Zapraszamy do zapoznania się z programem:

 

http://www.iie.org/Programs/Confucius-China-Studies-Program#.WLVbePnhCUk

 

 

I. Ph.D. in China Fellowship 

1. Purpose:  Support foreign students to pursue full-time Ph.D. degrees in the humanities and social sciences at Chinese universities.

2. Eligibility:  • Non-Chinese citizen;

• HSK test score level 5 is required, and priority is given to applicants with higher level of proficiency in Chinese under same conditions;

• Applicants who are currently participating in Chinese Government Scholarship are not eligible to apply for this Plan;

3. Application materials:

• Recognized transcripts of undergraduate and graduate studies, diplomas and copies of all the documents above in Chinese;  • HSK transcript;

• Abstract of master’s thesis and other academic publications;

• A doctoral research statement;

• Two letters of recommendation from scholars in related field;

• Priority is given to applicants who obtain a letter of recommendation from Confucius Institutes.

4. How to apply:

Applicants shall submit the online application at ccsp.chinese.cn, and then post the application forms and other supporting documents to the Confucius Institute Headquarters.

5. Assessment Process:

The Confucius China Studies Program Expert Committee will review the application materials and conduct video interview.

6. Funding: • Lodging and living stipend: 80,000 RMB per year;

• Research fund: 20,000 RMB per year  • Round-trip international airfare;  • Tuition;

• Other support provided by the host Chinese university;

• Expenses for life and medical insurances in China.

• Group activities and cultural experience.

 

●Informacje w języku polskim

1. Cel:wsparcie dla zagranicznych studentów na studiach doktoranckich w Chinach, zwykle przez 3-4 lata.

2. Wymagania

• obywatelstwo inne niż CHRL,

• egzamin z języka chińskiego HSK na poziomie 5,pierwszeństwo mają osoby z większą znajomością języka,

• osoby ubiegające się o stypendium Rządu Chińskiego nie mogą w tym samym czasie ubiegać się o udział w tym programie.

3. Wymagane dokumenty

• tłumaczenie dyplomu licencjackiego, magisterskiego oraz dyplomu ukończenia studiów na język chiński,

• 2 listy rekomendacyjne od pracowników naukowych z dziedziny specjalizacji,

• certyfikat z egzaminu HSK ,          • plan badań doktoratu,

• streszczenie pracy magisterskiej i publikacje naukowe,

• pierwszeństwo mają osoby, które otrzymały list polecający z Instytutu Konfucjusza.

4. Rekrutacja

Aplikować należy przez stronę internetową ccsp.chinese.cn,umieszczając wszystkie potrzebne dokumenty i wysyłając wniosek do głównego biura Instytutów Konfucjusza.

5. Ewaluacja

Konfucjański Komitet Studiów Chińskich będzie rewidował wnioski i przeprowadzał rozmowy z kandydatami.

6. Finansowanie

• stypendium na zakwaterowanie i koszty utrzymania: 80 000 juanów rocznie  

• grant naukowy: 20 000 juanów rocznie

• przelot w obie strony   • czesne

• wsparcie chińskiej uczelni goszczącej

• ubezpieczenie medyczne i NNW w Chinach

• zajęcia grupowe i doświadczenia kulturowe

 

II. Joint Research Ph.D. Fellowship 

●Introduction in English

1. Purpose

Support doctoral students (candidates) registered with foreign universities to come to China for study, research and writing of their doctoral dissertations.

2. Duration:From six months to two years.

3. Eligibility

• Non-Chinese citizen;

• HSK test score level 3 is required, and priority is given to applicants with higher level of proficiency in Chinese under same conditions;

• Applicants who are currently participating in Chinese Government Scholarship are not eligible to apply for this Program.

4. Application materials

• Ph.D. Study Certificate; • Two letters of recommendation from scholars in related field;

• HSK transcript; • Abstract of master's thesis or other academic publications;

• Abstract of doctoral dissertation; • A research plan for the study in China;

• Priority is given to applicants who obtain a letter of recommendation from local Confucius Institutes.

5. How to apply

The applicant shall submit the online application, and then post the application form and other supporting documents to the Confucius Institute Headquarters.

6. Assessment Process

The Confucius China Studies Program Expert Committee will review the application materials and conduct video interview.

Funding:

• Lodging and living stipend: 80,000 RMB per year • Research fund: 20,000 RMB per year •Round-trip international airfare • Tuition;

• Other support provided by the host Chinese university

• Expenses for the foreign supervisor’s visit or research in China

• Expenses for life and medical insurances in China • Group activities and cultural experience;

 

Stypendium doktorskie

1. Założenia:

Projekt skierowany jest do studentów uczelni zagranicznych, na studiach doktoranckich, którzy chcieliby przeprowadzić badania na terenie Chin, niezbędnych do pracy doktorskiej.

2. Czas trwania stypendium

Od 6 miesięcy do 2 lat

3. Wymagania:

* Obywatelstwo inne, niż ChRL

* HSK poziom 3 (podany jest poziom minimalny, potrzebny do aplikacji, jednak wyższą pozycję w rankingu uzyskają studenci z jak najwyższym poziomem z egzaminu HSK. Przykładowo: aplikant z certyfikatem z egzaminu HSK na poziomie 5 będzie miał większą ilość punktów przy rekrutacji na stypendium)

* Aplikujący, którzy obecnie otrzymują stypendium Rządu ChRL nie mogą zgłaszać się do programu wsparcia doktorantów.

4. Potrzebne dokumenty:

* 2 listy z rekomendacją z uczelni

* Odpis z egzaminu HSK

* Abstrakt pracy magisterskiej oraz innych publikacji naukowych

* Abstrakt pracy doktorskiej

* Plan badań do zrealizowania podczas studiów w Chinach

* Pierwszeństwo otrzymają aplikanci, którzy przedłożą list polecający z najbliższego Instytutu Konfucjusza

5. Jak aplikować:

Ubiegający się o stypendium proszeni są o aplikowanie online przez stronę główną, a także o dostarczenie, w wersji papierowej, wszystkich potrzebnych dokumentów do Kierownictwa Instytutu Konfucjusza.

6. Proces rekrutacji:

Komitet Ekspertów ds. Studiów w Chinach z Instytutu Konfucjusza zajmie się oceną zebranych materiałów, dostarczonych przez aplikantów i przeprowadzi video-rozmowę z kandydatami.

7. Opłacone zostaną:

* Koszty zakwaterowania i utrzymania: 80 000 juanów rocznie

* Dofinansowanie badań: 20, 000 juanów rocznie

* Koszty przelotu w obie strony

* Opłaty za szkolenia

* Różnego rodzaju pomoc ze strony uczelni, w której aplikant rozpocznie naukę

* Wydatki kierowników projektów i doktorantów związane z pobytem w Chinach i prowadzonymi badaniami

* Koszty leczenia i ubezpieczenia zdrowotnego

* Aktywności akadamickie i kulturalne;

 

III. Young Leaders Fellowship

1. Purpose

1) Support outstanding youths who have been awarded at least a Bachelor’s Degree and hold a certain position in the field of politics, economics, finance, law, education, culture, arts, and media to visit China;

2) There are two ways in applying for the grant: (1) a plan will be made by the Headquarters and published at due time through www.hanban.org and ccsp.chinese.cn, applicants can apply accordingly; (2) applicants can make their own visit plan and submit it to the Headquarters;

3) Support senior undergraduates or graduates holding a position in students’ associations at foreign universities to visit China.

2. Duration

From two weeks to six months.

3. Eligibility

• Non-Chinese citizen;

• Normally under the age of 40;

• Being interested in public affairs, and aspired to make positive contributions to the exchange and collaboration between China and other countries.

4. Application materials

• Application form;

• A letter of recommendation from the current employer and two from other referees;

• A statement of purpose for the visit;

• Priority is given to applicants who obtain a letter of recommendation from local Confucius Institutes, or the Chinese Embassy (Consulate) in your country.

5. How to apply

Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then

post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

6. Assessment Process

Applicants will have a correspondence review from the expert panel of the Confucius China Studies Program.

7. Funding

• Accommodation and travel expenses in China;

• Round-trip international airfare (economy class, to be reimbursed against actual cost);

• Life insurance during the visit term in China (we will buy for you. Reimbursement is not applicable)

 

Program Młodych Liderów

1.Cel:

1) Program stypendium na wyjazd do Chin ma na celu wspieranie młodych i zdolnych osób posiadających przynajmniej dyplom licencjatu (Bachelor) z dziedzin, takich jak: nauki polityczne, ekonomia, finanse, prawo, edukacja, kultura, sztuka i komunikacja/media.

2) Aplikować o grant można poprzez: (1) plan, który zostanie zamieszczony w odpowiednim czasie na stronach www.hanban.org iccsp.chinese.cn ;

(2) aplikujący mogą również stworzyć własny plan wizyty i przesłać go do Hanban

 

2.Czas trwania

Od 2 tygodni do 6 miesięcy.

 

3.Wymagania wobec aplikujących

-Brak chińskiego obywatelstwa

- wiek poniżej 40 roku życia

- Zainteresowania powiązane z interesem publicznym i, jak i aspiracje do posiadania pozytywnego wkładu w relację między Chinami z innymi krajami

 

4. Wymagane dokumenty (w językach angielskim jak i chińskim)

· Kwestionariusz aplikacyjny

· List referencyjny obecnego pracodawcy i 2 innych osób

· Oświadczenie dotyczące celu pobytu na potrzeby otrzymania wizy

· List rekomendacyjny z lokalnego Instytutu Konfucjusza lub z Chińskiej Ambasady w kraju

 

5. Jak aplikować W celu aplikacji należy się zalogować na stronie ccsp.chinese.cn. Następnie należy pobrać wniosek aplikacyjny, wypełnić go i podpisać, po czym odesłać na adres ccsp@hanban.org wraz z resztą wymaganych dokumentów.

 

6. Proces ewaluacji

Zgłoszenia będą analizowane przez ekspertów z Instytutu Konfucjusza.

 

7. Finansowanie

· Instytut pokrywa koszty zakwaterowania i transportu w Chinach

· Zwraca równowartość kosztów przelotu w klasie ekonomicznej

· Ubezpieczenie (bezzwrotne)

 

IV. International Conference Grant

●Introduction in English

1. Purpose

The International Conference Grant is aimed at supporting Confucius Institutes, universities, research institutes, and scholars to hold or attend international academic conferences on Sinology and/or China Studies.

2. How to apply

Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

• Sponsors of conference shall submit application documents, including the theme, scale, and budget of the conference.

• Participators of conference shall submit invitation of sponsors, outline for speech as well as budgets for accommodation, transportation, and registration fees for the conference.

3. Assessment Process

The application will be examined and reviewed by the expert panel of the Confucius China Studies Program.

4. Funding

• The accommodation and travel expenses of conference speakers;

• Registration fees;

• Publication fees of conference proceedings.

 

 Międzynarodowy Grant Konferencyjny

●Wprowadzenie w języku polskim

1. Cel

Międzynarodowy Grant Konferencyjny ma na celu wspieranie Instytutów Konfucjusza, uniwersytetów, instytutów badawczych, oraz uczonych w organizowaniu lub uczestniczeniu w międzynarodowych konferencjach naukowych z obszaru sinologii.

2. Jak aplikować

Ubiegający się o grant powinni zalogować się na stronie ccsp.chinese.cn, ściągnąć i wypełnić formularz aplikacyjny, podpisać go przed zeskanowaniem i wysłaniem na adres ccsp@hanban.org, a następnie wysłać pocztą formularze aplikacyjne i pozostałe wymagane dokumenty (zarówno w wersji chińskiej i angielskiej) w jednej kopercie do głównej siedziby Instytutu Konfucjusza.

• Organizatorzy konferencji powinni złożyć dokumenty aplikacyjne, zawierające temat, skalę, i budżet konferencji.

• Uczestnicy konferencji powinni złożyć zaproszenia od organizatorów, streszczenie przemowy, oraz plan budżetu na zakwaterowanie, transport i opłaty rejestracyjne konferencji.

3. Rozpatrzenie wniosku

Aplikacja zostanie oceniona i rozpatrzona przez panel ekspertów Konfucjańskiego Programu Sinologii.

4. Finansowanie

• Zakwaterowanie i koszty podróży uczestników konferencji;

• Opłaty rejestracyjne;

• Koszty publikacji materiałów pokonferencyjnych.

 

V. Publication Grant

●Introduction in English

1. Purpose and Eligibility

Publication Grant supports foreign scholars to publish or translate relevant monographs, doctoral dissertations, or founding relevant academic journals on Sinology and/or China Studies.

The leading applicant must be non-Chinese citizen, and the book will be published in other countries and areas than P.R.China.

2. Application materials

• A brief description of the nature and scope of the publication project and its importance to the field;

• At least a 30-pages sample in Chinese;

• A budget;

• Letters of recommendation from at least 2 referees in the area of the proposal;

• Publisher contract or letter of intent from foreign publishers with a specified timeline for completion of the project.

3. How to apply

Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

4. Funding

The grant covers expenses for editing, translation, publication, circulation and advertising. The exact expenses will be approved according to the application.

 

Projekt ”Publication Grant”

1. Założenia

Projekt "Publication Grant" ma za zadanie wspierać zagranicznych badaczy w publikowaniu tłumaczeń prac monograficznych, prac doktorskich, a także czasopism akademickich dla studentów sinologii oraz kierunków o tematyce związanej z Chinami.

Ubiegający się nie mogą być obywatelami Chińskiej Republiki Ludowej, a ich publikacje powinny być wydane poza granicami Chin.

2. Niezbędne dokumenty:

* Krótki opis podstawy i założeń publikowanego dzieła, a także jego cele do zrealizowania

* Minimum 30-stronicowy fragment pracy

* Szacunkowy budżet

* Listy z rekomendacją od przynajmniej 2 osób udzielających referencji z różnych źródeł

* Kontakt do aplikanta lub list z innych wydawnictw, który zawierać będzie dokładne założenia oraz określony czas realizacji

3. Jak aplikować? Należy zarejestrować się, a następnie zalogować na stronie: www.ccsp.chinese.cn, pobrać, wypełnić, podpisać i zeskanować formularz aplikacyjny. Zeskanowany dokument wysłać drogą mailową na adres: ccsp@hanban.org. Następnie dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty (każdy w języku chińskim i angielskim) w jednej kopercie/przesyłce do Dyrekcji Instytutu Konfucjusza.

4. Finansowanie

W ramach dofinansowania opłacone zostaną koszty: edycji, wydania i publikacji, tłumaczenia, promocji i reklamy. Dokładny wykaz zwrotu zostanie przekazany po przyjęciu i zaakceptowaniu aplikacji.

 

VI. "Understanding China" Short-term Visit

1) Purpose

The “Understanding China” Short-term Visit program serves to support senior officials from government, education and culture, non-governmental organizations and business.

2) Duration

From two weeks to two months.

3) Application materials

• Achievements and rewards;

• A statement of purpose for the visit;

• Passport information;

•Priority is given to applicants who obtain a letter of recommendation from local Confucius Institutes, or the Chinese Embassy (Consulate) in your country.

4) How to apply Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

5) Assessment

Applicants will have a correspondence review from the expert panel of the Confucius China Studies Program.

6) Funding

• Accommodation and travel expenses in China;

• Round-trip international airfare (economy class, to be reimbursed against actual cost);

• Life insurance during the visit term in China (we will buy for you. Reimbursement is not applicable)

7) Schedule

Generally,it will take about 3 months for the process of review. After passing a correspondence review from our expert panel, the admitted applicants will receive “Notice of Funding” from the Confucius Institute Headquarters.

 

●Pobyt krótkoterminowy “Zrozumieć Chiny”

1) Cel wyjazdu

Program pobytu krótkoterminowego "Zrozumieć Chiny" ma na celu wsparcie pracowników organizacji rządowych, placówek edukacyjnych i kulturowych oraz pozarządowych organizacji I przedsiębiorstw w wyjeździe do Chin

2) Okres trwania

Od dwóch tygodni do dwóch miesięcy.

3) Wymagane dokumenty

• Osiągnięcia i nagrody;

• List zawierający opis celu wizty;

• Paszport;

• Pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków o wyjazd mają osoby posiadające list polecający wystawiony przez lokalny Instytutu Konfucjusza lub przez Chińską ambasadę bądź konsulat.

4) Jak aplikować

Aby aplikować należy zalogować się na stronie ccsp.chinese.cn, pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Ręcznie podpisany skan należy wysłać na adres mailowy ccsp@hanban.org. Następnie należy wysłać formularz zgłoszeniowy i inne wymagane dokumenty (Zarówno w Chińskiej jak I Angielskiej wersji językowej) w jednym liście do siedziby głównej Instytutu Konfucjusza.

5) Decyzja o wyjeździe

Kandydaci otrzymają listowną odpowiedź od zespołu do spraw rozpatrywania wniosków stypendialnych Instytutu Konfcjusza.

6) Finansowanie

• Zakwaterowanie I wydatki związane z podróżą w Chinach

• Międzynarodowy lot w obie strony (Klasa ekonomiczna, zwrot kosztów biletu)

• Ubezpieczenie na życie podczas pobytu w Chinach (Ubezpieczenie załatwiane jest przez organizację. Zwrot kosztów jest niemożliwy.)

7) Harmonogram

Proces rozpatrywania zgłoszenia trwa zazwyczaj 3 miesiące. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi na zgłoszenie, kandydaci otrzymają “Powiadomienie o dofinansowaniu” z siedziby głównej Instytutu Konfucjusza.

 

VII. "Understanding China" Chinese Visiting Scholar

1) Purpose and Eligibility

This program serves to support Chinese senior scholars to give credit courses on Chinese economics, business, finance, law, and culture etc. in foreign universities; scholars shall give lectures at Confucius Institutes in the host country or neighboring countries.

2) Duration

From 6 to 12 months. The duration could be extended at the request of the host country and the evaluation of performance accordingly.

3) Application materials

• Application form;

• Specifications of the credit courses.

4) How to apply Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

• The Headquarters shall select applicants from the candidates’ pool or recruit new candidates at request.

• Scholars will be dispatched upon the approval of both Confucius Institute and the Chinese university.

5) Funding

•Scholars will be paid according to the standard of Government-sponsored teachers;

• Extra research grant will be given to the scholar when needed.

 

Poznać Chiny Chińscy uczeni odwiedzają zagraniczne uczelnie.

1 opis projektu oraz wymagania dla uczestników:

Projekt jest skierowany do uczelni wyższych humanistycznych, ekonomicznych, finansowych oraz prawnych, kulturowych i innych kursów pola kredytowych Chin. Wykładowca powinien prowadzić wykłady także w Instytucie Konfucjusza.

2 Czas trwania projektu:

od 6 miesięcy do 1 roku i może wymagać wyników oceny pracy wykładowcy. Czas trwania może zostać przedłużony na mocy decyzji władz danej uczelni.

3 materiały aplikacyjne

- Podanie wykładowcy o uczestnictwo w projekcie.

- Specyfikacja, harmonogram wykładów

4 Sposób aplikacji oraz przebieg wydania decyzji

 Pobrać i wydrukować formularz aplikacyjny ze strony ccsp.chinese.cn. Dokument trzeba wypełnić w języku angielskim. Po wypełnieniu i podpisaniu dokument powinien być zeskanowany i wysłany na adres email: ccsp@hanban.org. Oryginały dokumentów wymienionych w punkcie 3 należy wysłać pocztą na adres Zarządu Instytut Konfucjusza w Pekinie.

Zarząd Instytutu Konfucjusza wybiera wykładowcę stosownie do potrzeb i możliwości.

Wykładowca może przyjechać na uczelnie po podpisaniu stosownej umowy przez daną uczelnie wyższą i Zarządem Instytutu Konfucjusza w Pekinie.

5 Kwestie finansowe

- zasadnicza pensja wykładowcy za granicą jest taka sama jak pensja wykładowcy w szkole publicznej w Chinach.

- Rząd Chińskiej Republiki Ludowej dysponuje specjalnym funduszem przeznaczonym do finansowania projektów pomiędzy uczelniami zagranicznymi i chińskimi.

 

VIII. Understanding China Fellowship-1

●“Understanding China” Visiting Scholar to China

1) Purpose and Eligibility

This program serves to support teachers, researchers, postdoctoral scholars with the credential of assistant professor (or equivalent) and above from foreign universities and academic institutes to undertake research with Chinese researchers in China.

Applicants shall be non-Chinese citizens.

2) Duration: From two weeks to six months.

3) Application materials

• An invitation letter from a Chinese university (see Appendix 4);

• Summary of academic publications; • A research statement for the visit;

• Passport information;

• Priority is given to applicants who obtain a letter of recommendation from local Confucius Institutes, or the Chinese Embassy (Consulate) in your country.

4) How to apply Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

5) Assessment

Applicants will have a correspondence review from the expert panel of the Confucius China Studies Program.

6) Funding: • 10000 RMB per month;

• Round-trip international airfare (economy class, to be reimbursed against actual cost);

• Life insurance during the visit term in China (we will buy for you. Reimbursement is not applicable. )

7) Schedule: After a 3-months expert review, the admitted applicants will receive “Notice of Funding” from the Confucius Institute Headquarters. The according host Chinese universities will be informed simultaneously.

 

Projekt „Zrozumieć Chiny”-1

* Projekt dla badaczy chcących odwiedzić Chiny

1) Cel projektu i proces aplikacji

Celem projektu jest wsparcie finansowe naukowców z zagranicznych uniwersytetów lub instytucji akademickich, badaczy posiadających tytuł magistra, doktora lub wyższy, chcących podjąć badania naukowe w Chinach u boku Chińskich naukowców.

Kandydaci muszą być obywatelami spoza Chin.

2) Czas trwania: od 2 tygodni do 6 miesięcy

3) Materiały aplikacyjne:

* List z zaproszeniem z chińskiego uniwersytetu (zobacz załącznik 4)

* Zestawienie publikacji naukowych kandydata

* Plan badań podczas pobytu w Chinach

* Dane osobowe zawarte w paszporcie

* Kandydaci posiadający list rekomendacyjny z lokalnego Instytutu Konfucjusza lub Chińskiej Ambasady (Konsulatu) w danym kraju będą rozpatrywani priorytetowo

4) Aplikacja

Wyżej wymienione dokumenty aplikacyjnie (w Chińskiej i Angielskiej wersji) oraz wypełniony formularz aplikacyjny dostępny pod adresem ccsp.chinese.cn wraz z własnoręcznym podpisem należy wysłać do Głównej Siedziby Instytutu Konfucjusza na adres ccsp@hanban.org

5) Ewaluacja

Komitet ekspertów “Confucius China Studies Program" dokona przeglądu i oceny materiałów aplikacyjnych.

6) Środki finansowe:

* 10 000 juanów miesięcznie

* Bilet lotniczy w obie strony (klasą ekonomiczną, zwrot rzeczywistych kosztów)

* Ubezpieczenie podczas pobytu w Chinach (zostanie zakupione dla uczestników projektu, zwrot za samodzielnie wykupione ubezpieczenie nie będą uznawane)

7) Harmonogram:

Proces przeglądu dokumentów aplikacyjnych trwa 3 miesiące. Główna Siedzibę Instytutu Konfucjusza poinformuje zakwalifikowanych kandydatów oraz wybrany uniwersytet o wyniku aplikacji.

Stypendia konfucjańskie

Osoby uczące się języka chińskiego mogą ubiegać się o wyjazd na stypendium do Chin; poniżej podstawowe informacje o wyjazdach stypendialnych na rok 2020/2021:

 

Przewodnik Aplikacyjny dla Nauczycieli Języka Chińskiego

Instytut Konfucjusza: Stypendium 2020

[POLISH VERSION]

 

W celu wykształcenia wykwalifikowanych nauczycieli języka chińskiego oraz rozwoju edukacji w języku chińskim w innych krajach, Kwatera Główna Instytutu Konfucjusza/Hanban kontynuuje program Międzynarodowego Stypendium dla Nauczycieli Języka Chińskiego (Instytut Konfucjusza). Instytuty Konfucjusza, niezależne Klasy Konfucjańskie, niektóre centra egzaminacyjne HSK, specjalizacje chińskie na zagranicznych uniwersytetach, stowarzyszenia zawodowe zajmujące się nauczaniem języka chińskiego w innych krajach, ambasady Chin (konsulaty) za granicą (czyli tzw. „instytucje polecające”) mogą rekomendować wybitnych studentów oraz obecnie zatrudnionych nauczycieli języka chińskiego, w celu pogłębienia wiedzy w zakresie nauczania języka chińskiego (lub pokrewnych specjalizacji) na chińskich uniwersytetach i uczelniach wyższych (tzw. „instytucje przyjmujące”).

 

KRYTERIA OGÓLNE

Wszyscy kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

a) nie są obywatelami chińskimi;

b) są w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, odznaczają się dobrymi wynikami w nauce oraz wzorowym zachowaniem;

c) są zaangażowani w nauczanie i międzynarodową promocję języka chińskiego;

d) są w wieku od 16 do 35 roku życia (dnia 1 września 2020 r.). Kandydaci aktualnie pracujący jako nauczyciele języka chińskiego nie mogą mieć więcej niż 45 lat, podczas gdy studenci studiów licencjackich nie mogą mieć więcej niż 25 lat;

 

 1. 1.          RODZAJE STYPENDIÓW

 

A. Stypendium doktoranckie: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Języka Obcego (Doctor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: DTCSOL)

Program rozpoczyna się we wrześniu 2020 roku i zapewnia stypendium przez maksymalnie cztery lata akademickie. Kandydaci muszą posiadać tytuł magistra Nauczania Języka Chińskiego Jako Języka Obcego, Językoznawstwa, Nauczania Języka Chińskiego Osób Posługujących się Innymi Językami, lub też innych kierunków związanych z edukacją.

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 200 punktów z egzaminu HSK (poziom 6), 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom zaawansowany) i mieć ponad 2-letnie doświadczenie w nauczaniu języka chińskiego i dziedzinach pokrewnych.

 

Priorytet w zdobyciu stypendium będą miały osoby, które po ukończeniu studiów będą miały zagwarantowane stanowisko w instytucji dydaktycznej (wymagane jest przedstawienie potwierdzenia od przyszłego pracodawcy).

 

B. Stypendium magisterskie: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Języka Obcego (Master’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: MTCSOL)

Program rozpoczyna się we wrześniu 2020 roku i zapewnia stypendium przez maksymalnie dwa lata akademickie.

Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata i uzyskać co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK (poziom 5) oraz 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom średniozaawansowany).

Priorytet w zdobyciu stypendium będą miały osoby, które po ukończeniu studiów będą miały zagwarantowane stanowisko w instytucji dydaktycznej (wymagane jest przedstawienie potwierdzenia od przyszłego pracodawcy).

 

            C. Stypendium licencjackie: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Języka Obcego (Bachelor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: BTCSOL)

Program rozpoczyna się we wrześniu 2020 roku i zapewnia stypendium na maksymalnie cztery lata akademickie.

Kandydat musi przedstawić dyplom ukończenia szkoły średniej i wynik co najmniej 210 punktów z egzaminu HSK (poziom 4) oraz 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom średniozaawansowany).

 

D. Stypendium Roczne

Program rozpoczyna się we wrześniu 2020 r. i zapewnia stypendium przez maksymalnie 11 miesięcy. Studenci zagraniczni studiujący obecnie w Chinach nie mogą otrzymać stypendium.

 

                      i.        TCSOL: Nauczanie Języka Chińskiego Jako Obcego

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 270 punktów z egzaminu HSK (poziom 3) oraz przedstawić wynik z egzaminu HSKK.

 

                     ii.        Język i literatura chińska, Historia Chin, Filozofia Chińska

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK (poziom 4) oraz 60 punktów z egzaminu HSKK (poziom średniozaawansowany).

 

                    iii.        Nauka Języka Chińskiego

Aplikanci muszą uzyskać minimum 210 punktów z egzaminu HSK (poziom 3). Priorytet w zdobyciu stypendium będą mieli kandydaci, którzy przedstawią wyniki z egzaminu HSKK.

 

E. Stypendium Semestralne

Program rozpoczyna się we wrześniu 2020 lub w marcu 2021 roku i zapewnia stypendium na maksymalnie 5 miesięcy. Osoby posiadające wizę X1 lub X2 w paszporcie nie mogą aplikować o stypendium.

 

                      i. TCSOL, Język i literatura chińska, Historia Chin, Filozofia Chińska

Aplikanci muszą uzyskać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK (poziom 3) oraz przedstawić wynik z egzaminu HSKK.

 

                     ii.  Tradycyjna Medycyna Chińska i Kultura Taiji

Aplikanci muszą przedstawić wynik z egzaminu HSK. Priorytet w zdobyciu stypendium będą mieli kandydaci, którzy przedstawią wyniki z egzaminu HSKK.

 

F.    Stypendium 4-tygodniowe

Program rozpoczyna się w lipcu lub grudniu 2020 roku i zapewnia czterotygodniowe stypendium. Osoby posiadające wizę X1 lub X2 w paszporcie nie mogą aplikować o stypendium.

 

                      i. Tradycyjna Medycyna Chińska i Kultura Taiji, Nauka Języka Chińskiego + Doświadczenie Mieszkania z Chińską Rodziną, Specjalny Czterotygodniowy Program dla Studentów Instytutów Konfucjusza

 

Aplikanci muszą przedstawić wynik z egzaminu HSK. Powyższy kurs organizowany jest przez Instytut Konfucjusza dla grupy 10 – 15 uczestników w porozumieniu z Instytucją Goszczącą.

Przed wyjazdem, Instytut Konfucjusza w porozumieniu z instytucją przyjmującą opracowuje szczegółowy plan wyjazdu, a następnie przedstawia go Kwaterze Głównej Instytutu Konfucjusza/Hanban’owi do zatwierdzenia.

 

G. Stypendium w ramach porozumienia Hanban’u oraz Instytucji Goszczącej

 1. Hanban, we współpracy z niektórymi uczelniami wyższymi,

ustanowił specjalne "Stypendium w ramach porozumienia Hanban’u oraz Instytucji Goszczącej” (“Cooperative Scholarship”). W ramach tego porozumienia, aplikant może ubiegać się o stypendium roczne, stypendium magisterskie MTCSOL oraz stypendium licencjackie BTCSOL na uczelniach biorących udział w programie.

Aplikacja na stypendium „Język Chiński + Kształcenie Zawodowe” (“Chinese + Vocational Training”) odbywa się zgodnie ze standardami ustanowionymi przez odpowiednie instytucje goszczące w systemie aplikacyjnym (informacje o kategoriach oraz liczbie miejsc odpowiednich instytucji są wypisane poniżej w załączniku nr 1).

 

                                    ii. “Stypendium w ramach porozumienia Hanban’u oraz Instytucji Goszczącej” (“Cooperative Scholarship”) między Hanbanem a wydziałami edukacyjnymi i uniwersytetami innych krajów.

Metody rekrutacji, kwoty i formy wsparcia w ramach tego stypendium zostaną zaktualizowane na stronie internetowej Międzynarodowego Stypendium dla Nauczycieli Języka Chińskiego.

 

 

PROCEDURA APLIKACYJNA

Rejestracja online zostanie otwarta 1 marca 2020 r. i będzie dostępna na stronie internetowej Międzynarodowego Stypendium dla Nauczycieli Języka Chińskiego: cis.chinese.cn .

Na stronie należy się zalogować, wyszukać odpowiednie instytucje rekomendujące oraz przyjmujące, a następnie załadować materiały aplikacyjne w systemie elektronicznym.

Instytuty Konfucjusza (i Klasy Konfucjańskie) w różnych krajach, chińskie centrum testów językowych oraz wydziały edukacyjne i kulturalne chińskich ambasad i konsulatów są instytucjami rekomendującymi odpowiedzialnymi za rekrutację na stypendia, selekcję kandydatów, sprawdzanie dokumentów aplikacyjnych, kontakt z instytucjami przyjmującymi oraz dostarczenie dokumentów osób aplikujących do instytucji przyjmujących.

Gdy materiały aplikacyjne zostaną zweryfikowane pozytywnie przez wydział stypendialny Hanbanu, instytucja przyjmująca dokona wyboru kandydatów i przekaże do Hanbanu listę wybranych osób.

Hanban zorganizuje panel ekspertów celem przeprowadzenia oceny kandydatów oraz ich ostatecznego wyboru.

Na profilu prywatnym aplikant może śledzić przebieg aplikacji, otrzymuje komentarze oraz ostateczne wyniki rekrutacji. Stypendyści, którzy otrzymali pozytywną decyzję muszą zatwierdzić ofertę stypendialną instytucji przyjmującej aby przejść przez kolejne procedury związane ze studiowaniem w Chinach. Należy wydrukować certyfikat CIS (tj. zaświadczenie o otrzymaniu stypendium), który dostępny będzie w systemie elektronicznym oraz zarejestrować się w instytucjach przyjmujących w wyznaczonym terminie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY NA STYPENDIUM KONFUCJUSZA

Instytucje rekomendujące oraz goszczące powinny sprawdzić zgodność wszystkich dokumentów z wymaganiami oraz sprawdzić zgodność imienia aplikującego, obywatelstwa oraz adresu zameldowania. Jeżeli powyższe dokumenty nie są w wersji chińskiej lub angielskiej, wymagane jest tłumaczenie notarialne dokumentów.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wewnętrzne terminy składania wniosków Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim:

a) 9 kwietnia 2020 r., godz. 12:00 polskiego czasu (dla programów rozpoczynających się w lipcu 2020 r.);

b) 9 maja 2020 r., godz. 12:00 polskiego czasu (dla programów rozpoczynających się we wrześniu 2020 r.;

c) 9 września 2020 r. dla programów rozpoczynających się w grudniu 2020 r. oraz w marcu 2021 r.);

 

Hanban powierzy panelowi eksperckiemu przegląd aplikacji. Decyzje będą podejmowane na podstawie wyników i poziomów HSK i HSKK oraz innych czynników. Ze względu na duże zainteresowanie programem na każdy kraj przewidziana jest określona pula stypendiów.

 

 

KONKURS „MOST DO JĘZYKA CHIŃSKIEGO”

Laureaci finału konkursu "Most do Języka Chińskiego", którzy otrzymali certyfikat stypendialny Instytutu Konfucjusza 2020, powinni zalogować się na stronie stypendium Międzynarodowego Stypendium dla Nauczycieli Języka Chińskiego (Instytut Konfucjusza) i przedstawić dokumenty odpowiednim instytucjom przyjmującym po okazaniu certyfikatu stypendialnego. W razie pytań, prosimy o kontakt chinesebridge@hanban.org

 

 

SZEGÓŁOWY PROGRAM KURSÓW

W sprawie programów studiów i kursów, prosimy kontaktować się BEZPOŚREDNIO z instytucją goszczącą.

Instytucja przyjmująca ma prawo wymagać rozmowy kwalifikacyjnej z aplikującym.

 

INNE

-       Wnioskodawcy zobowiązani są znać szczegółowe kryteria i terminy rejestracji oraz przedłożyć wszystkie niezbędne dokumenty, zgodnie ze wymogami danego stypendium;

-       Od stypendystów wymagane będzie podejście do określonych egzaminów celem weryfikacji postępów w nauce. Beneficjentów stypendiów kończących się zdobycie stopnia naukowego prosimy o zapoznanie się z „Metodami rocznej ewaluacji stypendysty Instytutu Konfucjusza” (Annual Appraisal Procedures of Confucius Institute Scholarship);

-       Stypendyści, którzy nie zarejestrują się w wybranej instytucji przyjmującej na czas, nie przejdą pozytywnie oceny stanu zdrowia, porzucą studia/zostaną zawieszeni w statusie studenta, zostaną pozbawieni stypendium;

 

KONTAKT

Biuro ds. Egzaminów oraz Stypendiów

Email: scholarships@hanban.org

Tel: +86-10-58595727

 

 

Application Guide for International Chinese

Language Teachers (Confucius Institute) Scholarship 2020

[ENGLISH VERSION]

 

For the purpose of cultivating qualified International Chinese language teachers and facilitating Chinese language education in other countries, the Confucius Institute Headquarters (CIH) will continue with the International Chinese Language Teachers (Confucius Institute) Scholarship. Confucius Institutes, independently operated Confucius Classrooms, certain HSK test centers, Chinese language (education) departments of foreign universities, professional associations for Chinese language instruction of other countries, Chinese embassies (consulates) abroad (collectively “recommending institutions”) may recommend outstanding students and currently-employed Chinese language teachers to study International Chinese Language Education or related majors in Chinese universities and colleges (“host institutions”).

 

ELIGIBILITY

All applicants shall be:

a) non-Chinese citizens;
b) in good physical and mental conditions, and with good academic performance and conduct;
c) committed to the Chinese language education and related work;
d) between the ages of 16 and 35 (as of September 1 , 2020). Applicants currently working as Chinese language teachers shall not be over 45, while undergraduate student applicants shall not be over 25.

 

SCHOLARSHIP TYPES AND QUALIFICATIONS

 

A. Scholarship for Doctor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (DTCSOL)

The program commences in September 2020 and provides scholarship for a maximum four academic years. Applicants shall hold a Master’s degree in Teaching Chinese as a Foreign Language, Linguistics, Teaching Chinese to Speakers of Other Languages or education-related majors. Applicants shall have a minimum score of 200 on the HSK Test (Level 6), 60 on the HSKK

test (Advanced Level) and more than 2 years’ work experience in Chinese language teaching and related fields. Priority will be given to applicants who may provide a work contract with a teaching institution upon completing their studies in China or a proof to the same effect.

 

B. Scholarship for Master’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of

Other Languages (MTCSOL)

The program commences in September 2020 and provides scholarship for a maximum of two academic years. Applicants shall hold a Bachelor’s degree, and have a minimum score of 210 on the HSK Test (Level 5) as well as 60 on the HSKK test (Intermediate Level). Priority will be given to applicants who may provide a work contract with a teaching institution upon completing their studies in China or a proof to the same effect.

 

C. Scholarship for Bachelor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (BTCSOL)

The program commences in September 2020 and provides scholarship for a maximum of four academic years. Applicants shall hold a senior high school diploma and a minimum score of 210 on the HSK Test (Level 4) as well as 60 on the HSKK test (Intermediate Level).

 

D. Scholarship for One-Academic-Year Study

The program commences in September 2020, and provides scholarship for a maximum of eleven months.International students currently studying in China are not eligible.

 

i. TCSOL

Applicants shall have a minimum score of 270 on the HSK test (Level 3), and an HSKK test score is required.

 

ii. Chinese Language and Literature, Chinese History, Chinese Philosophy, etc.

Applicants shall have a minimum score of 180 on the HSK test (Level 4) and 60 on the HSKK test (Intermediate Level).

 

iii. Chinese Language Study

Applicants shall have a minimum score of 210 on the HSK test (Level 3).

Priority will be given to applicants who provide an HSKK test score.

 

E. Scholarship for One-Semester Study

The program commences either in September 2020 or March 2021, and provides scholarship of a maximum of five months. Applicants holding the X1 or X2 visa are not eligible.

 

i. TCSOL, Chinese Language and Literature, Chinese History, Chinese Philosophy, etc.
Applicants shall have a minimum score of 180 on the HSK test (Level 3), and an HSKK test score is required.


ii. Traditional Chinese Medicine and Taiji Culture

An HSK test score is required. Priority will be given to applicants who provide an HSKK test score.

 

F. Scholarship for Four-Week Study

The program commences either in July or December 2020, and provides a four-week scholarship. Applicants holding the X1 or X2 visa are not eligible.

 

i. Traditional Chinese Medicine and Taiji Culture, Chinese Language plus Home-Stay Experience in a Chinese Family, Special Four-week Program for Confucius Institutes

An HSK test score is required. The program may be organized and applied for by a Confucius Institute with 10-15 participants per group. Prior to the trip, a detailed study plan shall be made in consultation with host institutions and such plan shall be submitted to CIH for approval.

 

G. Cooperative Scholarships

 

i. Cooperative Scholarship between CIH and Host Institutions. CIH has established a scholarship in cooperation with some host institutions.

Scholarship for One-Academic-Year Study, Scholarship for MTCSOL and Scholarship for BTCSOL shall be enrolled by the relevant institutions according to the standards stipulated in this Guide. Scholarship for “Chinese + Vocational Training” shall be enrolled according to the standards announced by the relevant institutions in the International Chinese Language Teachers (Confucius Institute) Scholarship Application System (the categories and enrollment quota of relevant institutions are listed in Appendix 3).

 

ii. Cooperative Scholarship between CIH and Educational Departments and Universities of Other Countries. The enrollment methods, quota and forms of support under this scholarship will be updated on the International Chinese Language Teachers (Confucius Institute) Scholarship application website.

 

APPLICATION PROCEDURES

Online registration will be available from March 1, 2020 on the International Chinese Language Teachers (Confucius Institute) Scholarship application website (cis.chinese.cn). Please log on to search for recommending institutions and host institutions; upload application materials online; and track the application progress, comments and result. Scholarship holders need to confirm with the host institutions to go through the procedures of studying in China, print out the scholarship certificate online, and register at host institutions on the designated date as per the letter of admission.

 

Internal application deadlines for submitting applications to the Confucius Institute at the University of Wroclaw (Warsaw Time) are:

a) For the programs commencing in July, student application must complete before April 9th, 2020, 12 PM.

b) For the programs commencing in September, student application must complete before May 9th, 2020, 12 PM.

c) For the programs commencing in December 2020 and March 2021, student application must complete before September 9th, 2020, 12 PM.

 

CIH will entrust an expert panel to review the applications. Decisions will be made based on HSK and HSKK scores and levels, and in consideration of country distribution as well as other factors. The results will be published about three months before school starts.

 

CHINESE BRIDGE AWARD RECIPIENT POLICIES

Chinese Bridge winners who have been awarded the 2020 Confucius Institute Scholarship Certificate shall log onto the International Chinese Language Teachers (Confucius Institute) Scholarship website and submit documents to relevant host institutions upon presentation of their scholarship certificates. For inquiry, please contact chinesebridge@hanban.org.

 

OTHERS

a)       Please contact host institutions for curriculum and course listings.

b)       Applicants shall be familiar with the specific criteria and deadlines for registration, and submit necessary documents according to specific requirements.

c)       Degree students are subject to the annual assessment according to the Annual Appraisal Procedures of Confucius Institute Scholarship.

d)       Those who fail to register on time, fail to pass the health assessment, drop out midway and/or suspended from school will be deprived of their scholarship.

 

CIH CONTACT

Division of Test and Scholarships

Email: scholarships@hanban.org

Tel: +86-10-58595727

 

 

国际中文教师奖学金(孔子学院奖学金) 申请办法(2020 年)

[CHINESE VERSION 中文]

 

为培养合格的海外中文教师,促进各国中文教育的发 展,孔子学院总部继续设立国际中文教师奖学金(孔子学院 奖学金),以下简称奖学金,孔子学院、独立设置的孔子课 堂、部分汉语考试考点、外国高校汉语师范/中文院系、国 外有关中文教学行业组织、中国驻外使(领)馆等(以下简 称推荐机构)可推荐优秀学生和在职中文教师到中国大学 (以下简称接收院校)学习和进修汉语国际教育及相关专 业。

 

一、资助对象

1.非中国籍人士;
2.身心健康,品学兼优;

3.有志于从事中文教育、教学及相关工作;
4.年龄为 16-35 周岁(统一以 2020 年 9 月 1 日计)。在 职中文教师放宽至 45 周岁,本科奖学金申请者一般不超过 25 周岁。

 

二、奖学金类别及申请条件

 

1.汉语国际教育专业博士研究生

2020 年 9 月入学,资助期限为 4 年。具有硕士学历,硕士专业为对外汉语、语言学、汉语国 际教育或者教育相关专业。汉语考试成绩达到 HSK(六级) 200 分、HSKK(高级)60 分。2 年以上从事中文教学及相关 领域工作经历。提供毕业后拟任教机构工作协议或相关证明 者优先。

 

2. 汉语国际教育专业硕士研究生

2020 年 9 月入学,资助期限为 2 年。具有大学本科学历。汉语考试成绩达到 HSK(五级)210 分、HSKK(中级)60 分。提供毕业后拟任教机构工作协议 或相关证明者优先。

 

3.汉语国际教育专业本科生

2020 年 9 月入学,资助期限为 4 年。

具有高中学历。汉语考试成绩达到 HSK(四级)210 分、 HSKK(中级)60 分。

 

4.一学年研修生

2020 年 9 月入学,资助期限为 11 个月。不录取在华留 学生。汉语国际教育方向,汉语考试成绩达到 HSK(三级)270 分,具有 HSKK 成绩;汉语言文学、中国历史、中国哲学等 方向,汉语考试成绩达到 HSK(四级)180 分、HSKK(中 级)60 分;汉语研修方向,汉语考试成绩达到 HSK(三级) 210 分,提供 HSKK 成绩者优先。

 

5.一学期研修生

2020 年 9 月、2021 年 3 月入学,资助期限为 5 个月。不 录取护照上有 X1、X2 签证者。汉语国际教育、汉语言文学、 中国历史、中国哲学 等方向,汉语考试成绩达到 HSK(三 级)180 分,具有 HSKK 成绩;中医、太极文化方向,具有 HSK 成绩,同时提供 HSKK 成绩者优先。

 

6.四周研修生

2020 年 7 月或 12 月入学,资助期限为 4 周。不录取护 照上有 X1、X2 签证者。

中医、太极文化、汉语言+中国家庭体验、孔子学院专 项四周生方向,具有 HSK 成绩。可由孔子学院组团进行报 名,并事先联系接收院校确定在华学习计划,提前报总部审 批,每团 10-15 人。

 

7. 联合培养项目


(1)总部与接收院校合作奖学金 孔子学院总部与部分接收院校合作设立奖学金,其中一

学年研修,汉语国际教育本科、硕士类奖学金,由相关院校 按本办法规定标准招生;“汉语+职业技术培训”类奖学金 按相关院校在国际中文教师奖学金(孔子学院奖学金)系统 内公布的标准招生(相关院校招生类别及名额见附件 3)。

 

(2)总部与有关国家教育部门、大学联合培养奖学金

该类奖学金具体招生办法、名额和资助方式等及时在国 际中文教师奖学金(孔子学院奖学金)报名网站更新发布。

 

三、办理流程

 

2020 年 3 月 1 日起,申请者可登录国际中文教师奖学金 (孔子学院奖学金)报名网站(cis.chinese.cn)申请孔子学院 奖学金。登录奖学金网站,查询推荐机构与接收院校;在线提交 申请材料,关注申请进程、审核意见与奖学金评审结果;奖 学金获得者与接收院校确认办理来华留学手续,在线打印获 奖证书;按接收院校录取通知书规定的时间入学报到。

 

 波兰弗罗茨瓦夫大学孔子学院截止日期(以华沙时间为准):

1. 7 月入学:学生申请截止日期为 4 月 9 日,推荐机 构、接收院校审核截止日期为 4 月 20 日;

2. 9 月入学:学生申请截止日期为 5 月 9 日,推荐机 构、接收院校审核截止日期为 5 月 20 日;

3. 12 月入学 + 2021 年 3 月入学:学生申请截止日期为 9 月 9 日,推荐机 构、接收院校审核截止日期为 9 月 20 日;

 

孔子学院总部委托专家组集中评审:根据 HSK、HSKK 考分和级别,兼顾国别等因素择优资助,于入学前约 3 个月 完成奖学金评审工作,公布评审结果。

 

四、关于汉语桥获奖者

在各类汉语桥比赛中获得 2020 年度“孔子学院奖学金证 书”者,登录国际中文教师奖学金(孔子学院奖学金)网站, 凭奖学金证书向目标接收院校提交申请材料。

如有问题,请咨询 chinesebridge@hanban.org。

 

五、推荐机构和接收院校

推荐机构和接收院校依据本办法履行属地责任,提供咨 询、推荐、招生等服务。

 

六、其他

1.相关专业培养方案与教学课程,可咨询目标接收院 校。

2.申请者须了解目标接收院校的具体招生条件及报名 截止时间,按照相关规定提交申请材料。

3.学历生须参加年度评审,详见《孔子学院奖学金年 度评审办法》。

4.未按时报到、入学体检不合格、中途退学、休学者, 取消奖学金资格。

 

七、孔子学院总部联系方式

考试与奖学金处
电子信箱:scholarships@hanban.org

电话:+86-10-58595727

Załącznik 1: G. Stypendium w ramach porozumienia Hanban’u oraz Instytucji Goszczącej:

Cooperative Scholarships/联合培养项目:

więcej...
Confucius China Studies Program

Zapraszamy do zapoznania się z programem:

 

http://www.iie.org/Programs/Confucius-China-Studies-Program#.WLVbePnhCUk

 

 

I. Ph.D. in China Fellowship 

1. Purpose:  Support foreign students to pursue full-time Ph.D. degrees in the humanities and social sciences at Chinese universities.

2. Eligibility:  • Non-Chinese citizen;

• HSK test score level 5 is required, and priority is given to applicants with higher level of proficiency in Chinese under same conditions;

• Applicants who are currently participating in Chinese Government Scholarship are not eligible to apply for this Plan;

3. Application materials:

• Recognized transcripts of undergraduate and graduate studies, diplomas and copies of all the documents above in Chinese;  • HSK transcript;

• Abstract of master’s thesis and other academic publications;

• A doctoral research statement;

• Two letters of recommendation from scholars in related field;

• Priority is given to applicants who obtain a letter of recommendation from Confucius Institutes.

4. How to apply:

Applicants shall submit the online application at ccsp.chinese.cn, and then post the application forms and other supporting documents to the Confucius Institute Headquarters.

5. Assessment Process:

The Confucius China Studies Program Expert Committee will review the application materials and conduct video interview.

6. Funding: • Lodging and living stipend: 80,000 RMB per year;

• Research fund: 20,000 RMB per year  • Round-trip international airfare;  • Tuition;

• Other support provided by the host Chinese university;

• Expenses for life and medical insurances in China.

• Group activities and cultural experience.

 

●Informacje w języku polskim

1. Cel:wsparcie dla zagranicznych studentów na studiach doktoranckich w Chinach, zwykle przez 3-4 lata.

2. Wymagania

• obywatelstwo inne niż CHRL,

• egzamin z języka chińskiego HSK na poziomie 5,pierwszeństwo mają osoby z większą znajomością języka,

• osoby ubiegające się o stypendium Rządu Chińskiego nie mogą w tym samym czasie ubiegać się o udział w tym programie.

3. Wymagane dokumenty

• tłumaczenie dyplomu licencjackiego, magisterskiego oraz dyplomu ukończenia studiów na język chiński,

• 2 listy rekomendacyjne od pracowników naukowych z dziedziny specjalizacji,

• certyfikat z egzaminu HSK ,          • plan badań doktoratu,

• streszczenie pracy magisterskiej i publikacje naukowe,

• pierwszeństwo mają osoby, które otrzymały list polecający z Instytutu Konfucjusza.

4. Rekrutacja

Aplikować należy przez stronę internetową ccsp.chinese.cn,umieszczając wszystkie potrzebne dokumenty i wysyłając wniosek do głównego biura Instytutów Konfucjusza.

5. Ewaluacja

Konfucjański Komitet Studiów Chińskich będzie rewidował wnioski i przeprowadzał rozmowy z kandydatami.

6. Finansowanie

• stypendium na zakwaterowanie i koszty utrzymania: 80 000 juanów rocznie  

• grant naukowy: 20 000 juanów rocznie

• przelot w obie strony   • czesne

• wsparcie chińskiej uczelni goszczącej

• ubezpieczenie medyczne i NNW w Chinach

• zajęcia grupowe i doświadczenia kulturowe

 

II. Joint Research Ph.D. Fellowship 

●Introduction in English

1. Purpose

Support doctoral students (candidates) registered with foreign universities to come to China for study, research and writing of their doctoral dissertations.

2. Duration:From six months to two years.

3. Eligibility

• Non-Chinese citizen;

• HSK test score level 3 is required, and priority is given to applicants with higher level of proficiency in Chinese under same conditions;

• Applicants who are currently participating in Chinese Government Scholarship are not eligible to apply for this Program.

4. Application materials

• Ph.D. Study Certificate; • Two letters of recommendation from scholars in related field;

• HSK transcript; • Abstract of master's thesis or other academic publications;

• Abstract of doctoral dissertation; • A research plan for the study in China;

• Priority is given to applicants who obtain a letter of recommendation from local Confucius Institutes.

5. How to apply

The applicant shall submit the online application, and then post the application form and other supporting documents to the Confucius Institute Headquarters.

6. Assessment Process

The Confucius China Studies Program Expert Committee will review the application materials and conduct video interview.

Funding:

• Lodging and living stipend: 80,000 RMB per year • Research fund: 20,000 RMB per year •Round-trip international airfare • Tuition;

• Other support provided by the host Chinese university

• Expenses for the foreign supervisor’s visit or research in China

• Expenses for life and medical insurances in China • Group activities and cultural experience;

 

Stypendium doktorskie

1. Założenia:

Projekt skierowany jest do studentów uczelni zagranicznych, na studiach doktoranckich, którzy chcieliby przeprowadzić badania na terenie Chin, niezbędnych do pracy doktorskiej.

2. Czas trwania stypendium

Od 6 miesięcy do 2 lat

3. Wymagania:

* Obywatelstwo inne, niż ChRL

* HSK poziom 3 (podany jest poziom minimalny, potrzebny do aplikacji, jednak wyższą pozycję w rankingu uzyskają studenci z jak najwyższym poziomem z egzaminu HSK. Przykładowo: aplikant z certyfikatem z egzaminu HSK na poziomie 5 będzie miał większą ilość punktów przy rekrutacji na stypendium)

* Aplikujący, którzy obecnie otrzymują stypendium Rządu ChRL nie mogą zgłaszać się do programu wsparcia doktorantów.

4. Potrzebne dokumenty:

* 2 listy z rekomendacją z uczelni

* Odpis z egzaminu HSK

* Abstrakt pracy magisterskiej oraz innych publikacji naukowych

* Abstrakt pracy doktorskiej

* Plan badań do zrealizowania podczas studiów w Chinach

* Pierwszeństwo otrzymają aplikanci, którzy przedłożą list polecający z najbliższego Instytutu Konfucjusza

5. Jak aplikować:

Ubiegający się o stypendium proszeni są o aplikowanie online przez stronę główną, a także o dostarczenie, w wersji papierowej, wszystkich potrzebnych dokumentów do Kierownictwa Instytutu Konfucjusza.

6. Proces rekrutacji:

Komitet Ekspertów ds. Studiów w Chinach z Instytutu Konfucjusza zajmie się oceną zebranych materiałów, dostarczonych przez aplikantów i przeprowadzi video-rozmowę z kandydatami.

7. Opłacone zostaną:

* Koszty zakwaterowania i utrzymania: 80 000 juanów rocznie

* Dofinansowanie badań: 20, 000 juanów rocznie

* Koszty przelotu w obie strony

* Opłaty za szkolenia

* Różnego rodzaju pomoc ze strony uczelni, w której aplikant rozpocznie naukę

* Wydatki kierowników projektów i doktorantów związane z pobytem w Chinach i prowadzonymi badaniami

* Koszty leczenia i ubezpieczenia zdrowotnego

* Aktywności akadamickie i kulturalne;

 

III. Young Leaders Fellowship

1. Purpose

1) Support outstanding youths who have been awarded at least a Bachelor’s Degree and hold a certain position in the field of politics, economics, finance, law, education, culture, arts, and media to visit China;

2) There are two ways in applying for the grant: (1) a plan will be made by the Headquarters and published at due time through www.hanban.org and ccsp.chinese.cn, applicants can apply accordingly; (2) applicants can make their own visit plan and submit it to the Headquarters;

3) Support senior undergraduates or graduates holding a position in students’ associations at foreign universities to visit China.

2. Duration

From two weeks to six months.

3. Eligibility

• Non-Chinese citizen;

• Normally under the age of 40;

• Being interested in public affairs, and aspired to make positive contributions to the exchange and collaboration between China and other countries.

4. Application materials

• Application form;

• A letter of recommendation from the current employer and two from other referees;

• A statement of purpose for the visit;

• Priority is given to applicants who obtain a letter of recommendation from local Confucius Institutes, or the Chinese Embassy (Consulate) in your country.

5. How to apply

Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then

post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

6. Assessment Process

Applicants will have a correspondence review from the expert panel of the Confucius China Studies Program.

7. Funding

• Accommodation and travel expenses in China;

• Round-trip international airfare (economy class, to be reimbursed against actual cost);

• Life insurance during the visit term in China (we will buy for you. Reimbursement is not applicable)

 

Program Młodych Liderów

1.Cel:

1) Program stypendium na wyjazd do Chin ma na celu wspieranie młodych i zdolnych osób posiadających przynajmniej dyplom licencjatu (Bachelor) z dziedzin, takich jak: nauki polityczne, ekonomia, finanse, prawo, edukacja, kultura, sztuka i komunikacja/media.

2) Aplikować o grant można poprzez: (1) plan, który zostanie zamieszczony w odpowiednim czasie na stronach www.hanban.org iccsp.chinese.cn ;

(2) aplikujący mogą również stworzyć własny plan wizyty i przesłać go do Hanban

 

2.Czas trwania

Od 2 tygodni do 6 miesięcy.

 

3.Wymagania wobec aplikujących

-Brak chińskiego obywatelstwa

- wiek poniżej 40 roku życia

- Zainteresowania powiązane z interesem publicznym i, jak i aspiracje do posiadania pozytywnego wkładu w relację między Chinami z innymi krajami

 

4. Wymagane dokumenty (w językach angielskim jak i chińskim)

· Kwestionariusz aplikacyjny

· List referencyjny obecnego pracodawcy i 2 innych osób

· Oświadczenie dotyczące celu pobytu na potrzeby otrzymania wizy

· List rekomendacyjny z lokalnego Instytutu Konfucjusza lub z Chińskiej Ambasady w kraju

 

5. Jak aplikować W celu aplikacji należy się zalogować na stronie ccsp.chinese.cn. Następnie należy pobrać wniosek aplikacyjny, wypełnić go i podpisać, po czym odesłać na adres ccsp@hanban.org wraz z resztą wymaganych dokumentów.

 

6. Proces ewaluacji

Zgłoszenia będą analizowane przez ekspertów z Instytutu Konfucjusza.

 

7. Finansowanie

· Instytut pokrywa koszty zakwaterowania i transportu w Chinach

· Zwraca równowartość kosztów przelotu w klasie ekonomicznej

· Ubezpieczenie (bezzwrotne)

 

IV. International Conference Grant

●Introduction in English

1. Purpose

The International Conference Grant is aimed at supporting Confucius Institutes, universities, research institutes, and scholars to hold or attend international academic conferences on Sinology and/or China Studies.

2. How to apply

Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

• Sponsors of conference shall submit application documents, including the theme, scale, and budget of the conference.

• Participators of conference shall submit invitation of sponsors, outline for speech as well as budgets for accommodation, transportation, and registration fees for the conference.

3. Assessment Process

The application will be examined and reviewed by the expert panel of the Confucius China Studies Program.

4. Funding

• The accommodation and travel expenses of conference speakers;

• Registration fees;

• Publication fees of conference proceedings.

 

 Międzynarodowy Grant Konferencyjny

●Wprowadzenie w języku polskim

1. Cel

Międzynarodowy Grant Konferencyjny ma na celu wspieranie Instytutów Konfucjusza, uniwersytetów, instytutów badawczych, oraz uczonych w organizowaniu lub uczestniczeniu w międzynarodowych konferencjach naukowych z obszaru sinologii.

2. Jak aplikować

Ubiegający się o grant powinni zalogować się na stronie ccsp.chinese.cn, ściągnąć i wypełnić formularz aplikacyjny, podpisać go przed zeskanowaniem i wysłaniem na adres ccsp@hanban.org, a następnie wysłać pocztą formularze aplikacyjne i pozostałe wymagane dokumenty (zarówno w wersji chińskiej i angielskiej) w jednej kopercie do głównej siedziby Instytutu Konfucjusza.

• Organizatorzy konferencji powinni złożyć dokumenty aplikacyjne, zawierające temat, skalę, i budżet konferencji.

• Uczestnicy konferencji powinni złożyć zaproszenia od organizatorów, streszczenie przemowy, oraz plan budżetu na zakwaterowanie, transport i opłaty rejestracyjne konferencji.

3. Rozpatrzenie wniosku

Aplikacja zostanie oceniona i rozpatrzona przez panel ekspertów Konfucjańskiego Programu Sinologii.

4. Finansowanie

• Zakwaterowanie i koszty podróży uczestników konferencji;

• Opłaty rejestracyjne;

• Koszty publikacji materiałów pokonferencyjnych.

 

V. Publication Grant

●Introduction in English

1. Purpose and Eligibility

Publication Grant supports foreign scholars to publish or translate relevant monographs, doctoral dissertations, or founding relevant academic journals on Sinology and/or China Studies.

The leading applicant must be non-Chinese citizen, and the book will be published in other countries and areas than P.R.China.

2. Application materials

• A brief description of the nature and scope of the publication project and its importance to the field;

• At least a 30-pages sample in Chinese;

• A budget;

• Letters of recommendation from at least 2 referees in the area of the proposal;

• Publisher contract or letter of intent from foreign publishers with a specified timeline for completion of the project.

3. How to apply

Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

4. Funding

The grant covers expenses for editing, translation, publication, circulation and advertising. The exact expenses will be approved according to the application.

 

Projekt ”Publication Grant”

1. Założenia

Projekt "Publication Grant" ma za zadanie wspierać zagranicznych badaczy w publikowaniu tłumaczeń prac monograficznych, prac doktorskich, a także czasopism akademickich dla studentów sinologii oraz kierunków o tematyce związanej z Chinami.

Ubiegający się nie mogą być obywatelami Chińskiej Republiki Ludowej, a ich publikacje powinny być wydane poza granicami Chin.

2. Niezbędne dokumenty:

* Krótki opis podstawy i założeń publikowanego dzieła, a także jego cele do zrealizowania

* Minimum 30-stronicowy fragment pracy

* Szacunkowy budżet

* Listy z rekomendacją od przynajmniej 2 osób udzielających referencji z różnych źródeł

* Kontakt do aplikanta lub list z innych wydawnictw, który zawierać będzie dokładne założenia oraz określony czas realizacji

3. Jak aplikować? Należy zarejestrować się, a następnie zalogować na stronie: www.ccsp.chinese.cn, pobrać, wypełnić, podpisać i zeskanować formularz aplikacyjny. Zeskanowany dokument wysłać drogą mailową na adres: ccsp@hanban.org. Następnie dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty (każdy w języku chińskim i angielskim) w jednej kopercie/przesyłce do Dyrekcji Instytutu Konfucjusza.

4. Finansowanie

W ramach dofinansowania opłacone zostaną koszty: edycji, wydania i publikacji, tłumaczenia, promocji i reklamy. Dokładny wykaz zwrotu zostanie przekazany po przyjęciu i zaakceptowaniu aplikacji.

 

VI. "Understanding China" Short-term Visit

1) Purpose

The “Understanding China” Short-term Visit program serves to support senior officials from government, education and culture, non-governmental organizations and business.

2) Duration

From two weeks to two months.

3) Application materials

• Achievements and rewards;

• A statement of purpose for the visit;

• Passport information;

•Priority is given to applicants who obtain a letter of recommendation from local Confucius Institutes, or the Chinese Embassy (Consulate) in your country.

4) How to apply Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

5) Assessment

Applicants will have a correspondence review from the expert panel of the Confucius China Studies Program.

6) Funding

• Accommodation and travel expenses in China;

• Round-trip international airfare (economy class, to be reimbursed against actual cost);

• Life insurance during the visit term in China (we will buy for you. Reimbursement is not applicable)

7) Schedule

Generally,it will take about 3 months for the process of review. After passing a correspondence review from our expert panel, the admitted applicants will receive “Notice of Funding” from the Confucius Institute Headquarters.

 

●Pobyt krótkoterminowy “Zrozumieć Chiny”

1) Cel wyjazdu

Program pobytu krótkoterminowego "Zrozumieć Chiny" ma na celu wsparcie pracowników organizacji rządowych, placówek edukacyjnych i kulturowych oraz pozarządowych organizacji I przedsiębiorstw w wyjeździe do Chin

2) Okres trwania

Od dwóch tygodni do dwóch miesięcy.

3) Wymagane dokumenty

• Osiągnięcia i nagrody;

• List zawierający opis celu wizty;

• Paszport;

• Pierwszeństwo w rozpatrywaniu wniosków o wyjazd mają osoby posiadające list polecający wystawiony przez lokalny Instytutu Konfucjusza lub przez Chińską ambasadę bądź konsulat.

4) Jak aplikować

Aby aplikować należy zalogować się na stronie ccsp.chinese.cn, pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Ręcznie podpisany skan należy wysłać na adres mailowy ccsp@hanban.org. Następnie należy wysłać formularz zgłoszeniowy i inne wymagane dokumenty (Zarówno w Chińskiej jak I Angielskiej wersji językowej) w jednym liście do siedziby głównej Instytutu Konfucjusza.

5) Decyzja o wyjeździe

Kandydaci otrzymają listowną odpowiedź od zespołu do spraw rozpatrywania wniosków stypendialnych Instytutu Konfcjusza.

6) Finansowanie

• Zakwaterowanie I wydatki związane z podróżą w Chinach

• Międzynarodowy lot w obie strony (Klasa ekonomiczna, zwrot kosztów biletu)

• Ubezpieczenie na życie podczas pobytu w Chinach (Ubezpieczenie załatwiane jest przez organizację. Zwrot kosztów jest niemożliwy.)

7) Harmonogram

Proces rozpatrywania zgłoszenia trwa zazwyczaj 3 miesiące. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi na zgłoszenie, kandydaci otrzymają “Powiadomienie o dofinansowaniu” z siedziby głównej Instytutu Konfucjusza.

 

VII. "Understanding China" Chinese Visiting Scholar

1) Purpose and Eligibility

This program serves to support Chinese senior scholars to give credit courses on Chinese economics, business, finance, law, and culture etc. in foreign universities; scholars shall give lectures at Confucius Institutes in the host country or neighboring countries.

2) Duration

From 6 to 12 months. The duration could be extended at the request of the host country and the evaluation of performance accordingly.

3) Application materials

• Application form;

• Specifications of the credit courses.

4) How to apply Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

• The Headquarters shall select applicants from the candidates’ pool or recruit new candidates at request.

• Scholars will be dispatched upon the approval of both Confucius Institute and the Chinese university.

5) Funding

•Scholars will be paid according to the standard of Government-sponsored teachers;

• Extra research grant will be given to the scholar when needed.

 

Poznać Chiny Chińscy uczeni odwiedzają zagraniczne uczelnie.

1 opis projektu oraz wymagania dla uczestników:

Projekt jest skierowany do uczelni wyższych humanistycznych, ekonomicznych, finansowych oraz prawnych, kulturowych i innych kursów pola kredytowych Chin. Wykładowca powinien prowadzić wykłady także w Instytucie Konfucjusza.

2 Czas trwania projektu:

od 6 miesięcy do 1 roku i może wymagać wyników oceny pracy wykładowcy. Czas trwania może zostać przedłużony na mocy decyzji władz danej uczelni.

3 materiały aplikacyjne

- Podanie wykładowcy o uczestnictwo w projekcie.

- Specyfikacja, harmonogram wykładów

4 Sposób aplikacji oraz przebieg wydania decyzji

 Pobrać i wydrukować formularz aplikacyjny ze strony ccsp.chinese.cn. Dokument trzeba wypełnić w języku angielskim. Po wypełnieniu i podpisaniu dokument powinien być zeskanowany i wysłany na adres email: ccsp@hanban.org. Oryginały dokumentów wymienionych w punkcie 3 należy wysłać pocztą na adres Zarządu Instytut Konfucjusza w Pekinie.

Zarząd Instytutu Konfucjusza wybiera wykładowcę stosownie do potrzeb i możliwości.

Wykładowca może przyjechać na uczelnie po podpisaniu stosownej umowy przez daną uczelnie wyższą i Zarządem Instytutu Konfucjusza w Pekinie.

5 Kwestie finansowe

- zasadnicza pensja wykładowcy za granicą jest taka sama jak pensja wykładowcy w szkole publicznej w Chinach.

- Rząd Chińskiej Republiki Ludowej dysponuje specjalnym funduszem przeznaczonym do finansowania projektów pomiędzy uczelniami zagranicznymi i chińskimi.

 

VIII. Understanding China Fellowship-1

●“Understanding China” Visiting Scholar to China

1) Purpose and Eligibility

This program serves to support teachers, researchers, postdoctoral scholars with the credential of assistant professor (or equivalent) and above from foreign universities and academic institutes to undertake research with Chinese researchers in China.

Applicants shall be non-Chinese citizens.

2) Duration: From two weeks to six months.

3) Application materials

• An invitation letter from a Chinese university (see Appendix 4);

• Summary of academic publications; • A research statement for the visit;

• Passport information;

• Priority is given to applicants who obtain a letter of recommendation from local Confucius Institutes, or the Chinese Embassy (Consulate) in your country.

4) How to apply Applicants shall log in on ccsp.chinese.cn, download and fill in the application form, sign it before scanning it and sending it to ccsp@hanban.org, and then post the application forms and other supporting documents required (both Chinese and English versions) in one packet to the Confucius Institute Headquarters.

5) Assessment

Applicants will have a correspondence review from the expert panel of the Confucius China Studies Program.

6) Funding: • 10000 RMB per month;

• Round-trip international airfare (economy class, to be reimbursed against actual cost);

• Life insurance during the visit term in China (we will buy for you. Reimbursement is not applicable. )

7) Schedule: After a 3-months expert review, the admitted applicants will receive “Notice of Funding” from the Confucius Institute Headquarters. The according host Chinese universities will be informed simultaneously.

 

Projekt „Zrozumieć Chiny”-1

* Projekt dla badaczy chcących odwiedzić Chiny

1) Cel projektu i proces aplikacji

Celem projektu jest wsparcie finansowe naukowców z zagranicznych uniwersytetów lub instytucji akademickich, badaczy posiadających tytuł magistra, doktora lub wyższy, chcących podjąć badania naukowe w Chinach u boku Chińskich naukowców.

Kandydaci muszą być obywatelami spoza Chin.

2) Czas trwania: od 2 tygodni do 6 miesięcy

3) Materiały aplikacyjne:

* List z zaproszeniem z chińskiego uniwersytetu (zobacz załącznik 4)

* Zestawienie publikacji naukowych kandydata

* Plan badań podczas pobytu w Chinach

* Dane osobowe zawarte w paszporcie

* Kandydaci posiadający list rekomendacyjny z lokalnego Instytutu Konfucjusza lub Chińskiej Ambasady (Konsulatu) w danym kraju będą rozpatrywani priorytetowo

4) Aplikacja

Wyżej wymienione dokumenty aplikacyjnie (w Chińskiej i Angielskiej wersji) oraz wypełniony formularz aplikacyjny dostępny pod adresem ccsp.chinese.cn wraz z własnoręcznym podpisem należy wysłać do Głównej Siedziby Instytutu Konfucjusza na adres ccsp@hanban.org

5) Ewaluacja

Komitet ekspertów “Confucius China Studies Program" dokona przeglądu i oceny materiałów aplikacyjnych.

6) Środki finansowe:

* 10 000 juanów miesięcznie

* Bilet lotniczy w obie strony (klasą ekonomiczną, zwrot rzeczywistych kosztów)

* Ubezpieczenie podczas pobytu w Chinach (zostanie zakupione dla uczestników projektu, zwrot za samodzielnie wykupione ubezpieczenie nie będą uznawane)

7) Harmonogram:

Proces przeglądu dokumentów aplikacyjnych trwa 3 miesiące. Główna Siedzibę Instytutu Konfucjusza poinformuje zakwalifikowanych kandydatów oraz wybrany uniwersytet o wyniku aplikacji.

więcej...
Winter Camp 2020

 

WINTER CAMP CHINA 2020

INSTYTUT KONFUCJUSZA W UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM

Jest w Tobie dusza podróżnika? Fascynują Cię inne kultury? A może chciałbyś doświadczyć czegoś nowego w najbliższe wakacje? A gdyby tak wybrać się do…CHIN?

Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w zimowym obozie językowym w Chinach, podczas którego uczestnicy będą mieli wyjątkową możliwość zgłębiania tajników języka chińskiego w samym sercu Państwa Środka, odkrywając przy tym sekrety jego starożytnej kultury podczas zajęć z kaligrafii, malarstwa chińskiego, kung-fu czy tai-chi. 

I.      Postanowienia Ogólne

Program przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich oraz studentów, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Nie są obywatelami chińskimi i posiadają stałe zakwaterowanie poza granicami ChRL;
 2. Mają doświadczenie nauki języka chińskiego, interesują się kulturą Chin bądź też chcieliby rozpocząć naukę języka;
 3. Są w wieku 15 – 30 lat (ukończone w momencie aplikacji);
 4. Odznaczają się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym, pozwalającym im na odbycie podróży międzykontynentalnej; 
 5. Posiadają paszport ważny jeszcze przez co najmniej 6 miesięcy od dnia zakończenia obozu;
 6. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są wyrobić wizę do Chin we własnym zakresie;
 7. Pełnoletni uczestnicy obozu zobowiązani są do wykupienia biletów lotniczych we własnym zakresie; Instytut Konfucjusza pośredniczy w rezerwacji lotów tylko dla osób niepełnoletnich;    Proponowana data wyjazdu

24 luty – 9 marzec 2020 r. (dokładna data wyjazdu może ulec drobnym zmianom)

III.      Koszt

Kwatera Główna Instytutu Konfucjusza/Hanban pokrywa koszty zakwaterowania uczestnika, bilety lotnicze na terenie Chin, koszty transportu lądowego w obrębie ChRL oraz bilety wstępu do atrakcji turystycznych.

Hanban nie pokrywa kosztów międzynarodowych biletów lotniczych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłat wizowych, które pozostają w gestii uczestnika.

 

IV.      Informacje Kontaktowe

Sekretariat Instytutu Konfucjusza: sekretariat.ik@uwr.edu.pl

Agata Kowerko: (+48) 71 788 92 45; (+48) 661 115 157

Wiktoria Luczyk: (+48) 695 651 309 ; wiktoria.luczyk@uwr.edu.pl

 

Formularz aplikacyjny w formacie Excel dostępny pod adresem e-mail Sekretariatu IK. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularzy i przesłanie ich drogą mailową do 31 października 2019 r. 

 

więcej...
Uniwersytet Wrocławski Xiamen University Hanban Institute
newsletter

Bądź na bieżąco. Zapisz się, a żadna ważna informacja Cię nie ominie.