KALKULACJA OPŁAT ZA KURSY JĘZYKOWE (obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020) 

 Opłaty za kursy (60h/semestr):

- opłata jednorazowa za pierwszy semestr kursu dla początkujących 1 450,00 zł 

      dla studentów/doktorantów/pracowników UWr 50% rabatu - 725,00 zł 

(w opłacie za pierwszy semestr nauki wliczona jest opłata za pierwszy poziom egzaminu HSK)

- opłata jednorazowa za pozostałe semestry kursu - 1 350,00 zł  

         dla studentów/doktorantów/pracowników UWr 50% rabatu - 675,00 zł

- opłata za pierwszy semestr nauki w dwóch ratach - 1 600,00 zł  

        dla studentów/doktorantów/pracowników UWr 50% rabatu 800,00 zł

- opłata jednorazowa za pozostałe semestry kursu - 1 500,00 zł  

         dla studentów/doktorantów/pracowników UWr 50% rabatu - 750,00 zł

 

Opłaty za kursy intensywne (90h/semestr):

- opłata jednorazowa 1 800,00 zł

    dla studentów/doktorantów/pracowników UWr 50% rabatu 900,00 zł

- opłata w dwóch ratach 2 000,00 zł

    dla studentów/doktorantów/pracowników UWr 50% rabatu 1 000,00 zł

I rata do 02.03.2020 r.

II rata do 05.05.2020 r.

 

Wpłat należy dokonywać na konto Instytutu Konfucjusza do 2.03.2020r.

42 1090 2503 0000 0001 1028 5099

Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim

ul. Kręta 1/3 

50-237 Wrocław

w tytule wpłaty należy wpisać : Kurs języka chińskiego;

dowód wpłaty proszę przesłać na adres: sekretariat.ik@uwr.edu.pl

 

REGULAMIN KURSÓW JĘZYKA CHIŃSKIEGO W INSTYTUCIE KONFUCJUSZA W UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM 

§1. Wstęp

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych w Instytucie Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim (zwanym dalej IK). 

§2. Słowniczek

Ilekroć w regulaminie użyte są następujące określenia, rozumie się przez nie:

- słuchacz – osoba będąca uczestnikiem kursu

-rabat- upust oferowany słuchaczowi przez IK przy wnoszeniu opłaty za kurs,

- semestr zimowy – czas trwania zajęć od października do stycznia,

- semestr letni – czas trwania zajęć od lutego do czerwca,

- raty – opłata za uczestnictwo w zajęciach rozkładana na dwie nieoprocentowane płatności,

- lektor – wykładowca odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie zajęć,

- umowa – umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawierana z każdym nowym słuchaczem,

- aneks – aneks do umowy zmniejszający jej wcześniejsze postanowienia wskutek porozumienia obu stron,

- godzina – godzina lekcyjna trwająca 45 minut,

§3. Kursy

IK prowadzi kursy języka chińskiego w dwóch cyklach : od września do maja oraz od października do czerwca. Zajęcia odbywają się w siedzibie IK we Wrocławiu, ul. Ks. Witolda 47.

Kursy prowadzone są na wszystkich poziomach znajomości języka – od początkującego do zaawansowanego.

1.       Rodzaje kursów

Prowadzone są zajęcia indywidualne oraz kursy grupowe:

Standardowe (60 godzin w semestrze),

Intensywne (120 godzin w semestrze),

Specjalne:

- kurs turystyczny

- kurs biznesowy

2.        Liczebność grup

Kursy grupowe odbywają się w grupach co najmniej 7-osobowych, nie większych jednak niż 15 osób. Wymogu minimum 7 osób nie stosuje się w przypadku kursów specjalnych.

W czasie formowania się grupy liczebność może być tymczasowo większa.

W przypadku zmniejszania się w trakcie kursu liczby osób w grupie do mniej niż 7, IK ma prawo, w porozumieniu ze słuchaczami:

- zwiększyć liczbę osób w grupie poprzez połączenie z inną grupą na danym poziomie, lub

- rozwiązać grupę, zwracając słuchaczom pieniądze za niezrealizowane zajęcia.

 3.       Przydział do grupy

Przydział do grupy na wyższym niż początkujący poziomie zaawansowania następuje na podstawie bezpłatnego ustnego egzaminu kwalifikacyjnego z lektorem.

W miarę możliwości przydział słuchaczy do poszczególnych grup będzie odbywał się z uwzględnieniem także kategorii wiekowych.

 4.       Możliwość odrabiania zajęć

W przypadku nieobecności Słuchacza na zajęciach istnieje możliwość odrobienia zajęć w grupie najbardziej zbliżonej poziomem do jego stopnia zaawansowania.

Nieobecność Słuchacza na zajęciach nie jest traktowana jako rezygnacja z umowy i nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaty odpowiadającej zajęciom, na których  Słuchacz był nieobecny.

 5.       Rezygnacja

Słuchacz ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w kursie w każdym momencie za zwrotem części opłaty odpowiadającej cenie niezrealizowanych zajęć.

Rezygnacja z kursu wymaga formy pisemnej.

 6.        Późniejsze dołączenie do zajęć

Słuchacz może dołączyć do zajęć nie później niż 2 miesiące po jego rozpoczęciu. W przypadku późniejszego zgłoszenia Słuchacz może dołączyć do kursu od następnego semestru pod warunkiem, że zakres umiejętności w posługiwaniu się  językiem chińskim Słuchacza będzie na poziomie zbliżonym do umiejętności grupy.

 7.       Świadectwa i zaświadczenia

Na życzenie Słuchacza IK wydaje świadectwo uczestnictwa w określonym kursie i zaświadczenia ukończenia kursu na określonym poziomie zaawansowania. Zaświadczenia takie IK wydaje po zakończeniu semestru.

§4. Warunki uczestnictwa w zajęciach.

Do zajęć językowych może przystąpić i uczestniczyć w nich każdy słuchacz, który spełnia łącznie niżej wymienione warunki:

- Podpisał umowę lub aneks przedłużający umowę na dany semestr z IK,

- Przedstawił dowód wpłaty należnej kwoty w przepisowym terminie,

- Stosuje się do zasad niniejszego regulaminu.

§ 5. Opłaty

1.Stawki opłat obowiązujące w danym semestrze zamieszczone są w aktualnym Cenniku.

2.Wpłaty semestralne mogą być dokonywane jednorazowo lub w dwóch ratach za semestr.

3.W zależności od wybranego sposobu płatności słuchacz musi przedstawić dowód wniesienia opłaty semestralnej, bądź też pierwszej raty , najpóźniej przed czwartymi zajęciami w danym semestrze.

4.Dowód wniesienia drugiej raty za semestr zimowy musi zostać okazany najpóźniej do końca grudnia. Dowód wniesienia drugiej raty za semestr letni musi zostać okazany najpóźniej do końca kwietnia.

5.  W przypadku niedokonania wpłaty II raty w wymaganym terminie słuchacz traci prawo do uczestnictwa w zajęciach do czasu przedstawienia dowodu wpłaty wymaganej należności.

§ 6. Postanowienia końcowe.

Wykładowcy i słuchacze zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, w tym do niedyskryminowania osób w IK z jakiegokolwiek powodu.

IK jest instytucją apolityczną i areligijną. Skupia w sobie osoby o różnych poglądach, postawach życiowych i społecznych, wieku, pochodzeniu itp.

Tematy podejmowane na zajęciach są dobierane do wieku i zainteresowań słuchaczy i celem ich może być wywołanie dyskusji w nauczanym języku obcym, natomiast nigdy nie są agitacją na rzecz jakichkolwiek osób, środowisk, organizacji  czy partii politycznych.

W trakcie zajęć zabronione jest:

- palenie papierosów

- picie alkoholu

                - używanie środków odurzających

                - wszytki inne czynności mogące mieć wpływ na zakłócanie spokoju w trakcie zajęć.

5. Niedozwolone jest uczestnictwo w zajęciach słuchaczy znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

6. IK ponosi odpowiedzialność za słuchaczy niepełnoletnich wyłącznie podczas zajęć językowych na terenie sal wykładowych.

7. Rodzice lub opiekunowie słuchacza niepełnoletniego są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa swoich podopiecznych w drodze do IK i w drodze powrotnej.

8. Słuchacz może zostać wykluczony z uczestnictwa w kursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego regulaminu.

9. Postanowienia regulaminu nie ulegają zmianie w trakcie semestru.

10. Wszelkie propozycje zmian określonego postanowienia regulaminu można składać w sekretariacie IK.

11. Każdy słuchacz lub w razie jego niepełnoletności rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do złożenia pisemnej akceptacji jego postanowień.

12. Do sytuacji niewymiernych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

 

Uniwersytet Wrocławski Xiamen University Hanban Institute
newsletter

Bądź na bieżąco. Zapisz się, a żadna ważna informacja Cię nie ominie.