Osoby uczące się języka chińskiego mogą ubiegać się o wyjazd na stypendium do Chin; poniżej podstawowe informacje o wyjazdach stypendialnych na rok 2019/2020:

KRYTERIA OGÓLNE

Wszyscy kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

a)    nie są obywatelami chińskimi;

b)    są w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, odznaczają się dobrymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem;

c)    są zaangażowani w nauczanie i międzynarodową promocję języka chińskiego;

d)    są w wieku od 16 do 35 roku życia (dnia 1 września 2019 r.). Kandydaci aktualnie pracujący jako nauczyciele języka chińskiego nie mogą mieć więcej niż 45 lat, podczas gdy studenci studiów licencjackich nie mogą mieć więcej niż 25 lat;

1. RODZAJE STYPENDIÓW

 1. A.    Stypendium doktoranckie: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Języka Obcego (Doctor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: DTCSOL)

 

Program rozpoczyna się we wrześniu 2019 roku i zapewnia stypendium przez maksymalnie cztery lata akademickie. Kandydaci muszą posiadać tytuł magistra w Nauczaniu Języka Chińskiego Jako Języka Obcego, Językoznawstwa, Nauczania Języka Chińskiego Osób Posługujących się Innymi Językami, lub innych kierunków związanych z edukacją.

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 200 punktów z egzaminu HSK (poziom 6), 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom zaawansowany) i mieć ponad 2-letnie doświadczenie w nauczaniu języka chińskiego i dziedzinach pokrewnych.

 

 1. B.      Stypendium magisterskie: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Języka Obcego (Master’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: MTCSOL)

 

Program rozpoczyna się we wrześniu 2019 roku i zapewnia stypendium przez maksymalnie dwa lata akademickie.

Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata i uzyskać co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK (poziom 5) oraz 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom średniozaawansowany).

Priorytet w zdobyciu stypendium będą miały osoby, które po ukończeniu studiów będą miały zagwarantowane stanowisko w instytucji dydaktycznej (wymagane jest przedstawienie potwierdzenia od przyszłego pracodawcy).

 

 1. C.      Stypendium licencjackie: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Języka Obcego (Bachelor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: BTCSOL)

 

Program rozpoczyna się we wrześniu 2019 roku i zapewnia stypendium na maksymalnie cztery lata akademickie.

Kandydat musi przedstawić dyplom ukończenia szkoły średniej i wynik co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK (poziom 4) oraz 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom średniozaawansowany).

 

 1. D.    Stypendium Roczne

Program rozpoczyna się we wrześniu 2019 r. i zapewnia stypendium przez maksymalnie 11 miesięcy. Studenci zagraniczni studiujący obecnie w Chinach (w czasie od 1.01.2019 r.) nie mogą otrzymać stypendium.

 

                      i.        TCSOL: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Obcego

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 270 punktów z egzaminu HSK (poziom 3) oraz przedstawić wynik z egzaminu HSKK.

 

                     ii.        Język i literatura chińska, Historia Chin bądź Filozofia Chińska

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK (poziom 4) oraz 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom średniozaawansowany).

 

                    iii.        Nauka Języka Chińskiego

Aplikanci muszą uzyskać minimum 210 punktów z egzaminu HSK (poziom 3).

 

 1. E.    Stypendium Semestralne

 

Program rozpoczyna się we wrześniu 2019 lub w marcu 2020 roku i zapewnia stypendium na maksymalnie 5 miesięcy. Osoby posiadające wizę X1 lub X2 w paszporcie nie mogą aplikować o stypendium.

 

                      i.        Nauczanie języka Chińskiego Jako Obcego (TCSOL), Język i Literatura Chińska, Historia Chin bądź Filozofia Chińska

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK (poziom 3) oraz przedstawić wynik egzaminu HSKK.

 

                     ii.        Tradycyjna Medycyna Chińska i Kultura Taiji

Aplikanci muszą przedstawić wynik z egzaminu HSK.

 

 1. F.    Stypendium 4-tygodniowe

Program rozpoczyna się w lipcu lub grudniu 2019 roku i zapewnia czterotygodniowe stypendium. Osoby posiadające wizę X1 lub X2 w paszporcie nie mogą aplikować o stypendium.

 

                      i.        Tradycyjna Medycyna Chińska i Kultura Taiji

Aplikanci muszą przedstawić wynik z egzaminu HSK.

 

                     ii.        Język chiński + doświadczenie mieszkania z chińską rodziną

Aplikanci muszą przedstawić wynik z egzaminu HSK.

Powyższy kurs organizowany jest przez Instytut Konfucjusza dla grupy 10 – 15 uczestników w porozumieniu z instytucją goszczącą, za zgodą Hanban’u.

Przed wyjazdem, Instytut Konfucjusza w porozumieniu z instytucją przyjmującą opracowuje szczegółowy plan wyjazdu, a następnie przedstawia go Hanban/Kwaterze Głównej Instytutu Konfucjusza do zatwierdzenia.

 

                    iii.        Specjalny Czterotygodniowy Program dla Studentów Instytutów Konfucjusza

Aplikanci muszą przedstawić wynik z egzaminu HSK.

Powyższy kurs organizowany jest przez Instytut Konfucjusza dla grupy 10 – 15 uczestników w porozumieniu z instytucją goszczącą.

 

 1. G.   Stypendium w ramach porozumienia Hanban’u oraz Instytucji Goszczącej

Hanban, we współpracy z niektórymi instytucjami goszczącymi, ustanowił "XX University Confucius Institute Scholarship". W ramach tego porozumienia, aplikant może ubiegać się o stypendium roczne, stypendium magisterskie MTCSOL oraz stypendium licencjackie BTCSOL na uczelniach biorących udział w programie.

Aplikacja na stypendium „Język Chiński oraz Kształcenie Zawodowe” (“Chinese + Vocational Training”) odbywa się zgodnie ze standardami ustanowionymi przez odpowiednie instytucje goszczące w systemie aplikacyjnym (informacje o kategoriach oraz liczbie miejsc odpowiednich instytucji są wypisane poniżej w załączniku nr 1).

 

PROCEDURA APLIKACYJNA

Rejestracja online zostanie otwarta 1 marca 2019 r. i będzie dostępna przez stronę internetową: cis.chinese.cn

Na stronie należy się zalogować, wyszukać odpowiednie instytucje rekomendujące oraz przyjmujące, a następnie załadować materiały aplikacyjne w systemie elektronicznym.

Instytuty Konfucjusza (i Klasy Konfucjańskie) w różnych krajach, chińskie centrum testów językowych oraz wydziały edukacyjne i kulturalne chińskich ambasad i konsulatów oraz instytucje przyjmujące w Chinach są instytucjami rekomendującymi oraz odpowiedzialnymi za rekrutację na stypendia, selekcję kandydatów, sprawdzanie dokumentów aplikacyjnych, kontakt z instytucjami przyjmującymi oraz dostarczenie dokumentów osób aplikujących do instytucji przyjmujących.

Gdy materiały aplikacyjne zostaną zweryfikowane pozytywnie przez wydział stypendialny Hanbanu, instytucja przyjmująca dokona wyboru kandydatów i przekaże do Hanbanu listę wybranych osób.

Hanban zorganizuje panel ekspertów celem przeprowadzenia oceny kandydatów oraz ich ostatecznego wyboru.

Na profilu prywatnym aplikant może śledzić przebieg aplikacji, otrzymuje komentarze oraz ostateczne wyniki rekrutacji. Stypendyści, którzy otrzymali pozytywną decyzję muszą zatwierdzić ofertę stypendialną instytucji przyjmującej aby przejść przez kolejne procedury związane ze studiowaniem w Chinach. Należy wydrukować certyfikat CIS (tj. zaświadczenie o otrzymaniu stypendium), który dostępny będzie w systemie elektronicznym oraz zarejestrować się w instytucjach przyjmujących w wyznaczonym terminie.

 

DOKUMENTY DLA APLIKUJĄCYCH NA STYPENDIUM KONFUCJUSZA

Instytucje rekomendujące oraz goszczące powinny sprawdzić zgodność wszystkich dokumentów z wymaganiami oraz sprawdzić zgodność imienia aplikującego, jego obywatelstwa oraz stałego adresu na paszporcie. Jeżeli powyższe dokumenty nie są w wersji chińskiej lub angielskiej, wymagane jest tłumaczenie notarialne dokumentów.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wewnętrzne terminy składania wniosków Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim:

a) 15 kwietnia 2019 r., godz. 12:00 polskiego czasu (dla programów rozpoczynających się w lipcu 2019 r.);

b) 15 maja 2019 r., godz. 12:00 polskiego czasu (dla programów rozpoczynających się we wrześniu 2019 r., w grudniu 2019 r. oraz w marcu 2020 r.);

Hanban zakończy przegląd aplikacji i opublikuje wyniki na trzy miesiące przed przyjęciem stypendystów. Hanban poinformuje o wynikach instytucje goszczące, które następnie będą kontaktować się z beneficjentami stypendium.

 

KONKURS „MOST DO JĘZYKA CHIŃSKIEGO”

Laureaci finału konkursu "Most do Języka Chińskiego" NIE MUSZĄ rejestrować się w systemie stypendialnym. Należy postępować zgodnie z procedurami określonymi w „Procesie rekrutacji” i przedstawić certyfikat stypendialny Instytutu Konfucjusza w celu dopełnienia dalszych formalności wymaganych przez instytucję goszczącą. W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się pod podanym adresem: chinesebridge@hanban.org.

 

SZEGÓŁOWY PROGRAM KURSÓW

W sprawie programów studiów i kursów, prosimy kontaktować się BEZPOŚREDNIO z instytucją goszczącą.

Instytucja przyjmująca ma prawo wymagać rozmowy kwalifikacyjnej z aplikującym.

Od beneficjentów stypendium Instytutu Konfucjusza wymagane będzie podejście do określonych egzaminów celem weryfikacji postępów w nauce. Prosimy o zapoznanie się z „Metodami rocznej ewaluacji stypendysty Instytutu Konfucjusza”.

 

DODATKOWE INFORMACJE

a) Warto skontaktować się z instytucjami goszczącymi w celu uzyskania dostępu do programów nauczania oraz listy kursów.

b) Kandydaci muszą zapoznać się z konkretnymi kryteriami i terminami rejestracji oraz z niezbędnymi dokumentami wymaganymi przez instytucję goszczącą.

c) Studenci studiów wyższych podlegają corocznej ewaluacji zgodnie z „Metodami rocznej ewaluacji stypendysty Instytutu Konfucjusza”.

d) Osoby, które nie zdążą zarejestrować się w terminie, nie uzyskają certyfikatu zdrowia, zrezygnują ze studiów i / lub zostaną zawieszone, zostaną pozbawione stypendium.

 

 I. DLA WSZYSTKICH APLIKUJĄCYCH

 • Skan strony paszportu ze zdjęciem. Kandydaci poniżej 18 roku życia powinni złożyć dokumenty informujące, kto będzie ich prawnym opiekunem w Chinach.
 • Wyniki ważnego HSK i HSKK (uwaga! termin ważności 2 lata!)
 • List polecający podpisany przez kierownika instytucji rekomendującej (z zaznaczeniem czy aplikujący jest studentem Instytutu Konfucjusza lub innej uczelni. Nauczyciele języka chińskiego powinni dostarczyć list polecający od pracodawcy oraz referencje).

II. DLA APLIKUJĄCYCH NA STYPENDIA KOŃCZĄCE SIĘ ZDOBYCIEM STOPNIA NAUKOWEGO

 • Dyplomy (najwyższe uzyskane) oraz transkrypcje ocen. Tłumaczenia dyplomów kształcenia wyższego oraz zaświadczenia o studiach.
 • Osoby ubiegające się o stypendium doktoranckie DTCSOL są zobowiązane do dostarczenia 2 listów rekomendacyjnych od profesorów, profesorów nadzwyczajnych lub ekspertów o równoważnych tytułach zawodowych i technicznych w odpowiednich dziedzinach. Ponadto, należy przedstawić list motywacyjny w języku chińskim (3000 znaków) zawierający informacje o znajomości planowanego kierunku studiów oraz plan badawczy.
 • Osoby ubiegające się o stypendium magisterskie MTCSOL są zobowiązane do dostarczenia 2 listów rekomendacyjnych od profesorów lub profesorów nadzwyczajnych. Pierwszeństwo zostanie przyznane aplikantom, którzy mogą przedstawić porozumienie w sprawie zatrudnienia na instytucji dydaktycznej po ukończeniu studiów w Chinach.
 • Kandydaci  pracujący na stanowisku nauczyciela języka chińskiego są proszeni o dostarczenie umowy o pracę oraz  listu rekomendacyjnego wystawionego przez instytucję zatrudniającą.

III. INSTYTUCJE PRZYJMUJĄCE POINFORMUJĄ, JEŚLI WYMAGANE BĘDĄ DODATKOWE DOKUMENTY.

 

WARUNKI FINANSOWE STYPENDIÓW KONFUCJAŃSKICH 2019/2020 r.

W roku akademickim 2019/2020 stypendium konfucjańskie pokrywa:

 • czesne uczelniane;
 • zakwaterowanie;
 • kieszonkowe (nie dotyczy stypendystów stypendium 4- tygodniowego);
 • ubezpieczenie zdrowotne;

Czesne uczelniane pokrywa koszty nauki na uczelni, która przyjęła danego stypendystę. Ponadto finansuje także wydarzenia kulturalne organizowane przez uniwersytet oraz opłatę za egzamin HSK i HSKK (dla stypendystów stypendium rocznego raz w trakcie trwania roku akademickiego, a dla stypendystów stypendium semestralnego raz w semestrze). Stypendium nie obejmuje materiałów edukacyjnych oraz biletów wstępów do atrakcji turystycznych.

Zakwaterowanie obejmuje opłatę za akademik danej uczelni, przeważnie w pokoju dwuosobowym. Stypendysta może również zdecydować się na zamieszkanie poza kampusem (za zgodą uczelni). W takim wypadku uczelnia wypłacać będzie 1000 yuanów miesięcznie studentowi studiów doktoranckich lub 700 yuanów miesięcznie innym stypendystom (uczelnia może wypłacać powyższą kwotę raz w miesiącu lub całość raz na kwartał).

Kieszonkowe wypłacane będzie przez daną uczelnię co miesiąc. Beneficjenci stypendiów licencjackiego BTCSOL, rocznego i semestralnego otrzymywać będą 2500 yuanów miesięcznie, stypendium magisterskiego MTCSOL na kierunku Nauczanie języka chińskiego jako obcego otrzymają 3000 yuanów miesięcznie, natomiast studentom studiów doktoranckich DTCSOL przysługuje 3500 yuanów miesięcznie.

W każdym semestrze należy zarejestrować się w określonym przez daną uczelnię terminie, w przeciwnym wypadku stypendysta zostanie pozbawiony stypendium.

Status rekrutacji oparty jest na semestrze instytucji przyjmującej. Studenci, którzy są przyjęci do 15 dnia miesiąca (z tym dniem włącznie) są upoważnieni do pełnego miesięcznego stypendium. Studenci, którzy są przyjęci po 15 dniu miesiąca otrzymają tylko połowę stypendium.

Stypendium w miesiącu ukończenia nauki zostanie przydzielone pół miesiąca później, po potwierdzeniu przez instytucje przyjmującą statusu ukończenia nauki.

W trakcie semestru stypendium zostanie zawieszone na czas nieobecności studentowi, który z powodów osobistych jest nieobecny (wyjedzie z Chin) na dłużej niż 15 dni (nie wliczając świąt ustawowych i ferii zimowych). Stypendium zostanie zawieszone (nie będzie dłużej przyznawane), jeżeli student wyjedzie lub zrezygnuje z powodów osobistych.

Kompleksowe ubezpieczenie medyczne jest zapewnione przez instytucje przyjmującą zgodnie z przepisami odnośnie studentów międzynarodowych. Opłata za ubezpieczenie dla stypendiów 4-tygodniowych wynosi 160 yuanów, półrocznych 400 yuanów, a rocznych i dłuższych wynosi 800 yuanów na osobę w roku akademickim.

Beneficjenci stypendium rocznego i stypendium na jeden semestr są zobowiązani do wzięcia udziału w egzaminie z języka chińskiego, przed ukończeniem stypendium. Koszty są zwracane przez instytucję przyjmującą.

 

METODY ROCZNEJ EWALUACJI STYPENDYSTÓW INSTYTUTU KONFUCJUSZA

Dla zapewnienia jak najlepszej efektywności przyznawanych przez Instytut Konfucjusza stypendiów oraz dodatkowej motywacji stypendystów, sformułowane zostały poniższe zasady przeprowadzania rocznej ewaluacji beneficjentów stypendium Instytutu Konfucjusza.

Roczna ewaluacja dotyczyć będzie stypendiów, których czas trwania jest dłuższy niż jeden rok. Stypendia, które podlegać będą kontroli to:

Stypendium doktoranckie, magisterskie oraz licencjackie.

Roczna ewaluacja przeprowadzana będzie począwszy od drugiego roku nauki i decydować będzie o tym, czy stypendysta będzie mógł kontynuować pobieranie stypendium w następnym roku.

Instytucja przyjmująca powinna dokładnie ocenić wyniki w nauce, umiejętności językowe i całokształt pracy (zgodnie z poniższymi wytycznymi),  a także przedstawić wszelkie uwagi i sugestie dotyczące stypendysty. Na tej podstawie instytucja przyjmująca podejmie decyzję czy student pobierać będzie stypendium pełne, częściowe czy wypłacanie stypendium zostanie przerwane.

Osoby, którym z jakiś powodów zatrzymano stypendium lub otrzymywały stypendium częściowe, mają szansę na wznowienie otrzymywania stypendium lub zmianę wypłacanego stypendium z częściowego na pełne, pod warunkiem, że w kolejnym roku otrzymają wynik na poziomie 80 lub 85 punktów.

Instytucje goszczące laureatów konkursu „Most do Języka Chińskiego”, w tym studentów studiów magisterskich, licencjackich i doktoranckich, zobowiązane są do dopasowania programów kursów tak, aby były zgodne z wytycznymi dotyczącymi rocznej ewaluacji.

Wyniki w nauce: kontroli poddane zostaną wyniki egzaminów końcowych po pierwszym semestrze i wyniki egzaminów śródsemestralnych przeprowadzanych w drugim semestrze. Aby dalej otrzymywać stypendium pełne należy uzyskać średni wynik na poziomie 85 punktów (pod uwagę brana będzie średnia wyników z poszczególnych przedmiotów).  Beneficjent stypendium częściowego musi uzyskać średni wynik na poziomie 80 punktów, przy czym wyniki maksymalnie dwóch przedmiotów mogą być poniżej 80 punktów.

Umiejętności językowe beneficjenta stypendium muszą osiągnąć podane poniżej poziomy:

Beneficjenci stypendium magisterskiego na kierunku Nauczanie języka chińskiego jako obcy: HSK 6 – powyżej 180 punktów, HSKK poziom średniozaawansowany – powyżej 70 punktów.

Beneficjenci stypendium licencjackiego:

Pierwszy egzamin: HSK 5 – powyżej 180 punktów

Drugi egzamin: HSK 5 –  powyżej 240 punktów

Trzeci egzamin: HSK 6 – powyżej  180 punktów

Co roku muszą podchodzić do egzaminu HSKK poziom średniozaawansowany. Wyniki stypendysty będą opiniowane.

Ocena za całokształt pracy. Na tę ocenę składają się: miejsce w rankingu wyników w nauce, postawa i zachowanie studenta oraz frekwencja. Aby nadal pobierać stypendium pełne, stypendysta musi otrzymać ocenę na poziomie „wybitny” (powyżej 85 punktów). Dodatkowo studenci studiów magisterskich na kierunku Nauczanie chińskiego jako języka obcego muszą ponownie dostarczyć Letter of commitment (napisany w języku chińskim).

W poniższych sytuacjach stypendium przestanie być wypłacane:

 • Jeśli stypendysta dopuści się złamania chińskiego prawa, regulaminu uczelni lub wymierzona zostanie mu kara dyscyplinarna.
 • Jeśli średnia wyników ze wszystkich przedmiotów stypendysty nie osiągnie poziomu 80 punktów.
 • Jeśli stypendysta zmieni uczelnię lub przerwie naukę.
 • Jeśli stypendysta nie weźmie udziału w corocznej ewaluacji.
 • Jeśli stypendysta bez usprawiedliwienia nie podejdzie do egzaminów HSK i HSKK lub jego wyniki nie osiągną wymaganego poziomu.

 

PROCEDURA EWALUACJI

 • Instytucja przyjmująca jest zobowiązana dostarczyć wszystkim stypendystom zobligowanym do wzięcia udziału w rocznej ewaluacji szczegółowe informacje dotyczące egzaminów oraz stworzyć odpowiednie warunki egzaminacyjne dla studentów biorących udział w egzaminie HSK i HSKK.
 • Instytucja przyjmująca powinna zalogować się do systemu stypendialnego Instytutu Konfucjusza (http://cic.chinese.cn) , a następnie ściągnąć dokument „Formularz rocznej ewaluacji stypendystów Instytutu Konfucjusza”, który należy rozesłać do studentów celem wypełnienia.
 • Instytucja przyjmująca zobowiązana jest do opublikowania wyników ewaluacji i do 20 czerwca, oraz do przekazania wszystkich dokumentów, w tym informacji o stypendiach częściowych i zatrzymaniu wypłat, Hanbanowi.
 • Na podstawie otrzymanych materiałów Hanban wystosuje odpowiednie uwagi i do dnia 15 lipca przekaże je odpowiednim instytucjom.

Następnie, ogłoszona zostanie lista stypendystów, a osoby, których stypendia zostały wstrzymane zostaną poinformowane przez instytucję przyjmującą. Poinformowane zostaną też instytucje rekomendujące.

Powyższa metoda wchodzi w życie z dniem jej publikacji.

 

UWAGI

Aplikacje niekompletne lub niespełniające wymogów formalnych stypendiów nie będą rozpatrywane.

Aplikujący zostanie zdyskwalifikowany, jeżeli jakiekolwiek dokumenty zostaną sfałszowane lub podrobione lub jeżeli zostaną skompletowane i złożone przez kogokolwiek innego niż sam aplikujący.

Jeśli beneficjent stypendium z jakiś powodów nie może pojawić się w swojej instytucji w dniu rejestracji, powinien w formie pisemnej poinformować o tym uczelnię przyjmującą co najmniej 15 dni przed rozpoczęciem rejestracji. Osobom, które bez wyjaśnienia nie pojawią się na uczelni w dniu rejestracji, stypendium zostanie odebrane.

Stypendium zostanie anulowane, jeżeli kandydat nie przejdzie pozytywnie badań lekarskich, porzuci lub przerwie uczęszczanie na zajęcia.

 

KONTAKT

Division of Scholarship, Confucius Institute Headquarters (Hanban) 
Adres: 129, Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing, 100088 
Fax: +86-10-58595727

E-mail: scholarships@hanban.org

Załącznik 1: Stypendium w ramach porozumienia Hanban’u oraz Instytucji Goszczącej 2019

 

 

Uniwersytet Wrocławski Xiamen University Hanban Institute
newsletter

Bądź na bieżąco. Zapisz się, a żadna ważna informacja Cię nie ominie.