Witamy Państwa na stronie Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim.

Nasz Instytut, podobnie jak około 300 placówek tego typu działających na całym świecie, został powołany przez Hanban - pozarządową organizację chińską, której głównym zadaniem jest działanie na rzecz przybliżenia języka chińskiego, jak również chińskiej kultury i tradycji, wszystkim zainteresowanym. Dlatego też głównym zadaniem Instytutów Konfucjusza jest organizacja kursów języka chińskiego oraz spotkań z chińską kulturą pod różnymi postaciami.

Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczął prowadzenie kursów języka chińskiego w październiku 2008 roku, a oficjalne otwarcie Instytutu miało miejsce w grudniu 2008. Od tego czasu poza nauką języka można u nas spotkać się z Chinami w trakcie projekcji chińskich filmów, wieczorów chińskich, z których każdy poświęcony jest innemu aspektowi chińskiej tradycji oraz poprzez lekturę chińskich książek.

 

Instytut Konfucjusza jest jednostką Uniwersytetu Wrocławskiego i nie współpracuje z żadną szkołą języków obcych.

 

ZARZĄDZENIE Nr 36/2010
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 17 maja 2010 r.
w sprawie Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały
Nr 138/2007 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie
utworzenia Instytutu Konfucjusza, w związku z § 16 ust. 1-2 Statutu Uniwersytetu
Wrocławskiego zarządza się, co następuje:


§ 1.1. Instytut Konfucjusza (symbol organizacyjny IK), zwany dalej „Instytutem”,
jest międzyuczelnianą jednostką organizacyjną, utworzoną wspólnie z Uniwersytetem
Xiamen w Chinach, funkcjonującą w strukturze Uniwersytetu Wrocławskiego, jako
centrum dydaktyczno-badawcze.
2. Głównym celem Instytutu jest propagowanie języka i kultury chińskiej
poprzez ofertę dydaktyczną, prowadzenie i publikację wyników badań naukowych,
organizację kursów językowych oraz imprez kulturalnych.
3. Instytut jest jednostką podległą Prorektorowi do spraw Badań Naukowych
i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Wrocławskiego.


§ 2.1. Ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego Instytut współtworzą: Wydział
Filologiczny, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Prawa, Administracji
i Ekonomii oraz Wydział Nauk Społecznych.*
2. Przedstawiciele Wydziałów współtworzących Instytut zasiadają w Radzie
Instytutu.


§ 3. Instytut jest uczelnianą jednostką rozliczeniową, prowadzącą gospodarkę
finansową na podstawie planowanych kosztów i przychodów, według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
13 maja 2002 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego.


§ 4. Przekształcenie lub zniesienie Instytutu może nastąpić przy uwzględnieniu
postanowień umów zawartych przez Uniwersytet Wrocławski z Uniwersytetem Xiamen
i Głównym Ośrodkiem Konfucjusza.


§ 5. W przypadku likwidacji Instytutu, podział jego mienia, które weszło do
majątku Instytutu po rozpoczęciu działalności przez Instytut oraz koszty związane z jego
likwidacją zostaną ustalone w drodze odrębnej umowy, odpowiednio do wniesionego
wkładu przez stronę chińską i polską.


§ 6. Dyrektor Instytutu jest zobowiązany do przedstawienia Rektorowi wniosku
o kontynuowanie lub zakończenie działalności Instytutu, z odpowiednim wyprzedzeniem
umożliwiającym podjęcie decyzji przez Rektora z zachowaniem terminów wynikających
z umów zawartych przez Uniwersytet Wrocławski z Uniwersytetem Xiamen i Głównym
Ośrodkiem Konfucjusza.


§ 7. Instytut działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, stanowiącego
Załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 8. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi
ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

§ 9. W zarządzeniu Nr 25/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
13 maja 2002 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego
wprowadza się następującą zmianę:w Rozdziale II Ogólne zasady decentralizacji litera d) w pkt 5/ w ust. 1 § 10 otrzymuje brzmienie:„d) Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim.”

§ 10. Tracą moc:
1/ zarządzenie Nr 24/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 kwietnia
2008 r. w sprawie utworzenia Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie
Wrocławskim,
2/ zarządzenie Nr 119/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia z dnia
23 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instytucie Konfucjusza
przy Uniwersytecie Wrocławskim.


§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

prof. dr hab. Marek Bojarski

REKTOR

 

 

* Od roku 2014 Rada Instytutu została poszerzona o Prorektora ds Nauczania oraz Kierownika Biura Współpracy Międzynarodowej. 

Uniwersytet Wrocławski Xiamen University Hanban Institute
newsletter

Bądź na bieżąco. Zapisz się, a żadna ważna informacja Cię nie ominie.