli weryfikacja tożsamości nie powiedzie się z powodu przesłania nieprawidłowego zdjęcia, wyniki egzaminu zostaną anulowane, a opłata rejestracyjna nie zostanie zwrócona.

3. Data egzaminu: 12 grudnia 2020 r.

Zamknięcie rejestracji: 27 listopada 2020 r., godz. 12:00 polskiego czasu.

W wyznaczonym terminie zakończ rejestrację na stronie internetowej chińskiego serwisu testowego www.chinesetest.cn ; uiszczenie opłaty testowej zostanie uznane za pomyślną rejestrację (bardzo prosimy o przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres e-mail Sekretariatu IKsekretariat.ik@uwr.edu.pl). 

W przypadku napotkania jakichkolwiek trudności podczas rejestracji prosimy o kontakt z centrum egzaminacyjnym w Instytucie Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim.

Zdający proszeni są o potwierdzenie danych rejestracyjnych, zdjęć oraz danych kontaktowych przed upływem terminu rejestracji, aby upewnić się, że podane informacje są zgodne z prawdą, zdjęcia spełniają wymagania Centrum Egzaminacyjnego, a podane dane kontaktowe umożliwiają sprawną komunikację ze zdającym. 

Jeżeli egzamin został opóźniony lub nie doszedł do skutku z powodu podania błędnych informacji przez osobą zdającą, załączenia nieprawidłowego zdjęcia/braku zdjęcia zdającego, opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

4. Następujące naruszenia są podstawą do unieważnienia egzaminu:

 1. Podanie fałszywych informacji;
 2. Niedostarczenie aktualnego zdjęcia osoby zdającej, zgodnego z wymogami centrum egzaminacyjnego;
 3. Rejestracja w ośrodku egzaminacyjnym w innym kraju niż kraj, którego rezydentem jest obecnie zdający.

IV. Przygotowania przed egzaminem

 1. Zaloguj się na stronie internetowej usługi testowej www.chinesetest.cn na 3 dni przed testem, znajdź i wydrukuj bilet wstępu na egzamin (tzw. admission ticket) oraz hasło logowania na egzamin, potwierdź dane osobowe (tj. imię, nazwisko, narodowość, płeć, typ i numer certyfikatu itp.) oraz informacje o teście (rodzaj testu, poziom, nazwa centrum egzaminacyjnego, instrukcje centrum testowego itp.);
 2. Najpóźniej 2 dni przed testem upewnij się, że poprawnie pobrałeś i zainstalowałeś oprogramowanie testowe. Uruchom program, aby sprawdzić kamerę, prędkość Internetu, słuchawki/zestaw słuchawkowy, metodę wprowadzania znaków itp. 

Przed testem upewnij się, że wszystko działa w prawidłowy sposób (adres do pobrania oprogramowania testowego: https://test.chinesetest.cn:36165/client.html ), jeśli napotkasz problemy podczas instalacji i obsługi programu, skontaktuj się z pracownikami centrum egzaminacyjnego – przedstaw przy tym zrzuty ekranu.

Warunki środowiska egzaminacyjnego:

3. 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu dołącz do wideokonferencji i weź udział w weryfikacji tożsamości (bilet wstępu na egzamin, oryginał dokumentu tożsamości) oraz kontroli środowiska egzaminacyjnego (brak obecności osób trzecich, zakazanych przedmiotów itp. w pokoju). Po zakończeniu wstępnej weryfikacji zdający zostanie poproszony o umieszczenie telefonu komórkowego lub komputera z włączoną wideokonferencją Zoom w wyznaczonym miejscu.

4. Zapoznaj się z regulaminem testu przedstawionym przez egzaminatora.

5. Zaloguj się do systemu testowego, aby przygotować się do egzaminu. W przypadku spóźnienia spowodowanego problemami technicznymi/problemami z siecią internetową występującymi po stronie zdającego, centrum egzaminacyjne nie zapewnia dodatkowego czasu na nadrobienie opuszczonej sekcji testu lub całości egzaminu.

6. Przeprowadź test sprzętu i środowiska egzaminacyjnego:

1) test kamery 

2) test słuchawek i innego sprzętu odtwarzającego 

3) test sieci internetowej

7. Przeczytaj uważnie zasady egzaminu i zaakceptuj je.

8. Wprowadź poprawny numer biletu wstępu na egzamin oraz hasło, aby rozpocząć odliczanie czasu do egzaminu.

9. W dniu testu, jeśli weryfikacja twarzy lub środowisko testowe zostanie uznane za nieprawidłowe, uczestnik nie zostanie dopuszczony do testu. W takich okolicznościach opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

V. Zasady obowiązujące podczas egzaminu

 1. W dniu egzaminu zdający zobowiązany jest samodzielnie odpowiadać na pytania w wyznaczonym pokoju testowym. W czasie trwania egzaminu zabrania się wchodzenia do pokoju osobom trzecim.
 2. W czasie trwania egzaminu komputer, klawiatura i inne materiały testowe muszą znajdować się na biurku. Kategorycznie zabrania się używania papieru, sprzętu elektronicznego i innych przedmiotów do kopiowania i zapisywania pytań testowych.
 3. Aby zapewnić prawidłowy przebieg egzaminu, specjalnie dedykowani egzaminatorzy w czasie rzeczywistym będą nadzorowali postępy zdających poprzez rejestrowanie obrazu z kamery i weryfikację rozpoznawania twarzy. W celu zapewnienia poprawnego rozpoznania twarzy zaleca się trzymanie ramion i górnej partii ciała w zasięgu kamery.
 4. W dniu testu, jeśli zdający nie wziął udziału w egzaminie lub nie ukończył go z przyczyn innych niż błąd ze strony organizatora, konsekwencje ponosi zdający; Hankao International/Hanban i centrum testowe nie zorganizują osobnego testu, nie mają też obowiązku zwrócenia uiszczonej opłaty egzaminacyjnej.
 5. Hankao International i centrum egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo do przerwania egzaminu w przypadku naruszeń dyscyplinarnych.
 6. W przypadku złamania regulaminu oraz wystąpienia naruszeń dyscyplinarnych wynik testu jest nieważny.

VI. Wyniki egzaminu

 1. Wyniki Egzaminu

10 dni od dnia egzaminu HSK i 25 dni od dnia egzaminu HSKK zdający może sprawdzić wyniki egzaminu na stronie internetowej chińskiej usługi testowej ( www.chinesetest.cn ). W tym celu prosimy zalogować się na konto, wprowadzić numer biletu wstępu na egzamin oraz imię i nazwisko zdającego.

2. Aplikacja o certyfikat znajomości języka chińskiego

Po opublikowaniu wyników egzaminu zdający ma możliwość złożenia wniosku o przesłanie certyfikatu znajomości języka chińskiego pocztą. 

W tym celu prosimy zalogować się do osobistego centrum informacyjnego dostępnego na stronie (个人信息中心), wybrać opcję „额外成绩报告” i złożyć wniosek o przesłanie certyfikatu na adres zdającego lub centrum egzaminacyjnego.

VII. Przydatne linki

 1. Zdający: https://test.chinesetest.cn:36165?p=9999903
 2. Weryfikacja środowiska egzaminacyjnego: https://test.chinesetest.cn:36165
 3. Oprogramowanie testowe: https://test.chinesetest.cn:36165/client.html

VIII. System egzaminów znajomości języka chińskiego

Uwaga: zalecana rozdzielczość ekranu to 1440 * 900 i więcej (minimalne ustawienia to 1366 * 768 i więcej);

KONFIGURACJA USTAWIEŃ

 1. Ściągnij oprogramowanie testowe

https://test.chinesetest.cn:36165/client.html

2. Skopiuj skompresowany pakiet klienta (ChineseIBT-Client20200420.zip) na dysk C lub D komputera, a następnie wypakuj i wyodrębnij pliki do bieżącego folderu.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wysłać plik „ExamClient.exe” do skrótu na pulpicie (nie kopiuj).

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy (ExamClient.exe) i wybierz „Uruchom jako administrator”.

5. Jedynym sposobem na wymuszenie wyjścia z programu jest naciśnięcie Alt + F4 i wprowadzenie hasła: quit

IX. Strona egzaminacyjna online

 1. Weryfikacja środowiska egzaminacyjnego online: https://test.chinesetest.cn:36165/check
 2. Adres testowy wersji internetowej: https://test.chinesetest.cn:36165?p=7 cyfrowy kod centrum egzaminacyjnego, np.: https://test.chinesetest.cn:36165?p=1234567

Uwaga: aby przystąpić do egzaminu i bez przeszkód wejść do systemu egzaminacyjnego, konieczne jest użycie przeglądarki Chrome.

X. Demonstracja przebiegu egzaminu

 1. Wybierz język

2. Kamera do sprawdzenia środowiska egzaminacyjnego i mikrofon są włączone, dźwięk jest odpowiednio dostosowany, a prędkość sieci Internetowej wynosi 150 KB/s i więcej.

3. Wpisz numer biletu wstępu na egzamin oraz hasło, aby się zalogować.

Egzamin próbny

Egzamin rzeczywisty (przed egzaminem, hasło wstępu na egzamin zostanie wysyłane zdającym przez centrum egzaminacyjne)

4. Potwierdzenie informacji

Egzamin próbny

Egzamin rzeczywisty

5. Pobieranie arkusza egzaminacyjnego

6. Czas oczekiwania na egzamin

7. Egzamin: rozumienie ze słuchu

8. Egzamin: rozumienie tekstu czytanego

9. Egzamin: część pisemna, komponowanie zdań

10. Egzamin: część pisemna, HSK poziom 6

11. Struktura strony egzaminacyjnej 

Informacje ogólne

Arkusz odpowiedzi

Pytania, na które udzielono odpowiedzi, oznaczono zielonym kółkiem, podczas gdy „asterysk” znajduje się przy pytaniach, do których zdający chciał jeszcze wrócić.

Wielkość znaków

Wysłanie arkusza egzaminacyjnego

Uwaga: Zdający, który przez pomyłkę kliknął przycisk „prześlij”, ma dwie możliwości powrotu i kontynuowania wypełniania karty odpowiedzi. 

Na podane pytanie (chin.: “试卷提交后,您将无法再次进入系统继续考试,是否确认?”, pl.: „Po przesłaniu arkusza nie będziesz mieć możliwości powrotu do arkusza odpowiedzi, czy jesteś pewien, że chcesz kontynuować?”) należy odpowiedzieć “确认” (pl.: „potwierdź”), jeśli zdający potwierdza, że chce przesłać arkusz, lub “取消” (pl.: „anuluj”), jeśli życzy sobie wrócić do arkusza odpowiedzi.

12. Zamykanie systemu: Alt + F4 (wprowadź hasło quit)

13. Koniec egzaminu