PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO ZDALNYM EGZAMINIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA CHIŃSKIEGO (HSK, HSKK)

I. Warunki Przystąpienia do Egzaminu

 1. Zdający podczas egzaminu muszą znajdować się na terenie państwa, w którym znajduje się ośrodek egzaminacyjny, tj. w Polsce. Przebywanie podczas egzaminu w innym państwie niż państwo, w którym działa ośrodek egzaminacyjny jest surowo zabronione. W przypadku wykrycia, wyniki egzaminu zostaną anulowane.
 2. Zdający przebywający w Chinach kontynentalnych, którzy nie mają możliwości wzięcia udziału w egzaminie stacjonarnym, mogą zapisać się na egzamin zdalny w pobliskim centrum egzaminacyjnym, pod warunkiem, że otrzymają zgodę danego centrum egzaminacyjnego.
 3. Zdający musi zabezpieczyć niezbędny sprzęt testowy oraz zapewnić poprawne warunki środowiskowe do wzięcia udziału w egzaminie; zarówno sprzęt, jak i otoczenie testowe zdającego muszą spełniać wymagania ośrodka egzaminacyjnego.
 4. Zdający musi być w stanie w pełni zrozumieć i zaakceptować zasady i regulamin przeprowadzania zdalnego egzaminu znajomości języka chińskiego w sieci domowej. 

II. Wymagania Egzaminacyjne

Uczestnik egzaminu odpowiada za przygotowanie komputera/laptopa testowego (1), ściągnięcie aktualnej wersji oprogramowania egzaminacyjnego oraz dołączenie do wideokonferencji VooV z pracownikami Instytutu Konfucjusza na telefonie/tablecie (2).

 1. Środowisko Egzaminacyjne
 • Bezpieczny, zamknięty, dobrze oświetlony pokój, wolny od zakłóceń. Zabrania się zdawania egzaminów w miejscach publicznych, tj. parki, kafejki internetowe czy restauracje.
 • Komputer, klawiatura i inne materiały testowe muszą być umieszczone na biurku. Podczas testu zabrania się wchodzenia i wychodzenia z pomieszczenia zarówno zdającemu, jak i osobom trzecim. Ponadto w pomieszczeniu testowym nie powinny znajdować się przedmioty zabronione. W przypadku naruszenia ww. zasad wynik testu zostanie unieważniony.

Lista przedmiotów zakazanych

Wymienione przedmioty nie mogą znajdować się w środowisku egzaminacyjnym zdającego:

– dyktafony, aparaty fotograficzne, kamery i inne urządzenia z funkcją rejestrowania, przechowywania pamięci i odtwarzania (z wyjątkiem urządzeń rejestrujących, które mogą być używane podczas egzaminów ustnych HSKK); 

– ­książki, podręczniki, słowniki, notaki, itp.;

– telefony komórkowe (inne niż telefon używany do monitorowania środowiska egzaminacyjnego), pagery i inny sprzęt o podobnych funkcjach;

– żywność, napoje, lekarstwa, itp.;

– torby, itp.

2. Wymagania sprzętowe

Przed zarejestrowaniem się na egzamin należy sprawdzić, czy komputer, konfiguracja oprogramowania oraz sieć internetowa spełniają wymagania testowe. Osoby, które nie są w stanie spełnić wymagań sprzętowych, nie zostaną dopuszczone do egzaminu.

A. Komputer: system operacyjny Windows 7/10; zalecane ustawienie rozdzielczości ekranu wynosi powyżej 1440 * 900 (minimalne ustawienie wynosi powyżej 1366 * 768);

System testowy nie obsługuje systemu operacyjnego MAC OS i nie zaleca się korzystania z komputera MAC; zaleca się ustawienie rozdzielczości ekranu na 1366 * 768 lub więcej. Egzaminu nie można przeprowadzić na urządzeniach mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

B. Internet i oprogramowanie

 • Pobierz i zainstaluj oprogramowanie testowe HSKExamClient (TUTAJ).
 • Przetestuj prędkość łącza internetowego – powinna ona wynosić 150 KB/s i więcej, podczas gdy przepustowość łącza winna wynosić 20M. Jeżeli wymagana prędkość łącza internetowego i przepustowość nie mogą zostać osiągnięte, bardzo prosimy nie dokonywać rejestracji na egzamin;
 • Na czas egzaminu muszą zostać wyłączone wszelkie aplikacje i programy działające w tle.

Uwaga: Zdający – link do testu środowiska egzaminacyjnego online

C. Kamerka: dobrze oświetlone pomieszczenie, czysta kamerka;

Komputer testowy powinien być wyposażony w kamerkę o wysokiej rozdzielczości (ponad 300 000 pikseli). Komputer bez podłączonej kamerki nie będzie mógł przystąpić do testu.

 • Komputer testowy do przeprowadzania testu: wyposażony w kamerkę o wysokiej rozdzielczości (ponad 300 000 pikseli);
 • Telefon komórkowy/ iPad/ tablet do nadzorowania przebiegu egzaminu: wyposażony w aparat, z pobranym oprogramowaniem (VooV), wyznaczonym przez centrum testowe;

Wejdź do wyznaczonej sali wideokonferencyjnej godzinę przed rozpoczęciem testu i umieść telefon komórkowy 1 metr od siebie, z lewej lub prawej strony, tak, aby egzaminator mógł widzieć zarówno ekran komputera, jak i osobę zdającego;

 1. Egzaminator sprawdzi środowisko egzaminacyjne każdego zdającego podczas wideokonferencji VooV;
 2. Zdający muszą podłączyć swój telefon komórkowy do sieci WIFI i włączyć „tryb samolotowy”;
 3. Telefon z aparatem musi mieć wystarczający poziom baterii, który zapewni działanie sprzętu podczas całości egzaminu (czas trwania testu zależy od poziomu egzaminu);

D. Słuchawki przewodowe: wyraźne odtwarzanie i dobra izolacja akustyczna;

E. Mikrofon lub słuchawki z mikrofonem (do testu HSKK): nagranie jest klarowne i wolne od szumów;

Połączenie Bluetooth: wyłączone na czas trwania testu; używanie zestawów słuchawkowych Bluetooth i USB jest niedozwolone.

Nie można przystąpić do egzaminu na urządzeniu mobilnym (telefon, tablet) – wymagany jest komputer + drugie urządzenie do nadzoru egzaminu.

III. Rejestracja: Wymagania

 1. W celu prawidłowego przeprowadzenia testu Hankao International/Hanban oraz inne, zewnętrzne centra egzaminacyjne zostają upoważnione do zebrania od uczestników egzaminu informacji niezbędnych do dokonania rejestracji na egzamin, tj.: imię (imiona), nazwisko, aktualne zdjęcie, informacje o certyfikacie itp. Ponadto kandydat upoważnia centrum egzaminacyjne/Hankao International do monitorowania nagrań audio i wideo w czasie trwania testu. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane tylko w zakresie dozwolonym przez prawo i gdy jest to wymagane dla osiągnięcia celów operacyjnych Hankao International/Hanban (tj. utrzymanie bezpieczeństwa egzaminu itp.).

PODCZAS REJESTRACJI PROSIMY PODAWAĆ DANE IDENTYCZNE JAK NA DOKUMENCIE TOŻSAMOŚCI – jeśli posiadają Państwo dwa imiona, to prosimy podać oba. Prosimy również upewnić się, że dokument będzie ważny w dniu egzaminu.

2. W celu dokonania rejestracji na egzamin HSK/HSKK konieczne jest przesłanie zdjęcia kandydata w formie elektronicznej. Wymagania są następujące:

 • aktualne (wykonane nie wcześniej niż 3-6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia egzaminu) zdjęcie kandydata; format jak do dowodu osobistego, wielkość standardowa (35 x 45 mm); zabrania się przesyłania zdjęć z życia codziennego czy zdjęć krajobrazowych;
 • czapki, szaliki, opaski do włosów i okulary przeciwsłoneczne są niedozwolone (z wyjątkiem osób o szczególnych przekonaniach religijnych);
 • dopuszczalne są zarówno zdjęcia czarno-białe, jak i kolorowe, najlepiej na białym tle.

Schemat jest następujący:

Uwaga: Zdjęcia użyte podczas rejestracji posłużą podczas logowania do systemu egzaminacyjnego, w tym do rozpoznania twarzy podczas egzaminu. Jeśli weryfikacja tożsamości nie powiedzie się z powodu przesłania nieprawidłowego zdjęcia, wyniki egzaminu zostaną anulowane, a opłata rejestracyjna nie zostanie zwrócona.

Do testu nie można przystąpić bez wcześniejszego załadowania zdjęcia w systemie. Prosimy o upewnienie się, że zdjęcie zostało poprawnie załadowane w systemie przed zamknięciem rejestracji na egzaminy.

UWAGA!

Osoby przystępujące do egzaminu w formie online na poziomie HSK 3 lub wyżej od 1.01.2022 są zobowiązane wziąć udział również w egzaminie ustnym.

 • Zdający egzamin HSK 3 muszą przystąpić do egzaminu HSKK na poziomie początkującym.
 • Zdający egzamin HSK 4 muszą przystąpić do egzaminu HSKK na poziomie średniozaawansowanym.
 • Zdający egzamin HSK 5 i 6 muszą przystąpić do egzaminu HSKK na poziomie zaawansowanym.

3. Data najbliższego egzaminu: 10 grudnia 2022 (HSK 2-5, HSKK początkujący, HSKK średniozaawansowany, HSKK zaawansowany)

Rejestracja otwierana jest około miesiąc przed datą egzaminu, o rozpoczęciu rejestracji informujemy poprzez stronę internetową oraz funpage na Facebooku.

Liczba miejsc na egzamin jest ograniczona, obowiązuje kolejność zapisu i opłacenia rejestracji.

Zamknięcie rejestracji: 25 listopada 2022

Poziomy HSK 2, 4, 6: 9:00; 

Zaloguj się do wyznaczonej konferencji VooV 1 godzinę wcześniej (link zostanie podany drogą mailową) w celu weryfikacji tożsamości i środowiska egzaminacyjnego.

Poziomy HSK 1, 3, 5: 13:30 

Zaloguj się do wyznaczonej konferencji VooV 1 godzinę wcześniej (link zostanie podany drogą mailową) w celu weryfikacji tożsamości i środowiska egzaminacyjnego.

HSKK

Poziom początkujący – 15:40

Poziom średniozaawansowany – 11:25

Poziom zaawansowany – 16:30

Zaloguj się do wyznaczonej konferencji VooV 40 minut wcześniej (link zostanie podany drogą mailową) w celu weryfikacji tożsamości i środowiska egzaminacyjnego.

W wyznaczonym terminie zakończ rejestrację na stronie internetowej chińskiego serwisu testowego www.chinesetest.cn ; uiszczenie opłaty testowej zostanie uznane za pomyślną rejestrację (bardzo prosimy o przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu na adres e-mail Sekretariatu IKsekretariat.ik@uwr.edu.pl lub marta.monko@uwr.edu.pl ). 

W przypadku napotkania jakichkolwiek trudności podczas rejestracji prosimy o kontakt z centrum egzaminacyjnym w Instytucie Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim.

Zdający proszeni są o sprawdzenie danych rejestracyjnych, zdjęć oraz danych kontaktowych przed upływem terminu rejestracji, aby upewnić się, że podane informacje są zgodne z prawdą, pełne, oraz że zdjęcia spełniają wymagania Centrum Egzaminacyjnego, a podane dane kontaktowe umożliwiają sprawną komunikację ze zdającym. 

Jeżeli egzamin został opóźniony lub nie doszedł do skutku z powodu podania błędnych informacji przez osobą zdającą, załączenia nieprawidłowego zdjęcia/braku załączenia zdjęcia zdającego, opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.

4. Następujące naruszenia są podstawą do unieważnienia egzaminu:

 1. Podanie fałszywych informacji;
 2. Niedostarczenie aktualnego zdjęcia osoby zdającej, zgodnego z wymogami centrum egzaminacyjnego;
 3. Rejestracja w ośrodku egzaminacyjnym w innym kraju niż kraj, którego rezydentem jest obecnie zdający.

IV. Przygotowania przed egzaminem

 • W celu przystąpienia do egzaminu prosimy o podpisanie o odesłanie zgody na przetwarzanie danych osobowych:
 • Zaloguj się na stronie internetowej usługi testowej www.chinesetest.cn najpóźniej na 3 dni przed testem. Znajdź i wydrukuj kartę wstępu na egzamin (tzw. admission ticket) oraz hasło logowania na egzamin (dzień przed egzaminem), potwierdź dane osobowe (tj. imię, nazwisko, narodowość, płeć, typ i numer certyfikatu itp.) oraz informacje o teście (rodzaj testu, poziom, nazwa centrum egzaminacyjnego, instrukcje centrum testowego itp.);
hasło do logowania w dniu egzaminu (PWD)
 • Weź udział w egzaminie próbnym; egzaminy próbne pomagają rozwiązać problemy techniczne najczęściej występujące podczas egzaminu rzeczywistego. Konsekwencje spowodowane nieprzystąpieniem do egzaminu próbnego będą ponosić zdający.
 • Najpóźniej 2 dni przed testem upewnij się, że poprawnie pobrałeś i zainstalowałeś oprogramowanie testowe. Uruchom program, aby sprawdzić kamerę, prędkość Internetu, słuchawki/zestaw słuchawkowy, metodę wprowadzania znaków itp. 
 • W dniu egzaminu należy okazać bilet wstępu na test oraz oryginał dokumentu tożsamości, z których oba są niezbędne.

Przed testem upewnij się, że wszystko działa w prawidłowy sposób. Jeśli napotkasz problemy podczas instalacji i obsługi programu, skontaktuj się z pracownikami centrum egzaminacyjnego – przedstaw przy tym zrzuty z ekranu.

Warunki środowiska egzaminacyjnego:

3. 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu (lub 40 minut przed w przypadku egzaminów HSKK) dołącz do wideokonferencji i weź udział w weryfikacji tożsamości (karta wstępu na egzamin, oryginał dokumentu tożsamości) oraz kontroli środowiska egzaminacyjnego (brak obecności osób trzecich, zakazanych przedmiotów itp. w pokoju). Po zakończeniu wstępnej weryfikacji zdający zostanie poproszony o umieszczenie telefonu komórkowego lub komputera z włączoną wideokonferencją VooV w wyznaczonym miejscu oraz przełączenie urządzenia w tryb samolotowy (pozostawiając włączone WiFi). Telefon/tablet powinien pokazywać zdającego w sposób przedstawiony poniżej:

4. Zapoznaj się z regulaminem testu przedstawionym przez egzaminatora.

5. 30 minut przed testem (najpóźniej 10 minut) zaloguj się do klienta chińskiego systemu testów online, aby przygotować się do testu. W przypadku spóźnienia spowodowanego problemami technicznymi/problemami z siecią internetową występującymi po stronie zdającego, centrum egzaminacyjne nie zapewnia dodatkowego czasu na nadrobienie opuszczonej sekcji testu lub całości egzaminu.

6. Przeprowadź test sprzętu i środowiska egzaminacyjnego:

1) test kamery 

2) test słuchawek i innego sprzętu odtwarzającego 

3) test sieci internetowej

4) przeczytaj uważnie i zaakceptuj regulamin testu

7. Wprowadź poprawny numer biletu wstępu na egzamin oraz hasło, aby rozpocząć odliczanie czasu do egzaminu.

8. W dniu testu, jeśli weryfikacja twarzy lub środowisko testowe zostanie uznane za nieprawidłowe, uczestnik nie zostanie dopuszczony do testu. W takich okolicznościach opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

9. Pobierz oprogramowanie testowe.

W przypadku zdających podchodzących ponownie do zdalnego egzaminu HSK/HSKK, bardzo prosimy o usunięcie poprzedniego oprogramowania testowego przed pobraniem nowego. Ponadto, bardzo prosimy o użycie innego adresu e-mail niż ten użyty podczas poprzedniego egzaminu w sieci domowej.

V. Zasady obowiązujące podczas egzaminu

 1. W dniu egzaminu zdający zobowiązany jest samodzielnie odpowiadać na pytania w wyznaczonym pokoju testowym. W czasie trwania egzaminu zabrania się wchodzenia do pokoju osobom trzecim.
 2. W czasie trwania egzaminu komputer, klawiatura i inne materiały testowe muszą znajdować się na biurku. Kategorycznie zabrania się używania papieru, sprzętu elektronicznego i innych przedmiotów do kopiowania i zapisywania pytań testowych.
 3. Aby zapewnić prawidłowy przebieg egzaminu, specjalnie dedykowani egzaminatorzy w czasie rzeczywistym będą nadzorowali postępy zdających poprzez rejestrowanie obrazu z kamery i weryfikację rozpoznawania twarzy. W celu zapewnienia poprawnego rozpoznania twarzy zaleca się trzymanie ramion i górnej partii ciała w zasięgu kamery. Obraz kamery urządzenia nadzorującego musi pokazywać zdającego, ekran komputera, na którym pracuje, klawiaturę i myszkę.
 4. W przypadku wyłączenia uczestnika z wideokonferencji VooV, prosimy o jak najszybsze połączenie się ponownie. Jeżeli wideokonferencja zostanie rozłączona na długi czas, może to skutkować anulowaniem wyników egzaminu.
 5. W dniu testu, jeśli zdający nie wziął udziału w egzaminie lub nie ukończył go z przyczyn innych niż błąd ze strony organizatora, konsekwencje ponosi zdający; Hankao International i centrum testowe nie zorganizują osobnego testu, nie mają też obowiązku zwrócenia uiszczonej opłaty egzaminacyjnej.
 6. Hankao International i centrum egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo do przerwania egzaminu w przypadku naruszeń dyscyplinarnych.
 7. W przypadku złamania regulaminu oraz wystąpienia naruszeń dyscyplinarnych wynik testu jest nieważny.
 8. Cały przebieg zdalnego egzaminu HSK/HSKK w sieci domowej jest nagrywany przy pomocy konferencji VooV w celu zapewnienia bezpiecznych warunków testu.
 9. Jeśli egzaminator podczas nadzorowania testu zauważy zachowanie, gesty, komunikację itp. zdającego niezwiązane z testem, poprzez oprogramowanie VooV udzieli ostrzeżenia. Jeśli zdający nie poprawi się po dwukrotnym zwróceniu uwagi, wyniki egzaminu zostaną anulowane.

VI. Wyniki egzaminu

 1. Wyniki Egzaminu

Około 10 dni od dnia egzaminu HSK i 25 dni od dnia egzaminu HSKK (w okresie chińskich świąt narodowych czas oczekiwania na wyniki egzaminu zostanie wydłużony) zdający może sprawdzić wyniki egzaminu na stronie internetowej chińskiej usługi testowej ( www.chinesetest.cn ). W tym celu prosimy zalogować się na konto, wprowadzić numer biletu wstępu na egzamin oraz imię i nazwisko zdającego. W przypadku egzaminów zdawanych online wynik części ustnej (egzaminu HSKK) stanowi jedną z części składowej wyników i jest widoczny na jednym certyfikacie wraz z wynikami egzaminu HSK.

W przypadku łączonych egzaminów online wydruk certyfikatu będzie możliwy dopiero po opublikowaniu wyników części ustnej.

2. Aplikacja o certyfikat znajomości języka chińskiego

Po opublikowaniu wyników egzaminu zdający ma możliwość samodzielnego wydrukowania certyfikatu lub złożenia wniosku o przesłanie certyfikatu znajomości języka chińskiego pocztą (za dodatkową opłatą).

W celu samodzielnego wydrukowania certyfikatu należy wejść na stronę chinesetest.cn , znaleźć zakładkę Score/ Score Report , wpisać numer swojego admission ticket, imię i nazwisko oraz kod weryfikacyjny. Zostaną Państwo przeniesieni do strony z wynikami egzaminu. Na dole tabelki znajduje się przycisk „打印成绩单” (wydrukuj certyfikat). Po kliknięciu przyciku „wydrukuj”, pojawi się komunikat; niebieski przycisk po lewej stronie oznacza druk próbny, podczas gdy przycisk po prawej stronie to druk rzeczywistego certyfikatu. Samemu można wydrukować max. 3. certyfikaty*. Aby otrzymać więcej kopii należy złożyć wniosek o przesłanie certyfikatu na adres zdającego lub centrum egzaminacyjnego (za dodatkową opłatą).

W tym celu prosimy zalogować się do osobistego centrum informacyjnego dostępnego na stronie (个人信息中心), wybrać opcję „额外成绩报告”.

* Podczas drukowania zaleca się zapisanie pliku w formacie PDF w celu uniknięcia komplikacji.

VII. Przydatne linki

 1. Weryfikacja środowiska egzaminacyjnego
 2. Próbny test internetowy
 3. Pobieranie programowania testowego.

VIII. System egzaminów znajomości języka chińskiego

Uwaga: zalecana rozdzielczość ekranu to 1440 * 900 i więcej (minimalne ustawienia to 1366 * 768 i więcej);

KONFIGURACJA USTAWIEŃ

 1. Pobierz oprogramowanie testowe.

2. Skopiuj skompresowany pakiet klienta (HSKExamClient-HomeR202100605-HW3) na dysk C lub D komputera, a następnie wypakuj i wyodrębnij pliki do bieżącego folderu.

Jeżeli plik z oprogramowaniem nie może zostać rozpakowany, możliwe, że jest to spowodowane działaniem programu antywirusowego zainstalowanego na komputerze. W celu rozwiązania problemu, wyłącz program antywirusowy, ściągnij plik z oprogramowaniem testowym i rozpakuj go ponownie.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wysłać plik „HSKExamClient.exe” do skrótu na pulpicie (nie kopiuj).

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy (HSKExamClient.exe) i wybierz „Uruchom jako administrator”.

5. Jedynym sposobem na wymuszenie wyjścia z programu jest naciśnięcie Alt + F4 i wprowadzenie hasła: quit

IX. Strona egzaminacyjna online

 1. Weryfikacja środowiska egzaminacyjnego online 
 2. Adres testowy wersji internetowej: https://test.chinesetest.cn:36165?p=7 cyfrowy kod centrum egzaminacyjnego, np.: https://test.chinesetest.cn:36165?p=1234567

Wersja online egzaminu jest wersją testową. Oficjalny egzamin zostanie przeprowadzony przy użyciu oprogramowania testowego.

Uwaga: aby przystąpić do egzaminu i bez przeszkód wejść do systemu egzaminacyjnego, konieczne jest użycie przeglądarki Chrome (Wersja 82.0 i nowsze).

X. Demonstracja przebiegu egzaminu

 1. Wybierz język.

2. Sprawdź kamerę, słuchawki (i mikrofon) oraz łącze internetowe – czy kamera do sprawdzenia środowiska egzaminacyjnego i mikrofon są włączone, dźwięk jest odpowiednio dostosowany, a prędkość sieci Internetowej wynosi 150 KB/s i więcej.

3. Wpisz numer biletu wstępu na egzamin oraz hasło, aby się zalogować.

4. Potwierdź informacje.

5. Poczekaj, aż pobranie zostany arkusz egzaminacyjny.

6. Oczekuj na egzamin.

7. Egzamin: rozumienie ze słuchu

8. Egzamin: rozumienie tekstu czytanego

9. Egzamin: część pisemna, komponowanie zdań

10. Egzamin: część pisemna, HSK poziom 6

11. Struktura strony egzaminacyjnej 

Informacje ogólne

Arkusz odpowiedzi

Pytania, na które udzielono odpowiedzi, oznaczono zielonym kółkiem, podczas gdy „asterysk” znajduje się przy pytaniach, do których zdający chciał jeszcze wrócić.

Wielkość znaków

Wysłanie arkusza egzaminacyjnego

Uwaga: Zdający, który przez pomyłkę kliknął przycisk „prześlij”, ma dwie możliwości powrotu i kontynuowania wypełniania karty odpowiedzi. 

Na podane pytanie (chin.: “试卷提交后,您将无法再次进入系统继续考试,是否确认?”, pl.: „Po przesłaniu arkusza nie będziesz mieć możliwości powrotu do arkusza odpowiedzi, czy jesteś pewien, że chcesz kontynuować?”) należy odpowiedzieć “确认” (pl.: „potwierdź”), jeśli zdający potwierdza, że chce przesłać arkusz, lub “取消” (pl.: „anuluj”), jeśli życzy sobie wrócić do arkusza odpowiedzi.

12. Zamykanie systemu: Alt + F4 (wprowadź hasło quit)

13. Koniec egzaminu