SZANOWNI PAŃSTWO,

W ROKU AKADEMICKIM 2020 NIE PROWADZIMY ZAPISÓW NA I ROK STUDIUM JĘZYKA I KULTURY CHIN.

Plan zajęc dla studentów III roku Studium w zakładce "Plan zajęć" (zastrzegamy możliwość zmianu planu zajęć)

 poniedziałki 16.00-17.30, środy 16.00-17.30, czwartki 14.00-15.30

 w semestrze letnim 2020r. do zaliczenia jest także literatura chińska 10.00-11.30 środa oraz lektura tekstu w oryginale -  środa 12.00-13.30

Zajęcia realizowane w ramach Studium adresowane są do

- studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

- osób niebędących studentami Uniwerytetu Wrocławskiego, legitymujacych się świadectwem maturalnym, zainteresowanych językiem i kulturą Chin

 

Pełny program SJiKCh trwa 3 lata (6 semestrów)

Języki wykładowe: polski + angielski, chiński

Przedmiot

Semestry

Typ zajęć

Sposób zaliczenia

ECTS

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Język chiński

90

90

90

90

90

90

lektorat

egzaminy po 2, 4, 6 semestrze

36+3

Sztuka chińska

30

 

 

 

 

 

konw.

Z

2

Geografia Chin

30

 

 

 

 

 

konw.

Z

2

Kultura popularna współczesnych Chin

 

30

 

 

 

 

konw.

Z

2

Społeczeństwo chińskie

 

 

30

30

 

 

konw.

Z

4

Zwyczaje i obyczaje chińskie

 

30

 

 

 

 

 

 

2

Historia cywilizacji chińskiej

30

30

30

30

 

 

konw.

E po 4

8+1

Chińskie religie i filozofia

 

 

30

30

 

 

konw.

E po 4

4+1

Literatura chińska

 

 

 

 

30

30

konw.

Z

4

Lektura tekstu w oryginale

 

 

 

 

30

30

konw.

Z

4

RAZEM:

180

180

180

180

150

150

 

 

1020

ECTS:

12

12

12

12

10

10

 

 

73

 

Studium realizowane jest w trybie dziennym.

Student Uniwersytetu Wrocławskiego może realizować pełny 3 letni program kształcenia w ramach oferty edukacyjnej lub realizować tylko wybrane z niej przedmioty. Oferta edukacyjna jest odpłatna z wyjątkiem osób będących studentami Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po uprzednim dokonaniu opłaty z góry za każdy rozpoczęty semestr nauki.

Oferta edukacyjna zostanie uruchomiona, gdy uczestniczyć w niej będzie min.13 osób.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 15/2011
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 1 lutego 2011 r.
w sprawie oferty edukacyjnej Język i kultura Chin prowadzonej przez Instytut
Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:


§ 1. Z dniem 1 września 2011 r. uruchamia się w Uniwersytecie Wrocławskim ofertę
edukacyjną pod nazwą Studium Języka i kultury Chin, zwaną dalej „ofertą edukacyjną”.


§ 2. Studium jest formą kształcenia prowadzoną przez Instytut Konfucjusza
w Uniwersytecie Wrocławskim, na podstawie § 1 ust. 2 zarządzenia Nr 36/2010 Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie Instytutu Konfucjusza
w Uniwersytecie Wrocławskim.


§ 3. Zajęcia realizowane w ramach Studium adresowane są do:
1/ studentów Uniwersytetu Wrocławskiego,
2/ osób niebędących studentami Uniwersytetu Wrocławskiego, legitymujących
się świadectwem maturalnym, zainteresowanych językiem i kulturą Chin.


§ 4. Realizacja pełnego programu Studium trwa 3 lata (6 semestrów).


§ 5.1. Student Uniwersytetu Wrocławskiego może realizować pełny, 3 letni, program
kształcenia w ramach oferty edukacyjnej lub realizować tylko wybrane z niej przedmioty.
2. Zgodnie z § 18 b ust. 1 Regulaminu studiów studenci Uniwersytetu
Wrocławskiego występują do właściwego dziekana o zgodę na kształcenie w ramach oferty
edukacyjnej, ze wskazaniem wybranych przedmiotów oraz ilości punktów ECTS
przyznanych za tę formę kształcenia.
3. Kształcenie w ramach oferty edukacyjnej dla studentów stacjonarnych
Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy uzyskali zgodę Dziekana na tę formę zajęć jest
bezpłatne.
4. Po utracie statusu studenta Uniwersytetu Wrocławskiego nauka w ramach
oferty edukacyjnej może być kontynuowana na zasadach odpłatności.


§ 6.1. Oferta edukacyjna jest odpłatna, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.
2. Wysokość opłat jest ustalana na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Dyrektora Instytutu Konfucjusza i zatwierdzonego przez Prorektora do spraw Badań
Naukowych i Współpracy z Zagranicą.
3. Opłaty za uczestnictwo w ofercie edukacyjnej pobierane są z góry za każdy
rozpoczęty semestr nauki.
4. Wpłata musi zostać dokonana najpóźniej w terminie 14 dni od rozpoczęcia
semestru.
5. Przedstawienie dowodu dokonania wpłaty stanowi niezbędny warunek
uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach oferty edukacyjnej.


§ 7.1. Oferta edukacyjna zostaje uruchomiona, gdy uczestniczyć w niej będzie
minimum 13 osób.
2. Rekrutacja uczestników oferty edukacyjnej odbywa się na podstawie
rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej w czerwcu, na kolejny rok akademicki.
3. Warunkiem wpisania na kolejny semestr kształcenia w ramach oferty
edukacyjnej jest zaliczenie (co najmniej na ocenę dostateczną) wszystkich przedmiotów
wymaganych jako podstawa dla kontynuowania nauki w kolejnym semestrze.
4. Zaliczenia oraz egzaminy odbywają się w formie pisemnej. (Dział Organizacyjny – 2011) 2
5. Po uzyskaniu wymaganych zaliczeń z wszystkich przedmiotów
prowadzonych w ramach oferty edukacyjnej uczestnik otrzymuje Świadectwo wydane przez
Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim z wyszczególnieniem wszystkich zajęć
dydaktycznych, w których uczestniczył.


§ 8. Po dowolnym semestrze zajęć uczestnik oferty edukacyjnej może przystąpić do
Testu Sprawności Językowej z Języka Chińskiego (HSK) – organizowanego przez HanBan
w Pekinie - i po uzyskaniu oceny pozytywnej otrzymać Certyfikat HSK, dokumentujący
znajomość języka chińskiego i stanowiący potwierdzenie stopnia biegłości językowej
honorowane na całym świecie.


§ 9. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do
spraw Nauczania.


§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

prof. dr hab. Marek Bojarski

REKTOR

Uniwersytet Wrocławski Xiamen University Hanban Institute
newsletter

Bądź na bieżąco. Zapisz się, a żadna ważna informacja Cię nie ominie.