Ogłoszenie o pracę - wykładowca w Instytucie Konfucjusza

16.08.2016


Dyrektor Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w wymiarze całego etatu w Instytucie Konfucjusza

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należeć:

- prowadzenie zajęć z ramach Studium Języka i Kultury Chin, w wymiarze 360 godzin rocznie, w następującym zakresie:

   - historii Chin

   - religii Chin

- filozofii chińskiej

- zagadnień społecznych i kulturalnych Chin

-tradycji chińskich

- pomoc w organizacji imprez kulturalnych Instytutu Konfucjusza

 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

- stopień naukowy doktora nauk humanistycznych

- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie

- udokumentowane przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć z zakresu :

   historii Chin, religii Chin, filozofii chińskiej, zagadnień społecznych i kulturalnych Chin, tradycji chińskich

- zamiłowanie do pracy dydaktycznej

- gotowość do podnoszenia kwalifikacji

 

Do warunków niewymaganych, ale branych pod uwagę przy ocenie kandydata należą:

- znajomość języka chińskiego

- znajomość metod i technik kształcenia na odległość (e-learning)

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning)

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przedłożyć:

- podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

- życiorys

- kwestionariusz osobowy

- odpis dyplomu doktorskiego

- autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

- wykaz publikacji naukowych

- opinię co najmniej jednej osoby, posiadającej stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata; opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata powinna być przesłana przez opiniodawcę wprost na adres Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim przy ul. Księcia Witolda 47, 50-202 Wrocław

- ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie aplikacji (osobiście lub za pośrednictwem poczty – decyduje data wpłynięcia aplikacji do Instytutu Konfucjusza) w Instytucie Konfucjusza przy ul. Księcia Witolda 47 do dnia 23 września 2016 r. do godz. 15.30 z dopiskiem: „Wykładowca w Instytucie Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim”

, zgłoszenia przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27 września 2016 roku.

Podjęcie pracy na stanowisku wykładowcy przewidziane jest od 3 października 2016 r.

 

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

 

Prosimy o zamieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883”)

Uniwersytet Wrocławski Xiamen University Hanban Institute
newsletter

Bądź na bieżąco. Zapisz się, a żadna ważna informacja Cię nie ominie.