Zapraszamy do zapoznania się z programem:

 

http://www.iie.org/Programs/Confucius-China-Studies-Program#.WLVbePnhCUk

 

 

I. Ph.D. in China Fellowship 

1. Purpose:  Support foreign students to pursue full-time Ph.D. degrees in the humanities and social sciences at Chinese universities.

2. Eligibility:  • Non-Chinese citizen;

• HSK test score level 5 is required, and priority is given to applicants with higher level of proficiency in Chinese under same conditions;

• Applicants who are currently participating in Chinese Government Scholarship are not eligible to apply for this Plan;

3. Application materials:

• Recognized transcripts of undergraduate and graduate studies, diplomas and copies of all the documents above in Chinese;  • HSK transcript;

• Abstract of master’s thesis and other academic publications;

• A doctoral research statement;

• Two letters of recommendation from scholars in related field;

• Priority is given to applicants who obtain a letter of recommendation from Confucius Institutes.

4. How to apply:

Applicants shall submit the online application at ccsp.chinese.cn, and then post the application forms and other supporting documents to the Confucius Institute Headquarters.

5. Assessment Process:

The Confucius China Studies Program Expert Committee will review the application materials and conduct video interview.

6. Funding: • Lodging and living stipend: 80,000 RMB per year;

• Research fund: 20,000 RMB per year  • Round-trip international airfare;  • Tuition;

• Other support provided by the host Chinese university;

• Expenses for life and medical insurances in China.

• Group activities and cultural experience.

 

●Informacje w języku polskim

1. Cel:wsparcie dla zagranicznych studentów na studiach doktoranckich w Chinach, zwykle przez 3-4 lata.

2. Wymagania

• obywatelstwo inne niż CHRL,

• egzamin z języka chińskiego HSK na poziomie 5,pierwszeństwo mają osoby z większą znajomością języka,

• osoby ubiegające się o stypendium Rządu Chińskiego nie mogą w tym samym czasie ubiegać się o udział w tym programie.

3. Wymagane dokumenty

• tłumaczenie dyplomu licencjackiego, magisterskiego oraz dyplomu ukończenia studiów na język chiński,

• 2 listy rekomendacyjne od pracowników naukowych z dziedziny specjalizacji,

• certyfikat z egzaminu HSK ,          • plan badań doktoratu,

• streszczenie pracy magisterskiej i publikacje naukowe,

• pierwszeństwo mają osoby, które otrzymały list polecający z Instytutu Konfucjusza.

4. Rekrutacja

Aplikować należy przez stronę internetową ccsp.chinese.cn,umieszczając wszystkie potrzebne dokumenty i wysyłając wniosek do głównego biura Instytutów Konfucjusza.

5. Ewaluacja

Konfucjański Komitet Studiów Chińskich będzie rewidował wnioski i przeprowadzał rozmowy z kandydatami.

6. Finansowanie

• stypendium na zakwaterowanie i koszty utrzymania: 80 000 juanów rocznie  

• grant naukowy: 20 000 juanów rocznie

• przelot w obie strony   • czesne

• wsparcie chińskiej uczelni goszczącej

• ubezpieczenie medyczne i NNW w Chinach

• zajęcia grupowe i doświadczenia kulturowe

 

II. Joint Research Ph.D. Fellowship 

●Introduction in English

1. Purpose

Support doctoral students (candidates) registered with foreign universities to come to China for study, research and writing of their doctoral dissertations.

2. Duration:From six months to two years.

3. Eligibility

• Non-Chinese citizen;

• HSK test score level 3 is required, and priority is given to applicants with higher level of proficiency in Chinese under same conditions;

• Applicants who are currently participating in Chinese Government Scholarship are not eligible to apply for this Program.

4. Application materials

• Ph.D. Study Certificate; • Two letters of recommendation from scholars in related field;

• HSK transcript; • Abstract of master's thesis or other academic publications;

• Abstract of doctoral dissertation; • A research plan for the study in China;

• Priority is given to applicants who obtain a letter of recommendation from local Confucius Institutes.

5. How to apply

The applicant shall submit the online application, and then post the application form and other supporting documents to the Confucius Institute Headquarters.

6. Assessment Process

The Confucius China Studies Program Expert Committee will review the application materials and conduct video interview.

Funding:

• Lodging and living stipend: 80,000 RMB per year • Research fund: 20,000 RMB per year •Round-trip international airfare • Tuition;

• Other support provided by the host Chinese university

• Expenses for the foreign supervisor’s visit or research in China

• Expenses for life and medical insurances in China • Group activities and cultural experience;

 

Stypendium doktorskie

1. Założenia:

Projekt skierowany jest do studentów uczelni zagranicznych, na studiach doktoranckich, którzy chcieliby przeprowadzić badania na terenie Chin, niezbędnych do pracy doktorskiej.

2. Czas trwania stypendium

Od 6 miesięcy do 2 lat

3. Wymagania:

* Obywatelstwo inne, niż ChRL

* HSK poziom 3 (podany jest poziom minimalny, potrzebny do aplikacji, jednak wyższą pozycję w rankingu uzyskają studenci z jak najwyższym poziomem z egzaminu HSK. Przykładowo: aplikant z certyfikatem z egzaminu HSK na poziomie 5 będzie miał większą ilość punktów przy rekrutacji na stypendium)

* Aplikujący, którzy obecnie otrzymują stypendium Rządu ChRL nie mogą zgłaszać się do programu wsparcia doktorantów.

4. Potrzebne dokumenty:

* 2 listy z rekomendacją z uczelni

* Odpis z egzaminu HSK

* Abstrakt pracy magisterskiej oraz innych publikacji naukowych

* Abstrakt pracy doktorskiej

* Plan badań do zrealizowania podczas studiów w Chinach

* Pierwszeństwo otrzymają aplikanci, którzy przedłożą list polecający z najbliższego Instytutu Konfucjusza

5. Jak aplikować:

Ubiegający się o stypendium proszeni są o aplikowanie online przez stronę główną, a także o dostarczenie, w wersji papierowej, wszystkich potrzebnych dokumentów do Kierownictwa Instytutu Konfucjusza.

6. Proces rekrutacji:

Komitet Ekspertów ds. Studiów w Chinach z Instytutu Konfucjusza zajmie się oceną zebranych materiałów, dostarczonych przez aplikantów i przeprowadzi video-rozmowę z kandydatami.

7. Opłacone zostaną:

* Koszty zakwaterowania i utrzymania: 80 000 juanów rocznie

* Dofinansowanie badań: 20, 000 juanów rocznie

* Koszty przelotu w obie strony

* Opłaty za szkolenia

* Różnego rodzaju pomoc ze strony uczelni, w której aplikant rozpocznie naukę

* Wydatki kierowników projektów i doktorantów związane z pobytem w Chinach i prowadzonymi badaniami

* Koszty leczenia i ubezpieczenia zdrowotnego

* Aktywności akadamickie i kulturalne;

 

III. Young Leaders Fellowship

1. Purpose

1) Support outstanding youths who have been awarded at least a Bachelor’s Degree and hold a certain position in the field of politics, economics, finance, law, education, culture, arts, and media to visit China;

2) There are two ways in applying for the grant: (1) a plan will be made by the Headquarters and published at due time through www.hanban.org and ccsp.chinese.cn, applicants can apply accordingly; (2) applicants can make their own visit plan and submit it to the Headquarters;

3) Support senior undergraduates or graduates holding a position in students’ associations at foreign universities to visit China.

2. Duration

From two weeks to six months.

3. Eligibility

• Non-Chinese citizen;

• Normally under the age of 40;

• Being interested in public affairs, and aspired to make positive contributions to the exchange and collaboration between China and other countries.

4. Application materials

• Application form;

• A letter of recommendation from the current employer and two from other referees;

• A statement of purpose for the visit;

• Priority is given to applicants who obtain a letter of recommendation from local Confucius Institutes, or the Chinese Embassy (Consulate) in your country.

5. How to apply

Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then

post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

6. Assessment Process

Applicants will have a correspondence review from the expert panel of the Confucius China Studies Program.

7. Funding

• Accommodation and travel expenses in China;

• Round-trip international airfare (economy class, to be reimbursed against actual cost);

• Life insurance during the visit term in China (we will buy for you. Reimbursement is not applicable)

 

Program Młodych Liderów

1.Cel:

1) Program stypendium na wyjazd do Chin ma na celu wspieranie młodych i zdolnych osób posiadających przynajmniej dyplom licencjatu (Bachelor) z dziedzin, takich jak: nauki polityczne, ekonomia, finanse, prawo, edukacja, kultura, sztuka i komunikacja/media.

2) Aplikować o grant można poprzez: (1) plan, który zostanie zamieszczony w odpowiednim czasie na stronach www.hanban.org iccsp.chinese.cn ;

(2) aplikujący mogą również stworzyć własny plan wizyty i przesłać go do Hanban

 

2.Czas trwania

Od 2 tygodni do 6 miesięcy.

 

3.Wymagania wobec aplikujących

-Brak chińskiego obywatelstwa

- wiek poniżej 40 roku życia

- Zainteresowania powiązane z interesem publicznym i, jak i aspiracje do posiadania pozytywnego wkładu w relację między Chinami z innymi krajami

 

4. Wymagane dokumenty (w językach angielskim jak i chińskim)

· Kwestionariusz aplikacyjny

· List referencyjny obecnego pracodawcy i 2 innych osób

· Oświadczenie dotyczące celu pobytu na potrzeby otrzymania wizy

· List rekomendacyjny z lokalnego Instytutu Konfucjusza lub z Chińskiej Ambasady w kraju

 

5. Jak aplikować W celu aplikacji należy się zalogować na stronie ccsp.chinese.cn. Następnie należy pobrać wniosek aplikacyjny, wypełnić go i podpisać, po czym odesłać na adres ccsp@hanban.org wraz z resztą wymaganych dokumentów.

 

6. Proces ewaluacji

Zgłoszenia będą analizowane przez ekspertów z Instytutu Konfucjusza.

 

7. Finansowanie

· Instytut pokrywa koszty zakwaterowania i transportu w Chinach

· Zwraca równowartość kosztów przelotu w klasie ekonomicznej

· Ubezpieczenie (bezzwrotne)

 

IV. International Conference Grant

●Introduction in English

1. Purpose

The International Conference Grant is aimed at supporting Confucius Institutes, universities, research institutes, and scholars to hold or attend international academic conferences on Sinology and/or China Studies.

2. How to apply

Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

• Sponsors of conference shall submit application documents, including the theme, scale, and budget of the conference.

• Participators of conference shall submit invitation of sponsors, outline for speech as well as budgets for accommodation, transportation, and registration fees for the conference.

3. Assessment Process

The application will be examined and reviewed by the expert panel of the Confucius China Studies Program.

4. Funding

• The accommodation and travel expenses of conference speakers;

• Registration fees;

• Publication fees of conference proceedings.

 

 Międzynarodowy Grant Konferencyjny

●Wprowadzenie w języku polskim

1. Cel

Międzynarodowy Grant Konferencyjny ma na celu wspieranie Instytutów Konfucjusza, uniwersytetów, instytutów badawczych, oraz uczonych w organizowaniu lub uczestniczeniu w międzynarodowych konferencjach naukowych z obszaru sinologii.

2. Jak aplikować

Ubiegający się o grant powinni zalogować się na stronie ccsp.chinese.cn, ściągnąć i wypełnić formularz aplikacyjny, podpisać go przed zeskanowaniem i wysłaniem na adres ccsp@hanban.org, a następnie wysłać pocztą formularze aplikacyjne i pozostałe wymagane dokumenty (zarówno w wersji chińskiej i angielskiej) w jednej kopercie do głównej siedziby Instytutu Konfucjusza.

• Organizatorzy konferencji powinni złożyć dokumenty aplikacyjne, zawierające temat, skalę, i budżet konferencji.

• Uczestnicy konferencji powinni złożyć zaproszenia od organizatorów, streszczenie przemowy, oraz plan budżetu na zakwaterowanie, transport i opłaty rejestracyjne konferencji.

3. Rozpatrzenie wniosku

Aplikacja zostanie oceniona i rozpatrzona przez panel ekspertów Konfucjańskiego Programu Sinologii.

4. Finansowanie

• Zakwaterowanie i koszty podróży uczestników konferencji;

• Opłaty rejestracyjne;

• Koszty publikacji materiałów pokonferencyjnych.

 

V. Publication Grant

●Introduction in English

1. Purpose and Eligibility

Publication Grant supports foreign scholars to publish or translate relevant monographs, doctoral dissertations, or founding relevant academic journals on Sinology and/or China Studies.

The leading applicant must be non-Chinese citizen, and the book will be published in other countries and areas than P.R.China.

2. Application materials

• A brief description of the nature and scope of the publication project and its importance to the field;

• At least a 30-pages sample in Chinese;

• A budget;

• Letters of recommendation from at least 2 referees in the area of the proposal;

• Publisher contract or letter of intent from foreign publishers with a specified timeline for completion of the project.

3. How to apply

Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

4. Funding

The grant covers expenses for editing, translation, publication, circulation and advertising. The exact expenses will be approved according to the application.

 

Projekt ”Publication Grant”

1. Założenia

Projekt "Publication Grant" ma za zadanie wspierać zagranicznych badaczy w publikowaniu tłumaczeń prac monograficznych, prac doktorskich, a także czasopism akademickich dla studentów sinologii oraz kierunków o tematyce związanej z Chinami.

Ubiegający się nie mogą być obywatelami Chińskiej Republiki Ludowej, a ich publikacje powinny być wydane poza granicami Chin.

2. Niezbędne dokumenty:

* Krótki opis podstawy i założeń publikowanego dzieła, a także jego cele do zrealizowania

* Minimum 30-stronicowy fragment pracy

* Szacunkowy budżet

* Listy z rekomendacją od przynajmniej 2 osób udzielających referencji z różnych źródeł

* Kontakt do aplikanta lub list z innych wydawnictw, który zawierać będzie dokładne założenia oraz określony czas realizacji

3. Jak aplikować? Należy zarejestrować się, a następnie zalogować na stronie: www.ccsp.chinese.cn, pobrać, wypełnić, podpisać i zeskanować formularz aplikacyjny. Zeskanowany dokument wysłać drogą mailową na adres: ccsp@hanban.org. Następnie dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty (każdy w języku chińskim i angielskim) w jednej kopercie/przesyłce do Dyrekcji Instytutu Konfucjusza.

4. Finansowanie

W ramach dofinansowania opłacone zostaną koszty: edycji, wydania i publikacji, tłumaczenia, promocji i reklamy. Dokładny wykaz zwrotu zostanie przekazany po przyjęciu i zaakceptowaniu aplikacji.

 

VI. "Understanding China" Short-term Visit

1) Purpose

The “Understanding China” Short-term Visit program serves to support senior officials from government, education and culture, non-governmental organizations and business.

2) Duration

From two weeks to two months.

3) Application materials

• Achievements and rewards;

• A statement of purpose for the visit;

• Passport information;

•Priority is given to applicants who obtain a letter of recommendation from local Confucius Institutes, or the Chinese Embassy (Consulate) in your country.

4) How to apply Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

5) Assessment

Applicants will have a correspondence review from the expert panel of the Confucius China Studies Program.

6) Funding

• Accommodation and travel expenses in China;

• Round-trip international airfare (economy class, to be reimbursed against actual cost);

• Life insurance during the visit term in China (we will buy for you. Reimbursement is not applicable)

7) Schedule

Generally,it will take about 3 months for the process of review. After passing a correspondence review from our expert panel, the admitted applicants will receive “Notice of Funding” from the Confucius Institute Headquarters.

 

●Pobyt krótkoterminowy “Zrozumieć Chiny”

1) Cel wyjazdu

Program pobytu krótkoterminowego "Zrozumieć Chiny" ma na celu wsparcie pracowników organizacji rządowych, placówek edukacyjnych i kulturowych oraz pozarządowych organizacji I przedsiębiorstw w wyjeździe do Chin

2) Okres trwania

Od dwóch tygodni do dwóch miesięcy.

3) Wymagane dokumenty

• Osiągnięcia i nagrody;

• List zawierający opis celu wizty;

• Paszport;

• Pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków o wyjazd mają osoby posiadające list polecający wystawiony przez lokalny Instytutu Konfucjusza lub przez Chińską ambasadę bądź konsulat.

4) Jak aplikować

Aby aplikować należy zalogować się na stronie ccsp.chinese.cn, pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Ręcznie podpisany skan należy wysłać na adres mailowy ccsp@hanban.org. Następnie należy wysłać formularz zgłoszeniowy i inne wymagane dokumenty (Zarówno w Chińskiej jak I Angielskiej wersji językowej) w jednym liście do siedziby głównej Instytutu Konfucjusza.

5) Decyzja o wyjeździe

Kandydaci otrzymają listowną odpowiedź od zespołu do spraw rozpatrywania wniosków stypendialnych Instytutu Konfcjusza.

6) Finansowanie

• Zakwaterowanie I wydatki związane z podróżą w Chinach

• Międzynarodowy lot w obie strony (Klasa ekonomiczna, zwrot kosztów biletu)

• Ubezpieczenie na życie podczas pobytu w Chinach (Ubezpieczenie załatwiane jest przez organizację. Zwrot kosztów jest niemożliwy.)

7) Harmonogram

Proces rozpatrywania zgłoszenia trwa zazwyczaj 3 miesiące. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi na zgłoszenie, kandydaci otrzymają “Powiadomienie o dofinansowaniu” z siedziby głównej Instytutu Konfucjusza.

 

VII. "Understanding China" Chinese Visiting Scholar

1) Purpose and Eligibility

This program serves to support Chinese senior scholars to give credit courses on Chinese economics, business, finance, law, and culture etc. in foreign universities; scholars shall give lectures at Confucius Institutes in the host country or neighboring countries.

2) Duration

From 6 to 12 months. The duration could be extended at the request of the host country and the evaluation of performance accordingly.

3) Application materials

• Application form;

• Specifications of the credit courses.

4) How to apply Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

• The Headquarters shall select applicants from the candidates’ pool or recruit new candidates at request.

• Scholars will be dispatched upon the approval of both Confucius Institute and the Chinese university.

5) Funding

•Scholars will be paid according to the standard of Government-sponsored teachers;

• Extra research grant will be given to the scholar when needed.

 

Poznać Chiny Chińscy uczeni odwiedzają zagraniczne uczelnie.

1 opis projektu oraz wymagania dla uczestników:

Projekt jest skierowany do uczelni wyższych humanistycznych, ekonomicznych, finansowych oraz prawnych, kulturowych i innych kursów pola kredytowych Chin. Wykładowca powinien prowadzić wykłady także w Instytucie Konfucjusza.

2 Czas trwania projektu:

od 6 miesięcy do 1 roku i może wymagać wyników oceny pracy wykładowcy. Czas trwania może zostać przedłużony na mocy decyzji władz danej uczelni.

3 materiały aplikacyjne

- Podanie wykładowcy o uczestnictwo w projekcie.

- Specyfikacja, harmonogram wykładów

4 Sposób aplikacji oraz przebieg wydania decyzji

 Pobrać i wydrukować formularz aplikacyjny ze strony ccsp.chinese.cn. Dokument trzeba wypełnić w języku angielskim. Po wypełnieniu i podpisaniu dokument powinien być zeskanowany i wysłany na adres email: ccsp@hanban.org. Oryginały dokumentów wymienionych w punkcie 3 należy wysłać pocztą na adres Zarządu Instytut Konfucjusza w Pekinie.

Zarząd Instytutu Konfucjusza wybiera wykładowcę stosownie do potrzeb i możliwości.

Wykładowca może przyjechać na uczelnie po podpisaniu stosownej umowy przez daną uczelnie wyższą i Zarządem Instytutu Konfucjusza w Pekinie.

5 Kwestie finansowe

- zasadnicza pensja wykładowcy za granicą jest taka sama jak pensja wykładowcy w szkole publicznej w Chinach.

- Rząd Chińskiej Republiki Ludowej dysponuje specjalnym funduszem przeznaczonym do finansowania projektów pomiędzy uczelniami zagranicznymi i chińskimi.

 

VIII. Understanding China Fellowship-1

●“Understanding China” Visiting Scholar to China

1) Purpose and Eligibility

This program serves to support teachers, researchers, postdoctoral scholars with the credential of assistant professor (or equivalent) and above from foreign universities and academic institutes to undertake research with Chinese researchers in China.

Applicants shall be non-Chinese citizens.

2) Duration: From two weeks to six months.

3) Application materials

• An invitation letter from a Chinese university (see Appendix 4);

• Summary of academic publications; • A research statement for the visit;

• Passport information;

• Priority is given to applicants who obtain a letter of recommendation from local Confucius Institutes, or the Chinese Embassy (Consulate) in your country.

4) How to apply Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

5) Assessment

Applicants will have a correspondence review from the expert panel of the Confucius China Studies Program.

6) Funding: • 10000 RMB per month;

• Round-trip international airfare (economy class, to be reimbursed against actual cost);

• Life insurance during the visit term in China (we will buy for you. Reimbursement is not applicable. )

7) Schedule: After a 3-months expert review, the admitted applicants will receive “Notice of Funding” from the Confucius Institute Headquarters. The according host Chinese universities will be informed simultaneously.

 

Projekt „Zrozumieć Chiny”-1

* Projekt dla badaczy chcących odwiedzić Chiny

1) Cel projektu i proces aplikacji

Celem projektu jest wsparcie finansowe naukowców z zagranicznych uniwersytetów lub instytucji akademickich, badaczy posiadających tytuł magistra, doktora lub wyższy, chcących podjąć badania naukowe w Chinach u boku Chińskich naukowców.

Kandydaci muszą być obywatelami spoza Chin.

2) Czas trwania: od 2 tygodni do 6 miesięcy

3) Materiały aplikacyjne:

* List z zaproszeniem z chińskiego uniwersytetu (zobacz załącznik 4)

* Zestawienie publikacji naukowych kandydata

* Plan badań podczas pobytu w Chinach

* Dane osobowe zawarte w paszporcie

* Kandydaci posiadający list rekomendacyjny z lokalnego Instytutu Konfucjusza lub Chińskiej Ambasady (Konsulatu) w danym kraju będą rozpatrywani priorytetowo

4) Aplikacja

Wyżej wymienione dokumenty aplikacyjnie (w Chińskiej i Angielskiej wersji) oraz wypełniony formularz aplikacyjny dostępny pod adresem ccsp.chinese.cn wraz z własnoręcznym podpisem należy wysłać do Głównej Siedziby Instytutu Konfucjusza na adres ccsp@hanban.org

5) Ewaluacja

Komitet ekspertów “Confucius China Studies Program" dokona przeglądu i oceny materiałów aplikacyjnych.

6) Środki finansowe:

* 10 000 juanów miesięcznie

* Bilet lotniczy w obie strony (klasą ekonomiczną, zwrot rzeczywistych kosztów)

* Ubezpieczenie podczas pobytu w Chinach (zostanie zakupione dla uczestników projektu, zwrot za samodzielnie wykupione ubezpieczenie nie będą uznawane)

7) Harmonogram:

Proces przeglądu dokumentów aplikacyjnych trwa 3 miesiące. Główna Siedzibę Instytutu Konfucjusza poinformuje zakwalifikowanych kandydatów oraz wybrany uniwersytet o wyniku aplikacji.

Stypendia konfucjańskie

Osoby uczące się języka chińskiego mogą ubiegać się o wyjazd na stypendium do Chin, poniżej podstawowe informacje o wyjazdach:

Informacje o stypendiach (przewodnik aplikacyjny oraz listę Uniwersytetów) znajdą Państwo na stronie:

http://cis.chinese.cn/ScholarShipSite/UserLogin.aspx#

W kwestii otrzymania listu rekomendayjnego z Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim nalezy skontaktowac się bezpośrednio z Dyrektorem ze strony chińskiej Panem Wang Hu: hbwanghu@xmu.edu.cn  i dołączyć następujące dokumenty:

- skany certyfikatów z egzaminów HSK i HSKK (w przypadku ich braku print screen ze strony z wynikami)

- listy rekomendacyjne od nauczycieli j. chińskiego

- certyfikaty, dyplomy za osiągnięcia w nauce języka chińskiego

PROCEDURA REKRUTACYJNA NA STYPENDIA INSTYTUTU KONFUCJUSZA NA ROK 2017/2018

 

Od tego roku stypendia podzielone zostały na stypendia pełne i częściowe. Różnią się one zakresem obejmowanych świadczeń. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „Warunkach finansowych stypendiów konfucjańskich 2017/2018” poniżej.

1. RODZAJE STYPENDIÓW

1) Stypendium magisterskie MTCSOL

Stypendium obejmuje dwa lata akademickie.

Rozpoczyna się we wrześniu 2017 roku.

Aplikujący powinien:

Posiadać stopień licencjata lub jego ekwiwalent

Stypendium  pełne: Wymagania: co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK 5 oraz certyfikat HSKK poziom średniozaawansowany

Stypendium częściowe: Wymagania: co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK 5 oraz certyfikat HSKK poziom średniozaawansowany

Priorytet w zdobyciu stypendium będą miały osoby, które po ukończeniu studiów mają zagwarantowane stanowisko (wymagane jest potwierdzenie od przyszłego pracodawcy).

2) Stypendium licencjackie BTCSOL

Stypendium obejmuje cztery lata akademickie.

Rozpoczyna się we wrześniu 2017 roku.

Aplikujący powinien posiadać dyplom ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia uczelni wyższej.

Stypendium pełne: wymagania: co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK 4 oraz certyfikat HSKK poziom średniozaawansowany

Stypendium częściowe: wymagania: co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK 4 oraz posiadać certyfikat HSKK poziom średniozaawansowany

Priorytet w zdobyciu stypendium  będą mieć kursanci Instytutów Konfucjusza.

3) Stypendium roczne

Stypendium przeznaczone jest dla studentów Instytutu Konfucjusza, zagranicznych nauczycieli języka chińskiego, studentów sinologii, osób z wysokimi wynikami egzaminu HSK.

Studenci międzynarodowi, którzy obecnie (w czasie od 1.01.2017) studiują w Chinach NIE MOGĄ otrzymać stypendium.

Stypendium obejmuje jeden rok akademicki (11 miesięcy). 

Aplikujący, chcący studiować na kierunku Nauczanie języka chińskiego jako obcego powinien:

- Otrzymać co najmniej 270 punktów z egzaminu HSK 3

- Przedstawić wynik egzaminu HSKK

Program tego stypendium skierowany jest do nauczycieli chińskiego i studentów kierunków związanych z językiem chińskim, którzy przygotowują się do studiów magisterskich na kierunku Nauczanie chińskiego jako języka obcego.

Beneficjentom tego rodzaju stypendium przysługiwać będzie stypendium pełne.

Aplikujący chcący uczyć się na kierunku  Literatura chińskaHistoria Chin i Filozofia chińska poziom zaawansowany powinien :

Otrzymać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK 4.

Przedstawić wynik egzaminu HSKK poziom średniozaawansowany.

Program tego stypendium skierowany jest do studentów i pracowników naukowych prowadzących badania w dziedzinie sinologii oraz do osób chcących w przyszłości zawodowo zajmować się tłumaczeniami.

O przyznaniu stypendium pełnego lub częściowego decydować będzie narodowość, kolejność rejestracji oraz poziom znajomości języka chińskiego.

4) Stypendium semestralne

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które wcześniej nie studiowały w Chinach. Stypendium obejmuje jeden semestr akademicki (5 miesięcy). Naukę rozpocząć można we wrześniu 2017 lub marcu 2018.

Aplikujący chcący studiować na kierunku Nauczanie języka chińskiego jako obcego powinien:

- Otrzymać co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK 3.

- Przedstawić wynik egzaminu HSKK poziom podstawowy.

Program tego stypendium skierowany jest do nauczycieli chińskiego, studentów języka chińskiego i uczniów Instytutu Konfucjusza przygotowujących się do studiów licencjackich na kierunku  Nauczanie chińskiego jako języka obcego.

Beneficjentom tego rodzaju stypendium przysługiwać będzie stypendium pełne.

Aplikujący chcący uczyć się na kierunku Medycyna chińska lub Kultura Taiji powinien :

Przedstawić swoje wyniki z egzaminu HSK

Program tego stypendium skierowany jest do osób zainteresowanych popularyzowaniem kultury chińskiej, które mają ku temu odpowiednie kwalifikacje.

Beneficjentom tego rodzaju stypendium przysługiwać będzie stypendium pełne.

Aplikujący chcący uczyć się na kierunku Literatura chińskaHistoria Chin i Filozofia chińska powinien :

- Otrzymać co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK 3.

- Przedstawić wynik egzaminu HSKK poziom podstawowy.

Program tego stypendium skierowany jest do studentów i pracowników naukowych zajmujących się propagowaniem języka chińskiego.

O przyznaniu stypendium pełnego lub częściowego decydować będzie narodowość, kolejność rejestracji oraz poziom znajomości języka chińskiego.

 

5) Stypendium 4-tygodniowe

Stypendium przeznaczone przede wszystkim dla studentów Instytutu Konfucjusza, osób z wysokimi wynikami egzaminu HSK, wyróżniających się uczniów Instytutu Konfucjusza, którzy wcześniej nie studiowali w Chinach.

Organizowane będzie w lipcu i grudniu 2017 roku.

Aplikujący powinien:

- mieć zdany egzamin HSK i dostarczyć jego wyniki.

Hanban podejmie decyzję o przyjęciu na konkretną uczelnię na podstawie wyników egzaminów.

Nauczyciele języka chińskiego mogą aplikować na kurs Nauczanie języka chińskiego jako obcego.

Kursanci Instytutu Konfucjusza i nauczyciele chińskiego mają możliwość aplikowania na kursy Medycyna chińska lub Kultura Taiji.

Grupy kursantów Instytutu Konfucjusza (nie więcej niż 10-15 osób) mogą aplikować kurs „Język chiński i chińska rodzina w praktyce.”

Laureaci finału konkursu "Chiński Most" NIE MUSZĄ rejestrować się w systemie stypendialnym. Należy postępować zgodnie z procedurami określonymi w „Procesie rekrutacji” i przedstawić certyfikat stypendialny Instytutu Konfucjusza w celu dopełnienia dalszych formalności wymaganych przez instytucję goszczącą. W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się pod podanym adresem: chinesebridge@hanban.org.

W sprawie programów studiów i kursów, prosimy kontaktować się BEZPOŚREDNIO z instytucją goszczącą.

Instytucja przyjmująca ma prawo wymagać rozmowy kwalifikacyjnej z aplikującym.

Od beneficjentów stypendium Instytutu Konfucjusza wymagane będzie podejście do określonych egzaminów celem weryfikacji postępów w nauce. Prosimy o zapoznanie się z „Metodami rocznej ewaluacji stypendysty Instytutu Konfucjusza”.

 

PROCES REKRUTACJI
Procedura przyjmowania i wyniki rekrutacji na stypendium Instytutu Konfucjusza znajdują się na stronie http://cis.chinese.cn

Aby aplikować na stypendium proszę zalogować się na stronie Instytutu Konfucjusza (http://cis.chinese.cn), zarejestrować się i wypełnić formularz online.

Instytuty Konfucjusza (i Klasy Konfucjańskie) w różnych krajach, chińskie centrum testów językowych oraz wydziały edukacyjne i kulturalne chińskich ambasad i konsulatów oraz instytucje przyjmujące w Chinach są instytucjami rekomendującymi oraz odpowiedzialnymi za rekrutację na stypendia, selekcję kandydatów, sprawdzanie dokumentów aplikacyjnych, kontakt z instytucjami przyjmującymi oraz dostarczenie dokumentów osób aplikujących do instytucji przyjmujących.

Gdy materiały aplikacyjne zostaną zweryfikowane pozytywnie przez wydział stypendialny Hanbanu, instytucja przyjmująca dokona wyboru kandydatów i przekaże do Hanbanu listę wybranych osób.

Hanban zorganizuje panel ekspertów celem przeprowadzenia oceny kandydatów oraz ich ostatecznego wyboru. Lista beneficjentów stypendium zostanie ogłoszona najpóźniej na dwa miesiące przed rozpoczęciem chińskiego roku akademickiegoHanban poinformuje o wynikach instytucje goszczące, które następnie będą kontaktować się z beneficjentami stypendium.

Osoby, które otrzymały stypendia i instytucje, które mają gościć stypendystów muszą potwierdzić przyjazd. Następnie należy wydrukować znajdujące się online zaświadczenie o otrzymaniu stypendium.

Aby móc skorzystać z przyznanego studentowi stypendium Instytutu Konfucjusza, należy zarejestrować się w określonym terminie na swojej uczelni.

 

DOKUMENTY DLA APLIKUJĄCYCH NA STYPENDIUM KONFUCJUSZA

Instytucje rekomendujące oraz goszczące powinny sprawdzić zgodność wszystkich dokumentów z wymaganiami oraz sprawdzić zgodność imienia aplikującego, jego obywatelstwa oraz stałego adresu na paszporcie. Jeżeli powyższe dokumenty nie są w wersji chińskiej lub angielskiej, wymagane jest tłumaczenie notarialne dokumentów.

 

I. DLA WSZYSTKICH APLIKUJĄCYCH

 • Skan strony paszportu ze zdjęciem. Kandydaci poniżej 18 roku życia powinni złożyć dokumenty informujące, kto będzie ich prawnym opiekunem w Chinach.
 • Wyniki HSK i HSKK .
 • List polecający podpisany przez kierownika instytucji rekomendującej (z zaznaczeniem czy aplikujący jest studentem Instytutu Konfucjusza lub innej uczelni. Nauczyciele języka chińskiego powinni dostarczyć list polecający od pracodawcy oraz referencje).

 

II. DLA APLIKUJĄCYCH NA STYPENDIA KOŃCZĄCE SIĘ ZDOBYCIEM STOPNIA NAUKOWEGO

 • Dyplomy (najwyższe uzyskane) oraz transkrypcje ocen. Tłumaczenia dyplomów kształcenia wyższego oraz zaświadczenia o studiach powinny być
 • Aplikujący o stypendium MTCSOL oraz stypendium roczne + MTCSOL są zobowiązani dostarczyć 2 listy referencyjne od dwóch pracowników naukowych. Kandydaci, którzy są proszeni o dostarczenie umowy o pracę i dokumentów powiązanych z wyznaczoną instytucją nauczania, są preferowani.III. INSTYTUCJE PRZYJMUJĄCE POINFORMUJĄ, JEŚLI WYMAGANE BĘDĄ DODATKOWE DOKUMENTY.

 

 

WARUNKI FINANSOWE STYPENDIÓW KONFUCJAŃSKICH 2017/2018

W tym roku wprowadzono dwa rodzaje finansowania stypendiów konfucjańskich.

Pierwszy z nich to stypendium pełne pokrywające:

 • czesne uczelniane,
 • zakwaterowanie,
 • kieszonkowe (nie dotyczy stypendystów stypendium 4- tygodniowego)
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Drugi rodzaj to stypendium częściowe, które obejmuje:

 • czesne uczelniane,
 • zakwaterowanie
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Czesne uczelniane pokrywa koszty nauki na uczelni, która przyjęła danego stypendystę. Ponadto finansuje także wydarzenia kulturalne organizowane przez uniwersytet oraz opłatę za egzamin HSK i HSKK (dla stypendystów stypendium rocznego raz w trakcie trwania roku akademickiego, a dla stypendystów stypendium semestralnego raz w semestrze). Stypendium nie obejmuje materiałów edukacyjnych oraz biletów wstępów do atrakcji turystycznych.

Zakwaterowanie obejmuje opłatę za akademik danej uczelni, przeważnie w pokoju dwuosobowym. Stypendysta może również zdecydować się na zamieszkanie poza kampusem (za zgodą uczelni). W takim wypadku uczelnia wypłacać będzie 700 RMB miesięcznie na osobę (uczelnia może wypłacać powyższą kwotę raz w miesiącu lub całość raz na kwartał).

Kieszonkowe wypłacane będzie przez daną uczelnie co miesiąc. Beneficjenci stypendiów licencjackiego BTCSOL, rocznego i semestralnego otrzymywać będą 2 500 yuanów miesięcznie, natomiast beneficjenci stypendium magisterskiego MTCSOL na kierunku Nauczanie języka chińskiego jako obcego otrzymywać przysługuje 3 000 yuanów miesięcznie.

W każdym semestrze należy stawić się w określonym przez dana uczelnie dniu rejestracji i przejść przez procedury rejestracyjne, w przeciwnym wypadku stypendysta pozbawiony zostanie stypendium.

Status rekrutacji oparty jest na semestrze instytucji przyjmującej. Studenci, którzy są przyjęci przed 15 (albo 15 dnia) miesiąca są upoważnieni do pełnego miesięcznego stypendium. Studenci, którzy są przyjęci po 15 dniu dopuszczalnego miesiąca otrzymają tylko połowę stypendium.

Stypendium w miesiącu ukończenia nauki zostanie przydzielone pół miesiąca później, po potwierdzeniu przez instytucje przyjmującą statusu ukończenia nauki.

W trakcie semestru stypendium zostanie zawieszone na czas nieobecności studentowi, który z powodów osobistych jest nieobecny (wyjedzie z Chin) na dłużej niż 15 dni (nie wliczając świat ustawowych i ferii zimowych). Stypendium zostanie zawieszone (nie będzie dłużej przyznawane), jeżeli student wyjedzie lub zrezygnuje z powodów osobistych.

Beneficjenci stypendium rocznego i stypendium na jeden semestr są zobowiązani do wzięcia udziału w egzaminie z języka chińskiego, przed ukończeniem stypendium. Koszty są zwracane przez instytucję przyjmującą.

Kompleksowe ubezpieczenie medyczne jest zapewnione przez instytucje przyjmującą zgodnie z przepisami odnośnie międzynarodowych studentów. Opłata za ubezpieczenie dla stypendiów 4-tygodniowych wynosi 100 RMB, półrocznych 400 RMB, a rocznych i dłuższych wynosi 800 RMB na osobę rocznie.

W każdym semestrze formularze rejestracyjne nowych i kontynuujących naukę stypendystów, raporty dotyczące utraty stypendium lub wstrzymania wypłaty kieszonkowego ect. należy dostarczyć jednostce ds. egzaminów i stypendiów Hanbanu w ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru.

 

METODY ROCZNEJ EWALUACJI STYPENDYSTÓW INSTYTUTU KONFUCJUSZA

Dla zapewnienia jak najlepszej efektywności przyznawanych przez Instytut Konfucjusza stypendiów oraz dodatkowej motywacji stypendystów, sformułowane zostały poniższe zasady przeprowadzania rocznej ewaluacji beneficjentów stypendium Instytutu Konfucjusza.

Roczna ewaluacja dotyczyć będzie stypendiów, których czas trwania jest dłuższy niż jeden rok. Stypendia, które podlegać będą kontroli to:

Stypendium magisterskie

Stypendium  licencjackie

Roczna ewaluacja przeprowadzana będzie począwszy od drugiego roku nauki i decydować będzie o tym, czy stypendysta będzie mógł kontynuować pobieranie stypendium w następnym roku.

Instytucja przyjmująca powinna dokładnie ocenić wyniki w nauce, umiejętności językowe i ocenić całokształt pracy (zgodnie z poniższymi wytycznymi),  a także przedstawić wszelkie uwagi i sugestie dotyczące stypendysty. Na tej podstawie instytucja przyjmująca podejmie decyzję czy student pobierać będzie stypendium pełne, częściowe czy wypłacanie stypendium zostanie przerwane.

Osoby, którym z jakiś powodów zatrzymano stypendium lub otrzymywały stypendium częściowe, mają szansę na wznowienie otrzymywania stypendium lub zmianę wypłacanego stypendium z częściowego na pełne, pod warunkiem, że w kolejnym roku otrzymają wynik na poziomie 80 lub 85 punktów.

Instytucje goszczące laureatów „Chińskiego Mostu”, w tym studentów studiów magisterskich, licencjackich i doktorskich, zobowiązane są do dopasowania programów kursów tak, aby były zgodne z wytycznymi dotyczącymi rocznej ewaluacji.

Wyniki w nauce: kontroli poddane zostaną wyniki egzaminów końcowych po pierwszym semestrze i wyniki egzaminów śródsemestralnych przeprowadzanych w drugim semestrze. Aby dalej otrzymywać stypendium pełne należy uzyskać średni wynik na poziomie 85 punktów (pod uwagę brana będzie średnia wyników z poszczególnych przedmiotów).  Beneficjent stypendium częściowego musi uzyskać średni wynik na poziomie 80 punktów, przy czym wyniki maksymalnie dwóch przedmiotów mogą być poniżej 80 punktów.

Umiejętności językowe beneficjenta stypendium muszą osiągnąć podane poniżej poziomy:

Beneficjenci stypendium magisterskiego na kierunku Nauczanie języka chińskiego jako obcy: HSK 6 – powyżej 180 punktów, HSKK poziom średniozaawansowany – powyżej 70 punktów.

Beneficjenci stypendium licencjackiego:

Pierwszy egzamin: HSK 5 – powyżej 180 punktów

Drugi egzamin: HSK 5 –  powyżej 240 punktów

Trzeci egzamin: HSK 6 – powyżej  180 punktów

Co roku muszą podchodzić do egzaminu HSKK poziom średniozaawansowany. Wyniki stypendysty będą opiniowane.

Ocena za całokształt pracy. Na tę ocenę składają się: miejsce w rankingu wyników w nauce, postawa i zachowanie studenta oraz frekwencja. Aby nadal pobierać stypendium pełne, stypendysta musi otrzymać ocenę na poziomie „wybitny” (powyżej 85 punktów). Dodatkowo studenci studiów magisterskich na kierunku Nauczanie chińskiego jako język obcy muszą ponownie dostarczyć Letter of commitment (napisany w języku chińskim).

W poniższych sytuacjach stypendium przestanie być wypłacane:

 • Jeśli stypendysta dopuści się złamania chińskiego prawa, regulaminu uczelni lub wymierzona zostanie mu kara dyscyplinarna.
 • Jeśli średnia wyników ze wszystkich przedmiotów stypendysty nie osiągnie poziomu 80 punktów.
 • Jeśli stypendysta zmieni uczelnię lub przerwie naukę.
 • Jeśli stypendysta nie weźmie udziału w corocznej ewaluacji.
 • Jeśli stypendysta bez usprawiedliwienia nie podejdzie do egzaminów HSK i HSKK lub jego wyniki nie osiągną wymaganego poziomu.

 

PROCEDURA EWALUACJI

 • Instytucja przyjmująca jest zobowiązana dostarczyć wszystkim stypendystom zobligowanym do wzięcia udziału w rocznej ewaluacji szczegółowe informacje dotyczące egzaminów oraz stworzyć odpowiednie warunki egzaminacyjne dla studentów biorących udział w egzaminie HSK i HSKK.
 • Instytucja przyjmująca powinna zalogować się do systemu stypendialnego Instytutu Konfucjusza (http://cic.chinese.cn) , a następnie ściągnąć dokument „Formularz rocznej ewaluacji stypendystów Instytutu Konfucjusza”, który należy rozesłać do studentów celem wypełnienia.
 • Instytucja przyjmująca zobowiązana jest do opublikowania wyników ewaluacji i do 20.06 roku przekazać wszystkie dokumenty, w tym informacje o stypendiach częściowych i zatrzymaniu wypłat, Hanbanowi.
 • Na podstawie otrzymanych materiałów Hanban wystosuje odpowiednie uwagi i do dnia 15.07 roku przekaże je odpowiednim instytucjom.

Następnie ogłoszona zostanie lista stypendystów, a osoby, których stypendia zostały wstrzymane zostaną poinformowane przez instytucję przyjmującą. Poinformowane zostaną też instytucje rekomendujące.

 

 

2017年孔子学院奖学金申请办法

2017 Confucius Institute Scholarship Application Procedure

为培养合格的汉语教师,促进中华文化传播,孔子学院总部/国家汉办(简称汉办)设立奖学金,委托海外孔子学院(独立设置的课堂),部分汉语考试考点(统称推荐机构)推荐优秀学生、学者和汉语教师到中国大学(统称接收院校)学习。

   In order to cultivate qualified Chinese language teachers, facilitate Chinese cultural transmission in the world, Confucius Institute Headquarters (Hanban) (hereinafter referred to as Hanban) launches the “Confucius Institute Scholarships” program, and entrusts overseas Confucius Institutes (independent classrooms) and some Chinese language testing sites (recommended organizations) to provide sponsorship to excellent students, scholars and Chinese language teachers of other countries for pursuing a study in  universities in China (hereinafter referred to as “host institutions”).

 

一、资助对象、资助内容与申请条件

资助对象:身心健康,无不良行为记录,被接收院校在孔子学院奖学金网站预录取,年龄为16-35周岁(在职汉语教师放宽至45周岁、本科限20周岁以下)的非中国籍人士。

I. Sponsoring Target, Sponsoring Coverage and Eligibility

   Sponsoring target: applicants should be in good physical and psychological health condition, without bad behavior records,and pre-admitted by the host institutions in the website of Confucius Institute Scholarships. Application is open to applicant who owns a non-Chinese citizenship, aged between 16 and 35 (Applicants who are currently working in a Chinese language teaching position shall not exceed the age limit of 45, and undergraduate students shall not exceed the age limit of 20).

 

各类别奖学金按资助内容设全额奖学金和部分奖学金,详见《孔子学院奖学金资助标准》。申请条件是:

Scholarships are set as full scholarship and part scholarship according to sponsoring coverage. Please read the sponsoring criteria of Confucius Institute Scholarships to see the further information. Eligibility:

1.汉语国际教育专业硕士  2017年9月入学,资助期限不超过2年。全额奖学金申请者HSK成绩应达到五级210分;部分奖学金申请者应达到五级180分。HSKK成绩均达到中级。提供公证过的毕业拟任教机构工作协议者优先。

1. Scholarship for Master’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (MTCSOL) Students

Applicant will be admitted in September, 2017. This category provides a sponsorship for not more than  2 academic years. Applicant for full schalorship should have a minimum score of 210 in HSK Test (Level 5). Applicant for part scholarship should have a minimum  score of 180 in HSK Test (Level 5). Both applicants should pass in HSKK Test (Intermediate Level). Applicant who is able to provide the employment agreement or certification upon finishing the study from designated working institutions is preferred.

2.汉语国际教育本科  2017年9月入学,资助期限不超过4年。全额奖学金申请者HSK成绩应达到四级210分;部分奖学金申请者应达到四级180分, HSKK成绩均达到中级。孔子学院(课堂)注册学员优先。

 2. Scholarship for Bachelor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (BTCSOL) Students

Applicant will be admitted in September, 2017. This category provides a sponsorship for not more than 4 academic years. Applicant for full scholarship should  have a minimum score of 210 in HSK Test (Level 4). Applicant for part scholarship should have a minimum score of 180 in HSK Test (Level 4) and both applicants should  pass HSKK Test (Intermediate Level). Applicant who is the registered student in Confucius Institute (classroom) is preferred.

3.一学年研修生  2017年9月入学,资助期限为11个月。不录取2017年1月1日后仍在华学习的留学生。

3. Scholarship for One-Academic-Year Study Students

  Applicant will be admitted in September, 2017. This category provides a sponsorship for 11 months. Overseas student who is still learning in China after January 1st, 2017 will NOT be admitted.

3.1  向来华进修的在职汉语教师、预备攻读汉语国际教育硕士学位的汉语相关专业学生提供汉语国际教育课程和全额奖学金。申请者HSK成绩应达到三级270分(培养目标为五级180分),具有HSKK成绩。

3.1 Courses of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (BTCSOL) and full scholarship are provided to in-service Chinese language teachers studying in China, and students of Chinese language related majors who prepare to study for a master’s degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (MTCSOL). Applicant should have a minimum score of 270 in HSK Test (Level 3) (training objective is 180 in HSK Test (Level 5)). Applicant should also have a score of HSKK Test.

3.2  向有志于从事汉语翻译、汉学研究的学生和学者分别提供汉语言文学、中国历史、中国哲学高级课程。申请者HSK成绩应达到四级180分,HSKK达到中级。按国别、报名先后和汉语水平高低分别提供全额奖学金或部分奖学金。

3.2 Advanced courses of Chinese Language and Literature, Chinese History,  and Chinese Philosophy are provided to students and scholars who aspire to do Chinese language translation and sinology research respectively. Applicant should have a minimum score of 180 in HSK Test (Level 4) and pass HSKK Test (Intermediate Level). Full scholarship or part scholarship are provided respectively according to country, sequence of registration, and level of Chinese language.

4.一学期研修生奖学金  2017年9月或2018年3月入学,资助期限为5个月。不录取有来华留学经历者。

4. Scholarship for One-Semester Study Students

Applicant  will be admitted in September, 2017 or March, 2018.   This category provides a sponsorship for 5 months. Applicant who has prior experience of studying in China will NOT be admitted.

4.1  向来华进修的在职汉语教师,预备攻读汉语国际教育本科的孔子学院(课堂)注册学员和汉语言专业学生提供汉语国际教育课程和全额奖学金。申请者HSK成绩不低于三级210分,具有HSKK成绩。

4.1 Courses of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages and full scholarship are provided to in-service Chinese language teachers studying in China, registered students of Confucius Institute (Classroom) who prepare to study for a bachelor’s degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (MTCSOL), and Chinese language major students. Applicant should have a minimum score of 210 in HSK Test (Level 3) , and  have a score of HSKK Test.

4.2  向有志于传播中国文化并有相关专业基础的人士分别提供中医、太极文化研修课程和全额奖学金。申请者须提供HSK成绩报告。

4.2 Study courses of traditional Chinese medicine and Tai Ji culture, and full scholarship are provided to the ones who aspire to spread Chinese culture and have related professional basis. Applicant should offer HSK score report.

4.3  向汉语传播相关专业的学生与学者分别提供汉语言文学、中国历史、中国哲学研修课程。申请者HSK成绩应达到三级210分,具有HSKK成绩。按国别、报名先后和汉语水平高低分别提供全额奖学金或部分奖学金。

4.3 Study courses of Chinese Language and Literature, Chinese History,  and Chinese Philosophy are provided to students and scholars of Chinese language transmission related majors respectively. Applicant should have a minimum score of 210 in HSK Test (Level 3) and have a score in HSKK Test. Full scholarship or part scholarship are provided respectively according to country, sequence of registration, and level of Chinese language.

 

5.四周研修生  2017年7月或12月入学,学习四周,全额奖学金。申请者须有HSK成绩报告,无来华留学经历。

5. Scholarship for Four-Week Study Students

Applicant will be admitted in July or December, 2017 for 4 weeks with full scholarship. Applicant should have a HSK score report and with no prior experience of studying in China.

5.1向来华进修的汉语教师提供汉语国际教育课程

5.1 Courses of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages are provided to Chinese language teachers studying in China.

5.2向孔子学院注册学员和教师分别提供中医、太极文化培训课程

5.2 Training courses of traditional Chinese medicine and Tai Ji culture are provided to registered students of Confucius Institute (Classroom) and teachers.

5.3 向孔子学院(课堂)注册学员团组(限10-15人)提供“汉语言+中国家庭体验”学习实践课程

5.3 Learning practice courses of “Chinese   language+Chinese family experience” are provided to the group(limited 10-15 persons) of registered students in Confucius Institute (Classroom)

 

在各类汉语桥比赛中获得2017年度“孔子学院奖学金证书”的学生无须申请。请按第二条“办理流程”,凭奖学金证书完成相关接收院校的入学审核手续。如有问题请咨询chinesebridge@hanban.org

“Chinese Bridge” (Chinese Proficiency Competition for Foreign College Students) Winners who have been awarded the 2017 “Confucius Institute Scholarship Certificate” DON’T need to apply for admission. Just complete admission examining procedures of related host institutions by the scholarship certificate according to the second item “ Handling Procedures”. For any question please consult in the website chinesebridge@hanban.org

 

有关专业培养方案与教学课程,可咨询接收院校。接收院校审核入学资格时有权要求面试申请者,并请提供《孔子学院奖学金申请材料清单》以外的其它证明。学历生参阅《孔子学院奖学金年度评审办法》,在第一学年期末接受考核。

   About specialty cultivation program and courses, please consult the host institutions. When examining the admission qualification of applicants, Host institutions have the right to interview applicants and ask them to offer other certifications except checklist for application of Confucius Institute Scholarships. For reference of  Confucius Institute Scholarship Review Procedure,  students for degree will have examinations at the end of first study year.

 

二、办理流程

登录孔子学院奖学金网站(cis.chinese.cn),查询推荐机构与接收院校;在线提交申请材料,关注申请进程、审核意见与奖学金评审结果;获奖者与接收院校确认办理来华留学手续,在线打印获奖证书;按规定时间注册学籍后享受孔子学院奖学金待遇。

汉办将于学生入学前2个月完成奖学金评审。

II. Handling procedures

   Applicants log on the  Confucius Institute Scholarships website(cis.chinese.cn), inquire the recommended organizations and host institutions; submit application materials online, follow the application schedule, examining opinion, and the review result of scholarship; Winners confirm to handle studying procedures with host institutions, and print out honor certificates online; Winners will have the treatment of  Confucius Institute scholarship after registration of student status within required time.

   Hanban will finish scholarship reviews before the two months of admission.

 

三、招生工作与咨询服务

推荐机构和接收院校依据本办法履行属地责任,发布工作简章并提供咨询服务。申请者可向汉办咨询政策:scholarships@hanban.org,传真:+86-10-58595727(中文)。

III. Admission and consulting service

Recommended organizations and host institutions perform possession responsibilities , issue general regulations, and offer consulting service according to this application procedure. Applicant can consult the policy to Hanban:

scholarships@hanban.org,

fax:+86-10-58595727(Chinese)。

 

四、附录

1. 孔子学院奖学金资助标准

2. 孔子学院奖学金申请材料清单

3. 孔子学院奖学金年度评审办法(2017)

Ⅳ.Appendix

1. Confucius Institute Scholarship Sponsoring Criteria

2. Application Documents for Confucius Institute Scholarships

3. 2017 Confucius Institute Scholarship Application Procedure

 

孔子学院总部/国家汉办

2017年2月28日

                                  Confucius Institute Headquarters (Hanban)

                                                   02/28/2017

 

 

 

 

 

 

附录1.

Appendix 1.

 孔子学院奖学金资助内容及标准

   The Coverage and Criteria of Confucius Institute Scholarship

孔子学院奖学金按资助内容分为全额奖学金和部分奖学金。全额奖学金包括学费、住宿费、生活费(四周研修生除外)和综合医疗保险费;部分奖学金包括:学费、住宿费和综合医疗保险费。

   The Confucius institute scholarship can be divided into full scholarship and partial scholarship according to sponsoring coverage.The full scholarship consist of tuition fee, accommodation fee, living allowance (excluding four-Week study students)and comprehensive medical insurance expenses.The partial scholarship consist of tuition fee, accommodation fee and comprehensive medical insurance expenses.

1.学费由接收院校统筹用于奖学金生培养与管理,开展文化活动,其中年度学费(一学期研修生的学期学费)包含一次汉语水平考试(HSK)和一次汉语水平口语考试(HSKK)费用,供研修生结业前,以及学历生年度评审及毕业前参加上述两项考试使用。学费不包含教材费和旅游景点门票。

1.Tuition fee is under the overall planning and utilization of host institutions to provide teaching, management, cultural and social activities for scholarship holders.Tuition fee of One-Academic-Year Study( Tuition fee of One-Semester Study)consist of the fee to take Chinese language proficiency tests (HSK)and Chinese speaking test (HSKK)for once before graduation for the annual review of degree students.Tuition fee does not include the fee of teaching materials and tourist attractions tickets.

2.住宿费由接收院校统筹使用,为学生提供免费宿舍,一般为双人间;经奖学金生本人申请、接收院校批准,也可选择校外住宿。选择校外住宿者,由学校按月或按季度发放住宿费,标准为:700元人民币/月/人。

2.Accommodation fee is under the overall planning and utilization of host institutions which should provide scholarship holders with free dormitory rooms (usually double rooms). For those who apply for live off the campus and get the permission of host institutions are entitled to accommodation allowance from host institutions on by month or by quarter. The allowance criteria are RMB700 per person on monthly basis.

3.生活费由接收院校按月发放给全额奖学金生。本科生、一学年和一学期研修生标准为2500元人民币/月;汉语国际教育专业硕士生为3000元人民币/月。

3.Living allowance is granted by the host institutions on monthly basis to full scholarship students. The allowance criteria per person are:

l  BTCSOL, One-Academic-Year Study, One-Semester Study: RMB2,500 per month

l  MTCSOL: RMB3,000 per month

3.1 奖学金生按学校每学期规定报到日期到校注册学籍,否则取消奖学金资格。

  3.1 Scholarship students should register on time every semester as requested,otherwise the scholarship will be canceled.

3.2当月15日(含15日)前到校注册者,该月发放全月生活费;十五日以后注册者,该月发放半月生活费;毕(结)业的生活费发放至学校确定的毕(结)业日期之后的半个月;

  3.2  Students who are enrolled before the 15th (or on the 15th) of the admission month, are entitled to the full allowance of that month. Students who are enrolled after the 15th of that month, are only entitled to half of the allowance. The living allowance for the month of graduation will be granted half a month later upon confirming the graduation status by host institutions.

3.3 在学期间(不含寒暑假)因个人原因离开中国时间超过15天者,停发非在华期间生活费;

3.3 During the study, for any students who is absent from China of personal reasons for more than 15 days (excluding legal holidays), the allowance will be suspended during absence.

3.4 因个人原因休学、退学或受学校纪律处分者,接收院校应停发自休学、退学或接到处分通知之日起的生活费。

   3.4 Allowance will be terminated immediately in case of schooling suspension,dropping out or receiving disciplinary action in school for personal reasons.

4.综合医疗保险参照中国教育部来华留学有关规定执行,由接收院校统一购买。四周研修生标准为100元人民币/人,一学期研修生为400元人民币/人,一学年以上有关学生标准为800元人民币/人/年。

    4.Comprehensive medical insurance is purchased by the host institutions in accordance to relevant regulations on international students stipulated by the Ministry of Education of China. The insurance fee for Four-Week Study Student is RMB100 per person.The insurance fee for One-Semester Study Student is RMB400 per person.The insurance fee per person for One-Academic-Year Study Student or more than one year study student is RMB800 per year.

5.每学期新生、老生注册报到表,取消奖学金资格、停发奖学金生活费的处理报告,新生购买奖学金生保险证明等材料,应在开学后30日内报汉办考试与奖学金处备案。

  5. All materials of registration tables for old and new students,progress reports for cancel scholarship or terminate allowance and insurance certifies for scholarship students every semester should be submitted to the Exam and Scholarship Office in Hanban for the record within 30 days since the commence day.

孔子学院总部/国家汉办

二〇一七年二月二十八日

Confucius Institute Headquarters (Hanban)

                                              28/02/2017

 

附录2:

Appendix 2:

孔子学院奖学金申请材料清单

Application Documents for Confucius Institute Scholarships

 

推荐机构和接收院校须核对申请者护照用名完整、国籍无误、永久通信地址真实有效。以下证明材料如非中文或英文版本,需提供相应的公证文件。

Recommending institutions and host institutions should examine the completeness, validity and accuracy of applicant’s name, nationality and permanent address on the passport. If the following documents are not in Chinese or English version, notarization documents should be provided.  

 

一、与所有申请者有关的证明材料

I. For all applicants

1. 护照照片页扫描件。未满18周岁的申请者,须由其父母正式委托在华常住的外国人或中国人作为该外国学生的监护人,并提交监护人保证书公证材料。

  1.A scanned copy of the passport photo page. Applicants under the age of 18 shall be formally commissioned by their parents to Chinese or foreigners resident in China, as legal guardians of applicants, and submit the guardian guarantee notarization materials.

2.HSK、HSKK成绩报告(有效期两年)扫描件。

2. Scanned copies of Score reports of HSK, HSKK(Valid for two years).

3.推荐机构负责人签发的推荐信(客观评价申请者并注明是否孔子学院学员或其它身份;在职汉语教师须附上就职机构出具的在职证明和推荐信。)

3. Recommendation letter signed by the head of the recommending institutions (please provide objective comments on the applicant, including whether the applicant is a student of Confucius Institute or other identity. Chinese language teachers shall submit an employment verification letter and a reference letter provided by the institutes they work for.)

二、与学历生有关的证明材料

. For degree scholarship program applicants

4. 提供经过公证的最高学历证明(毕业预期证明)和在校学习成绩单。

4. Certification of the highest education diploma (or proof of expected graduation), and an official transcript.

 

5. 汉语国际教育专业硕士须提供两名副教授以上职称导师的推荐信。优先资助提供经公证的毕业拟任教机构工作协议者。

5. Applicants of the Scholarship for MTCSOL Students are required to provide 2 reference letters from professors or associate professors. Those who can provide an employment agreement or related documents with the designated teaching institution are preferred.

三、申请者应直接与接收院校咨询,是否需要提供其他证明材料。

III. Applicants should contact host institutions to consult directly if other materials are required.

 

孔子学院总部/国家汉办

二〇一七年二月二十八日

Confucius Institute Headquarters (Hanban)

                                              28/02/2017

 

 

 

 

 

附录3.

Appendix 3:

 

 

孔子学院奖学金年度评审办法(2017年)

Confucius Institute Scholarship Annual Assessment Procedure(2017)

 

第一条 为充分发挥孔子学院奖学金的管理效益和激励作用,根据《孔子学院奖学金管理办法》的规定,实施孔子学院奖学金年度评审制度(以下简称年度评审),特制定本办法。

Ⅰ.According to “Confucius Institute Scholarship Procedure”, “Confucius Institute Scholarship Annual Assessment Procedure” (hereinafter referred to as the“annual assessment”)is implemented, in order to make the best use of the benefit and motivation function of the scholarship.

第二条 年度评审是指对学习期限在一年以上的在校奖学金生进行一年一次的评审工作,包括汉语国际教育专业硕士、一学年研修+汉语国际教育专业硕士、汉语国际本科生共3类奖学金生。评审从学历生入学第二学年开始,留学期间,汉语国际教育专业硕士、一学年+汉语国际教育专业硕士和汉语国际本科生分别参加一次、二次和三次评审,符合条件者方可继续享受下一学年奖学金。

Ⅱ.The annual assessment is processed yearly for the degree scholarship program applicants (Category 1, 2, 3),who are subject to three performance reviews respectively after the first academic year. The applicants can continue the obtain of the scholarship for the next academic year after meeting the requirements.

 

第三条 接收院校负责依据本办法组织实施年度评审工作。有关省、自治区、直辖市教育厅(教委)负责本地区奖学金生年度评审的协调工作。

Ⅲ.The host institutions are in charge of the assessment procedure. The Minstry of Education in relative provinces, autonomous regions and Mupnicialities answer for the coordination.

 

第四条 接收院校应全面考核奖学金生的学习成绩、综合表现和汉语能力,并在考核评比的基础上提出评审建议:提供全额奖学金、部分奖学金或停发奖学金。

Ⅳ. The host institution ought to comprehensive essessment the grades,performances and the Chinese proficiency of the applicants.The host institution  will put forward proposal on the basis of the performance: provide full scholarship or partial scholarship or withheld scholarship.

 

1.学习成绩:考查范围包括第一学期课程期末考试成绩和第二学期期中考试成绩。继续享受全额奖学金资格者,其各科学习成绩须平均达到“优秀”水平(85分);享受部分奖学金资格者,其各科平均成绩须达到“良好”水平(80分),其中成绩低于“良好”水平的科目不超过2门。

1.Academic result: Examination scope includes the final exams of the first and second semester. Those who could continue to hold the full amount of scholarship, must reach the “Excellent” level in all subjects (85 points, full score is 100). Those who could continue to obtain the partial scholarship, must meet the “Good” level in each course (80 points, full score is 100) and there are no more than 2 subjects lower than the “Good” level.

 

2.汉语能力应达到合格水平。汉语国际教育专业硕士奖学金生须达到HSK(六级)180分以上,HSKK(中级)70分以上。“一学年+汉语国际教育专业硕士”奖学金生两次评审汉语能力要求为:第一次HSK(五级)180分以上、HSKK(中级)60分以上;第二次HSK(六级)180分以上,HSKK(中级)70分以上。汉语国际教育本科奖学金生历次评审汉语能力要求分别为:第一次HSK(五级)180分以上、第二次HSK(五级)240分以上、第三次HSK(六级)180分以上;每年要求参加HSKK(中级)考试,成绩作为参考。

2. The ability of Chinese should reach the qualified level. Masters of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (MTCSOL) are required to reach the HSK (level 6) more than 180 points, HSKK (intermediate) more than 70 points. Two review requirements of Scholarship for " One academic year + MTCSOL " are as follows: the first HSK (5), more than 180 points, HSKK (intermediate) more than 60 points; The second HSK (level 6) more than 180 points, HSKK (intermediate) more than 70 points. Every review of scholarship for Bachelors’ Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages should be : the first HSK (5), more than 180 points, the second HSK (5), more than 240 points, the third HSK (level 6) more than 180 points; Students are required to have a HSKK (intermediate) test and the result serves as a reference.

 

3.综合表现:考查范围包括学习成绩总排名、学习态度、行为表现和考勤情况等。继续享受奖学金资格者,其表现评价须为“优秀”。其中,汉语国际教育专业硕士奖学金生须再次提交“孔子学院奖学金生承诺书”(以中文书写)。

3. Comprehensive performance: examination scope includes grades ranking, learning attitude, behavior and attendance, etc. Students who continue to enjoy the scholarship should be excellent. " Confucius institute scholarship commitment" (in Chinese) are required to resubmit for those from MTCSOL who are intended to get scholarship.

 

第五条 有下列情况之一者,停发其孔子学院奖学金:

1.触犯法律法规及校规并受到处分的;

2.各科平均成绩未达到良好水平的;

3.申请转学或休学的;

4.不参加年度评审的;

5.无故不参加HSK和HSKK考试或考试成绩未达到合格水平的;

Ⅴ.In any of the following circumstances, stop provide the Confucius institute scholarship:

1.  Break the law, regulations and rules and get punished;

2.  The average scores in all the subjects do not reach the good level;

3.  Apply for transfer or suspension;

4.  Take no part in annual review;

5.  Being absent from the HSK and HSKK exam without reason or test scores do not reach the qualified level;

 

第六条 在学习期限内,停发奖学金和获得部分奖学金的一学年+汉语国际教育专业硕士、汉语国际教育本科学生如达到优秀或良好水平,可在下次年度评审中获得全额或部分奖学金资格。

Ⅵ. In the study period, the students from " One academic year + MTCSOL " and Bachelors’ Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages whose scholarship is stopped or get partial will be excellent or good can get full or partial scholarship in the next annual review.

 

第七条 凭“汉语桥”获奖证书申请入学的本科生、普通硕士生和博士生参加年度评审时,由接收院校结合本校教学培养计划参照上述标准执行。

Ⅶ.The undergraduate students, general master's and doctoral students who apply for admission according to the “Chinese Bridge” (Chinese Proficiency Competition for Foreign College Students) winner award certificates, when they participate in the annual review, the receiving institutions should combine with the teaching program of the university and carry out with reference to the above standards.

 

第八条 评审程序

Ⅷ. Procedures for Review

1.接收院校将评审相关内容以适当方式周知当年需参加评审的学历奖学金生,为学生及时参加HSK和HSKK考试创造条件。

1.Receiving institutions will inform the relevant content of the review in an appropriate way to the students who will participate in the assessment of the scholarship this year. So that let the students take the exam of HSK and HSKK in time.

 

2.接收院校登录孔子学院奖学金管理系统(http://

cic.chinese.cn),下载《孔子学院奖学金生年度评审表》(以下简称《评审表》),分发给学生填写有关内容。

2. Receiving Institution login to the Confucius Institute Scholarship Management System (http: //Cisco.chinese.cn), download the "Confucius Institute Scholarship Annual Review Form" (hereinafter referred to as the "Assessment Form"), and distributed to students to fill out the relevant content.

 

3.接收院校须对奖学金生考核内容进行公开,并于6月20日前将评审工作总结连同《孔子学院奖学金生年度评审汉语水平考试成绩登记表》、《孔子学院奖学金生评审信息汇总表》与部分奖学金、停发奖学金生的《评审表》,以正式文件报送汉办,同时抄报当地教育厅(教委)。

3.The receiving institution shall make public the contents of the scholarship assessment. And then submit the scholarship assessment work summary together with the "HSK Test Results Registration Form for Confucius Institute Scholarships Annual Assessment Registration Form", "Confucius Institute Scholarship Review Information Summary Form" and the"Assessment Form" of part scholarship or stopping scholarship students to Hanban in the official documents .At the same time copy and send the  above material the local education department (Education Commission).

 

4.汉办根据接收院校提交的材料审核确定评审意见,并于7月15日前将评审结果通知各地教育厅(教委)及有关接收院校。《孔子学院奖学金评审授予名单》由接收院校公布,接收院校应将停发奖学金者的情况通报奖学金生推荐机构。

4. According to the material submitted by the receiving institution, Hanban will determine the assessment result and inform the local education department (Education Commission) and the relevant receiving institution by July 15.The receiving institutions will announce the "Confucius Institute Scholarship Award List" and inform the scholarship recommending institutions about the students who have been suspended the scholarships.

 

第九条 本办法自公布之日起实施。

IX. This measure will be implemented from the date of issued.

 

 

孔子学院总部/国家汉办

二○一七年二月二十一日

Confucius Institute Headquarters (Hanban)

                                              21/02/2017

 

 

 

 

więcej...
Confucius China Studies Program

Zapraszamy do zapoznania się z programem:

 

http://www.iie.org/Programs/Confucius-China-Studies-Program#.WLVbePnhCUk

 

 

I. Ph.D. in China Fellowship 

1. Purpose:  Support foreign students to pursue full-time Ph.D. degrees in the humanities and social sciences at Chinese universities.

2. Eligibility:  • Non-Chinese citizen;

• HSK test score level 5 is required, and priority is given to applicants with higher level of proficiency in Chinese under same conditions;

• Applicants who are currently participating in Chinese Government Scholarship are not eligible to apply for this Plan;

3. Application materials:

• Recognized transcripts of undergraduate and graduate studies, diplomas and copies of all the documents above in Chinese;  • HSK transcript;

• Abstract of master’s thesis and other academic publications;

• A doctoral research statement;

• Two letters of recommendation from scholars in related field;

• Priority is given to applicants who obtain a letter of recommendation from Confucius Institutes.

4. How to apply:

Applicants shall submit the online application at ccsp.chinese.cn, and then post the application forms and other supporting documents to the Confucius Institute Headquarters.

5. Assessment Process:

The Confucius China Studies Program Expert Committee will review the application materials and conduct video interview.

6. Funding: • Lodging and living stipend: 80,000 RMB per year;

• Research fund: 20,000 RMB per year  • Round-trip international airfare;  • Tuition;

• Other support provided by the host Chinese university;

• Expenses for life and medical insurances in China.

• Group activities and cultural experience.

 

●Informacje w języku polskim

1. Cel:wsparcie dla zagranicznych studentów na studiach doktoranckich w Chinach, zwykle przez 3-4 lata.

2. Wymagania

• obywatelstwo inne niż CHRL,

• egzamin z języka chińskiego HSK na poziomie 5,pierwszeństwo mają osoby z większą znajomością języka,

• osoby ubiegające się o stypendium Rządu Chińskiego nie mogą w tym samym czasie ubiegać się o udział w tym programie.

3. Wymagane dokumenty

• tłumaczenie dyplomu licencjackiego, magisterskiego oraz dyplomu ukończenia studiów na język chiński,

• 2 listy rekomendacyjne od pracowników naukowych z dziedziny specjalizacji,

• certyfikat z egzaminu HSK ,          • plan badań doktoratu,

• streszczenie pracy magisterskiej i publikacje naukowe,

• pierwszeństwo mają osoby, które otrzymały list polecający z Instytutu Konfucjusza.

4. Rekrutacja

Aplikować należy przez stronę internetową ccsp.chinese.cn,umieszczając wszystkie potrzebne dokumenty i wysyłając wniosek do głównego biura Instytutów Konfucjusza.

5. Ewaluacja

Konfucjański Komitet Studiów Chińskich będzie rewidował wnioski i przeprowadzał rozmowy z kandydatami.

6. Finansowanie

• stypendium na zakwaterowanie i koszty utrzymania: 80 000 juanów rocznie  

• grant naukowy: 20 000 juanów rocznie

• przelot w obie strony   • czesne

• wsparcie chińskiej uczelni goszczącej

• ubezpieczenie medyczne i NNW w Chinach

• zajęcia grupowe i doświadczenia kulturowe

 

II. Joint Research Ph.D. Fellowship 

●Introduction in English

1. Purpose

Support doctoral students (candidates) registered with foreign universities to come to China for study, research and writing of their doctoral dissertations.

2. Duration:From six months to two years.

3. Eligibility

• Non-Chinese citizen;

• HSK test score level 3 is required, and priority is given to applicants with higher level of proficiency in Chinese under same conditions;

• Applicants who are currently participating in Chinese Government Scholarship are not eligible to apply for this Program.

4. Application materials

• Ph.D. Study Certificate; • Two letters of recommendation from scholars in related field;

• HSK transcript; • Abstract of master's thesis or other academic publications;

• Abstract of doctoral dissertation; • A research plan for the study in China;

• Priority is given to applicants who obtain a letter of recommendation from local Confucius Institutes.

5. How to apply

The applicant shall submit the online application, and then post the application form and other supporting documents to the Confucius Institute Headquarters.

6. Assessment Process

The Confucius China Studies Program Expert Committee will review the application materials and conduct video interview.

Funding:

• Lodging and living stipend: 80,000 RMB per year • Research fund: 20,000 RMB per year •Round-trip international airfare • Tuition;

• Other support provided by the host Chinese university

• Expenses for the foreign supervisor’s visit or research in China

• Expenses for life and medical insurances in China • Group activities and cultural experience;

 

Stypendium doktorskie

1. Założenia:

Projekt skierowany jest do studentów uczelni zagranicznych, na studiach doktoranckich, którzy chcieliby przeprowadzić badania na terenie Chin, niezbędnych do pracy doktorskiej.

2. Czas trwania stypendium

Od 6 miesięcy do 2 lat

3. Wymagania:

* Obywatelstwo inne, niż ChRL

* HSK poziom 3 (podany jest poziom minimalny, potrzebny do aplikacji, jednak wyższą pozycję w rankingu uzyskają studenci z jak najwyższym poziomem z egzaminu HSK. Przykładowo: aplikant z certyfikatem z egzaminu HSK na poziomie 5 będzie miał większą ilość punktów przy rekrutacji na stypendium)

* Aplikujący, którzy obecnie otrzymują stypendium Rządu ChRL nie mogą zgłaszać się do programu wsparcia doktorantów.

4. Potrzebne dokumenty:

* 2 listy z rekomendacją z uczelni

* Odpis z egzaminu HSK

* Abstrakt pracy magisterskiej oraz innych publikacji naukowych

* Abstrakt pracy doktorskiej

* Plan badań do zrealizowania podczas studiów w Chinach

* Pierwszeństwo otrzymają aplikanci, którzy przedłożą list polecający z najbliższego Instytutu Konfucjusza

5. Jak aplikować:

Ubiegający się o stypendium proszeni są o aplikowanie online przez stronę główną, a także o dostarczenie, w wersji papierowej, wszystkich potrzebnych dokumentów do Kierownictwa Instytutu Konfucjusza.

6. Proces rekrutacji:

Komitet Ekspertów ds. Studiów w Chinach z Instytutu Konfucjusza zajmie się oceną zebranych materiałów, dostarczonych przez aplikantów i przeprowadzi video-rozmowę z kandydatami.

7. Opłacone zostaną:

* Koszty zakwaterowania i utrzymania: 80 000 juanów rocznie

* Dofinansowanie badań: 20, 000 juanów rocznie

* Koszty przelotu w obie strony

* Opłaty za szkolenia

* Różnego rodzaju pomoc ze strony uczelni, w której aplikant rozpocznie naukę

* Wydatki kierowników projektów i doktorantów związane z pobytem w Chinach i prowadzonymi badaniami

* Koszty leczenia i ubezpieczenia zdrowotnego

* Aktywności akadamickie i kulturalne;

 

III. Young Leaders Fellowship

1. Purpose

1) Support outstanding youths who have been awarded at least a Bachelor’s Degree and hold a certain position in the field of politics, economics, finance, law, education, culture, arts, and media to visit China;

2) There are two ways in applying for the grant: (1) a plan will be made by the Headquarters and published at due time through www.hanban.org and ccsp.chinese.cn, applicants can apply accordingly; (2) applicants can make their own visit plan and submit it to the Headquarters;

3) Support senior undergraduates or graduates holding a position in students’ associations at foreign universities to visit China.

2. Duration

From two weeks to six months.

3. Eligibility

• Non-Chinese citizen;

• Normally under the age of 40;

• Being interested in public affairs, and aspired to make positive contributions to the exchange and collaboration between China and other countries.

4. Application materials

• Application form;

• A letter of recommendation from the current employer and two from other referees;

• A statement of purpose for the visit;

• Priority is given to applicants who obtain a letter of recommendation from local Confucius Institutes, or the Chinese Embassy (Consulate) in your country.

5. How to apply

Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then

post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

6. Assessment Process

Applicants will have a correspondence review from the expert panel of the Confucius China Studies Program.

7. Funding

• Accommodation and travel expenses in China;

• Round-trip international airfare (economy class, to be reimbursed against actual cost);

• Life insurance during the visit term in China (we will buy for you. Reimbursement is not applicable)

 

Program Młodych Liderów

1.Cel:

1) Program stypendium na wyjazd do Chin ma na celu wspieranie młodych i zdolnych osób posiadających przynajmniej dyplom licencjatu (Bachelor) z dziedzin, takich jak: nauki polityczne, ekonomia, finanse, prawo, edukacja, kultura, sztuka i komunikacja/media.

2) Aplikować o grant można poprzez: (1) plan, który zostanie zamieszczony w odpowiednim czasie na stronach www.hanban.org iccsp.chinese.cn ;

(2) aplikujący mogą również stworzyć własny plan wizyty i przesłać go do Hanban

 

2.Czas trwania

Od 2 tygodni do 6 miesięcy.

 

3.Wymagania wobec aplikujących

-Brak chińskiego obywatelstwa

- wiek poniżej 40 roku życia

- Zainteresowania powiązane z interesem publicznym i, jak i aspiracje do posiadania pozytywnego wkładu w relację między Chinami z innymi krajami

 

4. Wymagane dokumenty (w językach angielskim jak i chińskim)

· Kwestionariusz aplikacyjny

· List referencyjny obecnego pracodawcy i 2 innych osób

· Oświadczenie dotyczące celu pobytu na potrzeby otrzymania wizy

· List rekomendacyjny z lokalnego Instytutu Konfucjusza lub z Chińskiej Ambasady w kraju

 

5. Jak aplikować W celu aplikacji należy się zalogować na stronie ccsp.chinese.cn. Następnie należy pobrać wniosek aplikacyjny, wypełnić go i podpisać, po czym odesłać na adres ccsp@hanban.org wraz z resztą wymaganych dokumentów.

 

6. Proces ewaluacji

Zgłoszenia będą analizowane przez ekspertów z Instytutu Konfucjusza.

 

7. Finansowanie

· Instytut pokrywa koszty zakwaterowania i transportu w Chinach

· Zwraca równowartość kosztów przelotu w klasie ekonomicznej

· Ubezpieczenie (bezzwrotne)

 

IV. International Conference Grant

●Introduction in English

1. Purpose

The International Conference Grant is aimed at supporting Confucius Institutes, universities, research institutes, and scholars to hold or attend international academic conferences on Sinology and/or China Studies.

2. How to apply

Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

• Sponsors of conference shall submit application documents, including the theme, scale, and budget of the conference.

• Participators of conference shall submit invitation of sponsors, outline for speech as well as budgets for accommodation, transportation, and registration fees for the conference.

3. Assessment Process

The application will be examined and reviewed by the expert panel of the Confucius China Studies Program.

4. Funding

• The accommodation and travel expenses of conference speakers;

• Registration fees;

• Publication fees of conference proceedings.

 

 Międzynarodowy Grant Konferencyjny

●Wprowadzenie w języku polskim

1. Cel

Międzynarodowy Grant Konferencyjny ma na celu wspieranie Instytutów Konfucjusza, uniwersytetów, instytutów badawczych, oraz uczonych w organizowaniu lub uczestniczeniu w międzynarodowych konferencjach naukowych z obszaru sinologii.

2. Jak aplikować

Ubiegający się o grant powinni zalogować się na stronie ccsp.chinese.cn, ściągnąć i wypełnić formularz aplikacyjny, podpisać go przed zeskanowaniem i wysłaniem na adres ccsp@hanban.org, a następnie wysłać pocztą formularze aplikacyjne i pozostałe wymagane dokumenty (zarówno w wersji chińskiej i angielskiej) w jednej kopercie do głównej siedziby Instytutu Konfucjusza.

• Organizatorzy konferencji powinni złożyć dokumenty aplikacyjne, zawierające temat, skalę, i budżet konferencji.

• Uczestnicy konferencji powinni złożyć zaproszenia od organizatorów, streszczenie przemowy, oraz plan budżetu na zakwaterowanie, transport i opłaty rejestracyjne konferencji.

3. Rozpatrzenie wniosku

Aplikacja zostanie oceniona i rozpatrzona przez panel ekspertów Konfucjańskiego Programu Sinologii.

4. Finansowanie

• Zakwaterowanie i koszty podróży uczestników konferencji;

• Opłaty rejestracyjne;

• Koszty publikacji materiałów pokonferencyjnych.

 

V. Publication Grant

●Introduction in English

1. Purpose and Eligibility

Publication Grant supports foreign scholars to publish or translate relevant monographs, doctoral dissertations, or founding relevant academic journals on Sinology and/or China Studies.

The leading applicant must be non-Chinese citizen, and the book will be published in other countries and areas than P.R.China.

2. Application materials

• A brief description of the nature and scope of the publication project and its importance to the field;

• At least a 30-pages sample in Chinese;

• A budget;

• Letters of recommendation from at least 2 referees in the area of the proposal;

• Publisher contract or letter of intent from foreign publishers with a specified timeline for completion of the project.

3. How to apply

Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

4. Funding

The grant covers expenses for editing, translation, publication, circulation and advertising. The exact expenses will be approved according to the application.

 

Projekt ”Publication Grant”

1. Założenia

Projekt "Publication Grant" ma za zadanie wspierać zagranicznych badaczy w publikowaniu tłumaczeń prac monograficznych, prac doktorskich, a także czasopism akademickich dla studentów sinologii oraz kierunków o tematyce związanej z Chinami.

Ubiegający się nie mogą być obywatelami Chińskiej Republiki Ludowej, a ich publikacje powinny być wydane poza granicami Chin.

2. Niezbędne dokumenty:

* Krótki opis podstawy i założeń publikowanego dzieła, a także jego cele do zrealizowania

* Minimum 30-stronicowy fragment pracy

* Szacunkowy budżet

* Listy z rekomendacją od przynajmniej 2 osób udzielających referencji z różnych źródeł

* Kontakt do aplikanta lub list z innych wydawnictw, który zawierać będzie dokładne założenia oraz określony czas realizacji

3. Jak aplikować? Należy zarejestrować się, a następnie zalogować na stronie: www.ccsp.chinese.cn, pobrać, wypełnić, podpisać i zeskanować formularz aplikacyjny. Zeskanowany dokument wysłać drogą mailową na adres: ccsp@hanban.org. Następnie dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty (każdy w języku chińskim i angielskim) w jednej kopercie/przesyłce do Dyrekcji Instytutu Konfucjusza.

4. Finansowanie

W ramach dofinansowania opłacone zostaną koszty: edycji, wydania i publikacji, tłumaczenia, promocji i reklamy. Dokładny wykaz zwrotu zostanie przekazany po przyjęciu i zaakceptowaniu aplikacji.

 

VI. "Understanding China" Short-term Visit

1) Purpose

The “Understanding China” Short-term Visit program serves to support senior officials from government, education and culture, non-governmental organizations and business.

2) Duration

From two weeks to two months.

3) Application materials

• Achievements and rewards;

• A statement of purpose for the visit;

• Passport information;

•Priority is given to applicants who obtain a letter of recommendation from local Confucius Institutes, or the Chinese Embassy (Consulate) in your country.

4) How to apply Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

5) Assessment

Applicants will have a correspondence review from the expert panel of the Confucius China Studies Program.

6) Funding

• Accommodation and travel expenses in China;

• Round-trip international airfare (economy class, to be reimbursed against actual cost);

• Life insurance during the visit term in China (we will buy for you. Reimbursement is not applicable)

7) Schedule

Generally,it will take about 3 months for the process of review. After passing a correspondence review from our expert panel, the admitted applicants will receive “Notice of Funding” from the Confucius Institute Headquarters.

 

●Pobyt krótkoterminowy “Zrozumieć Chiny”

1) Cel wyjazdu

Program pobytu krótkoterminowego "Zrozumieć Chiny" ma na celu wsparcie pracowników organizacji rządowych, placówek edukacyjnych i kulturowych oraz pozarządowych organizacji I przedsiębiorstw w wyjeździe do Chin

2) Okres trwania

Od dwóch tygodni do dwóch miesięcy.

3) Wymagane dokumenty

• Osiągnięcia i nagrody;

• List zawierający opis celu wizty;

• Paszport;

• Pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków o wyjazd mają osoby posiadające list polecający wystawiony przez lokalny Instytutu Konfucjusza lub przez Chińską ambasadę bądź konsulat.

4) Jak aplikować

Aby aplikować należy zalogować się na stronie ccsp.chinese.cn, pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Ręcznie podpisany skan należy wysłać na adres mailowy ccsp@hanban.org. Następnie należy wysłać formularz zgłoszeniowy i inne wymagane dokumenty (Zarówno w Chińskiej jak I Angielskiej wersji językowej) w jednym liście do siedziby głównej Instytutu Konfucjusza.

5) Decyzja o wyjeździe

Kandydaci otrzymają listowną odpowiedź od zespołu do spraw rozpatrywania wniosków stypendialnych Instytutu Konfcjusza.

6) Finansowanie

• Zakwaterowanie I wydatki związane z podróżą w Chinach

• Międzynarodowy lot w obie strony (Klasa ekonomiczna, zwrot kosztów biletu)

• Ubezpieczenie na życie podczas pobytu w Chinach (Ubezpieczenie załatwiane jest przez organizację. Zwrot kosztów jest niemożliwy.)

7) Harmonogram

Proces rozpatrywania zgłoszenia trwa zazwyczaj 3 miesiące. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi na zgłoszenie, kandydaci otrzymają “Powiadomienie o dofinansowaniu” z siedziby głównej Instytutu Konfucjusza.

 

VII. "Understanding China" Chinese Visiting Scholar

1) Purpose and Eligibility

This program serves to support Chinese senior scholars to give credit courses on Chinese economics, business, finance, law, and culture etc. in foreign universities; scholars shall give lectures at Confucius Institutes in the host country or neighboring countries.

2) Duration

From 6 to 12 months. The duration could be extended at the request of the host country and the evaluation of performance accordingly.

3) Application materials

• Application form;

• Specifications of the credit courses.

4) How to apply Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

• The Headquarters shall select applicants from the candidates’ pool or recruit new candidates at request.

• Scholars will be dispatched upon the approval of both Confucius Institute and the Chinese university.

5) Funding

•Scholars will be paid according to the standard of Government-sponsored teachers;

• Extra research grant will be given to the scholar when needed.

 

Poznać Chiny Chińscy uczeni odwiedzają zagraniczne uczelnie.

1 opis projektu oraz wymagania dla uczestników:

Projekt jest skierowany do uczelni wyższych humanistycznych, ekonomicznych, finansowych oraz prawnych, kulturowych i innych kursów pola kredytowych Chin. Wykładowca powinien prowadzić wykłady także w Instytucie Konfucjusza.

2 Czas trwania projektu:

od 6 miesięcy do 1 roku i może wymagać wyników oceny pracy wykładowcy. Czas trwania może zostać przedłużony na mocy decyzji władz danej uczelni.

3 materiały aplikacyjne

- Podanie wykładowcy o uczestnictwo w projekcie.

- Specyfikacja, harmonogram wykładów

4 Sposób aplikacji oraz przebieg wydania decyzji

 Pobrać i wydrukować formularz aplikacyjny ze strony ccsp.chinese.cn. Dokument trzeba wypełnić w języku angielskim. Po wypełnieniu i podpisaniu dokument powinien być zeskanowany i wysłany na adres email: ccsp@hanban.org. Oryginały dokumentów wymienionych w punkcie 3 należy wysłać pocztą na adres Zarządu Instytut Konfucjusza w Pekinie.

Zarząd Instytutu Konfucjusza wybiera wykładowcę stosownie do potrzeb i możliwości.

Wykładowca może przyjechać na uczelnie po podpisaniu stosownej umowy przez daną uczelnie wyższą i Zarządem Instytutu Konfucjusza w Pekinie.

5 Kwestie finansowe

- zasadnicza pensja wykładowcy za granicą jest taka sama jak pensja wykładowcy w szkole publicznej w Chinach.

- Rząd Chińskiej Republiki Ludowej dysponuje specjalnym funduszem przeznaczonym do finansowania projektów pomiędzy uczelniami zagranicznymi i chińskimi.

 

VIII. Understanding China Fellowship-1

●“Understanding China” Visiting Scholar to China

1) Purpose and Eligibility

This program serves to support teachers, researchers, postdoctoral scholars with the credential of assistant professor (or equivalent) and above from foreign universities and academic institutes to undertake research with Chinese researchers in China.

Applicants shall be non-Chinese citizens.

2) Duration: From two weeks to six months.

3) Application materials

• An invitation letter from a Chinese university (see Appendix 4);

• Summary of academic publications; • A research statement for the visit;

• Passport information;

• Priority is given to applicants who obtain a letter of recommendation from local Confucius Institutes, or the Chinese Embassy (Consulate) in your country.

4) How to apply Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

5) Assessment

Applicants will have a correspondence review from the expert panel of the Confucius China Studies Program.

6) Funding: • 10000 RMB per month;

• Round-trip international airfare (economy class, to be reimbursed against actual cost);

• Life insurance during the visit term in China (we will buy for you. Reimbursement is not applicable. )

7) Schedule: After a 3-months expert review, the admitted applicants will receive “Notice of Funding” from the Confucius Institute Headquarters. The according host Chinese universities will be informed simultaneously.

 

Projekt „Zrozumieć Chiny”-1

* Projekt dla badaczy chcących odwiedzić Chiny

1) Cel projektu i proces aplikacji

Celem projektu jest wsparcie finansowe naukowców z zagranicznych uniwersytetów lub instytucji akademickich, badaczy posiadających tytuł magistra, doktora lub wyższy, chcących podjąć badania naukowe w Chinach u boku Chińskich naukowców.

Kandydaci muszą być obywatelami spoza Chin.

2) Czas trwania: od 2 tygodni do 6 miesięcy

3) Materiały aplikacyjne:

* List z zaproszeniem z chińskiego uniwersytetu (zobacz załącznik 4)

* Zestawienie publikacji naukowych kandydata

* Plan badań podczas pobytu w Chinach

* Dane osobowe zawarte w paszporcie

* Kandydaci posiadający list rekomendacyjny z lokalnego Instytutu Konfucjusza lub Chińskiej Ambasady (Konsulatu) w danym kraju będą rozpatrywani priorytetowo

4) Aplikacja

Wyżej wymienione dokumenty aplikacyjnie (w Chińskiej i Angielskiej wersji) oraz wypełniony formularz aplikacyjny dostępny pod adresem ccsp.chinese.cn wraz z własnoręcznym podpisem należy wysłać do Głównej Siedziby Instytutu Konfucjusza na adres ccsp@hanban.org

5) Ewaluacja

Komitet ekspertów “Confucius China Studies Program" dokona przeglądu i oceny materiałów aplikacyjnych.

6) Środki finansowe:

* 10 000 juanów miesięcznie

* Bilet lotniczy w obie strony (klasą ekonomiczną, zwrot rzeczywistych kosztów)

* Ubezpieczenie podczas pobytu w Chinach (zostanie zakupione dla uczestników projektu, zwrot za samodzielnie wykupione ubezpieczenie nie będą uznawane)

7) Harmonogram:

Proces przeglądu dokumentów aplikacyjnych trwa 3 miesiące. Główna Siedzibę Instytutu Konfucjusza poinformuje zakwalifikowanych kandydatów oraz wybrany uniwersytet o wyniku aplikacji.

więcej...
Uniwersytet Wrocławski Xiamen University Hanban Institute
newsletter

Bądź na bieżąco. Zapisz się, a żadna ważna informacja Cię nie ominie.